ദേവീമാനസപൂജാസ്തോത്രം/സ്തോത്രങ്ങൾ/58

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദേവീമാനസപൂജാസ്തോത്രം
രചന:ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
സ്തോത്രം-58


അഥ മണിമയമഞ്ചകാഭിരാമേ,
കനകവിതാനമയൈർവിരാജമാനേ
പ്രസരദഗരുധൂപധൂപിതേസ്മിൻ
ഭവതി മേ ഭവനേസ്തു തേ നിവാസഃ        (58)

വിഭക്തി
അഥ - അവ്യ.
മണിമയമഞ്ചകാഭിരാമേ - അ. ന. സ. ഏ.
കനകവിതാനമയൈഃ - അ. പു. തൃ. ബ
വിരാജമാനേ - അ. ന. സ. ഏ
പ്രസരദഗരുധൂപധൂപിതേ - അ. ന. സ. ഏ.
[ 94 ] അസ്മിൻ - ഇദം. ശ. മ. ന. സ. ഏ.
ഭഗവതി - ഈ. സ്ത്രീ. സംപ്ര. ഏ.
ഭവനേ - അ. ന. സ. ഏ.
അസ്തു - ലോട്ട്. പ. പ്ര. ഏ.
തേ - യു‌ഷ്മ. ‌ഷ. ഏ.
നിവാസേഃ - അ. പു. പ്ര. ഏ.

അന്വയം - ഹേ! ഭവതി അഥ മണിമയമഞ്ചകാഭിരാമേ കനക വിതാനമയൈഃ വിരാജമാനേ പ്രസരദഗരുധൂപധൂപിതേ മേ അസ്മിൻ ഭവനേ തേ നിവാസഃ അസ്തു.

അന്വയാർത്ഥം - അല്ലയോ ഭഗവതി! അനന്തരം മണിമയമഞ്ചകാഭിരാമമായി കനകവിതാനമയങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിരാജമാനമായി പ്രസരദഗരുധൂപധൂപിതമായിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ ഭാവനത്തിൽ നിന്തിരുവടിയുടെ നിവാസം ഭവിക്കട്ടെ.

പരിഭാ‌ഷ - മണിമയമഞ്ചകാഭിരാമം - മണിമയമഞ്ചകത്താൽ അഭിരാമം. മണിമയമഞ്ചകം - രøക്കട്ടിൽ. അഭിരാമം - മനോഹരം. കനകവിതാനമയങ്ങൾ - കനകമയമായ വിതാനങ്ങൾ. വിതാനങ്ങൾ - മേൽക്കട്ടിക്കൾ. വിരാജമാനം - ശോഭിക്കുന്നത്. പ്രസരദഗരുധൂപധൂപിതം - പ്രസരത്തായിരിക്കുന്ന അഗരുധൂപത്താൽ ധൂപിതം. പ്രസരത്ത് - പ്രസരിക്കുന്നത്. പ്രസരിക്ക - വ്യപിക്ക. അഗരുധൂപം - അകിൽപുക. ധൂപിതം - ധൂപിക്കപ്പെട്ടത്. ഭവനം - ഗൃഹം. നിവാസം - താമസം.

ഭാവം - അല്ലയോ ഭഗവതി! രøമയമായ മഞ്ചത്താൽ മനോഹരവും സ്വർണ്ണമേൽക്കട്ടികൾകൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്നതും, എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അകില്പുകയോടുകൂടിയതുമായ എന്റെ ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്തിരുവടി വസിച്ചാലും. [ 95 ]