പാദുവായിലെ വിശുദ്ധ അന്തോനീസിനോടുള്ള നൊവേന/ഗാനം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

<<സമൂഹ പ്രാർത്ഥന

രോഗികൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥന>>

ഗാനം[തിരുത്തുക]

പാദുവായിലെ പരിശുദ്ധനേ

പാപവിമോചിതനേ

നിന്തിരുപാദം നമിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ

നിർമ്മലരാക്കേണമേ.....


ദൈവസ്നേഹത്തിൻ ആലയം നീ

ദൈവജ്ഞാനത്തിൽ ഉറവിടം നീ

തപസ്സിന്റെ ദിവ്യദൃഷ്ടാന്തമേ -

ദുഃഖതമസ്സിൽ നീ അഗ്നിയായ്‌ വിടരേണമേ.


അന്ധന്മാർക്ക്‌ പ്രകാശം നീ

ബന്ധിതർക്കാശ്വാസദായകൻ നീ

അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത അൻശ്വരനേ - നീ

അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയേണമേ


(അല്ലെങ്കിൽ)

അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു ഞങ്ങളിൽ - സ്വർഗ്ഗരാജ്യരശ്മിയേകിടും

ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രേഷിതോത്തമ - പൊൽപ്പാദങ്ങളെന്നുമാശ്രയം

പാവനാത്മാവായോരങ്ങുതൻ പ്രാർത്ഥന സഹായശക്തിയാൽ

ശ്രേയസ്സാർന്നു ഞങ്ങൾ വാഴുവാൻ പ്രീതനായ്‌ വരങ്ങൾ നൽകണേ!


വേദനിച്ചീടുന്ന ചേതസ്സും നീരെഴുന്ന നീർമിഴികളും

കാഴ്ചവച്ചു കൂപ്പിടുന്നിതാ കാതണച്ചു കേൾക്ക നായകാ

പാദുവായിൽ ആശയോടെ നിൻ പാദമാശ്രയിച്ചോരേഴകൾ

ആശനേടി നിന്നനുഗ്രഹാൽ ആശിസ്സേകകിന്നുമവ്വിധം.

<<സമൂഹ പ്രാർത്ഥന

രോഗികൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥന>>