ഗായത്രിമന്ത്രം/ദേവിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഗായത്രിമന്ത്രം(ദേവിഗായത്രി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ദേവിഗായത്രി


ഓം വാഗ്ദേവ്യൈ ച വിദ്മഹേ
കാമരാജായ ധീമഹി
തന്നോഃ ദേവി പ്രചോദയാത്