താൾ:Prabhandha Manjari 1911.pdf/170

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസം
൧൬൫<poem>

വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളുടേയും, ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാ ശാലകളുടേയും സ്ഥാപനം.

<poem>

വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കു വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാഥമികവും ഉൽകൃഷ്ടവും ആയ വാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഏൎപ്പാടിന് പരിഷ്കാരംവരുത്തേണ്ടതെങ്ങിനെയാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറുച്ചാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏൎപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള വാണിജ്യവിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് സ്വാനുഭവം വരുത്തി, തന്മൂലം ഗുണാഭിവൃദ്ധിക്കിടവരുത്തിയതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ, അനേകം വാണിജ്യപാഠശാലകളും ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാലയങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മൂന്ന് നാലുകൊല്ലത്തിനിടക്ക് സ്ഥാപിച്ചു നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല മാതിരി സമ്പ്രദായമാണ് അനുസരിച്ചുവരുന്നത്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തു തുടങ്ങീട്ട് വിഫലീഭവിച്ചതായികണ്ട മാൎഗ്ഗം തന്നെ, ചില സംഗതികളിൽ, മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ൧൮൯൦-ൽ മദ്രാസ് ഗവൎമ്മേണ്ട്, മദ്രാസിലെ ഗവൎമ്മേണ്ടുവക ശിക്ഷാക്രമകോളേജിനോടുചേൎത്ത്, വാണിജ്യവിദ്യാഭ്യാസക്ലാസ്സുകൾ പരീക്ഷാൎത്ഥം ഏൎപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ അത് ഗുണകരമല്ലെന്നു കാണുകയാൽ, അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച്, പ്രത്യേകം ഒരു ഗവൎമ്മേണ്ട് വാണിജ്യവിദ്യാശാല സ്ഥാപിച്ചു. ഇത്ത്രം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള വിഷയങ്ങളേയും മറ്റും തീൎച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട കാൎയ്യത്തിൽ സ്ഥലത്തുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങ്ലും അഭിപ്രായവും അറിയുന്നത് ഗൌരവമേറിയ ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിലും, അധികാരികൾ പാഠവിഷയങ്ങളെ തരം തിരിച്ചു ക്രമംപോലെ കൂട്ടീച്ചേൎക്കേണ്ട ജോലി നടത്തുന്നതിൽ, ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാനുഭവംകൊണ്ടുണ്ടായി

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Prabhandha_Manjari_1911.pdf/170&oldid=166612" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്