ഗായത്രിമന്ത്രം/ദേവിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ദേവിഗായത്രി


ഓം വാഗ്ദേവ്യൈ ച വിദ്മഹേ
കാമരാജായ ധീമഹി
തന്നോഃ ദേവി പ്രചോദയാത്