താൾ:Prabhandha Manjari 1911.pdf/169

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


൧൬൪

പ്രബന്ധമഞ്ജരി

രിക്കേണ്ടത്, ഇംഗ്ലീഷിന്റേയും, ഏഷ്യായിലും യൂറോപ്പുഖണ്ഡത്തിലും ഉള്ള ആധുനികഭാഷകളിൽ(ചുരുങ്ങിയപക്ഷം) ഏതെങ്കിലും ഓരോന്നിന്റേയും നല്ല ജ്ഞാനമാണ്. മറ്റുവിഷയങ്ങളിൽ, കച്ചവ്ടക്കണക്കു, കണക്കെഴുത്ത്, വാണിജ്യപ്രമാണം, പ്രമാണാനുസൃതമായ പ്രവൃത്തിപരിചയം, ചരിത്രം, ഹുണ്ടികവ്യാപാരശാസ്ത്രം, അതിലുള്ള പരിചയം, നാണയങ്ങൾ, അന്യരാജ്യങ്ങ്ലുമായുള്ളകൈമാറ്റങ്ങൾ, മിതവ്യയശാസ്ത്രം, മിതവ്യയഭൂമിശാസ്ത്രം, കച്ചവടം, വ്യവസായം കൈത്തൊഴിലുകൾ ഇവയുടെ ചരിത്രം, സ്ഥിതിവിവരവിദ്യ(statistics)യുടെ പ്രമാണം, തത്സംബന്ധമായ പരിശീലനം, തീവണ്ടികാൎയ്യങ്ങൾ, സാമാനങ്ങൾ കയറ്റിഅയയ്ക്കൽ, രാജ്യഭണ്ഡാരസ്ഥിതികൾ, വ്യവസായാഭിവൃദ്ധി, വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബി.എ., ബി.എസ്സ്., ബി.എൽ., ബി.ഡി., ബി.ഇ., ബി.എ.,(കൃഷി) എന്നീപാരീക്ഷകളിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാൎക്ക് എത്രത്തോളം അദ്ധ്യയനവും പരിശീലനവും സിദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടോ, ആതിൽ ഒട്ടും കുറവോ കൂടുതലോ അല്ലാത്ത അറിവ് വാണിജ്യകോളേജുകളിൽ പഠിച്ചു ബി.എ. പരീക്ഷ പാസ്സാകുന്ന ഒരു വിദ്യാൎത്ഥിക്കും ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം വിഷയപ്രാപ്തിയും ശിക്ഷാക്രമവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ വാണിജ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരപ്പും പെരുപ്പവും ആലോചിച്ചാൽ കലാവിദ്യകൾ, നിയമം, ശില്പം, വൈദ്യം, ശാസ്ത്രം എന്നിവയിലെപ്പോലെ, കച്ചവടത്തിൽ "മാസ്റ്റർ" എന്ന ഡിഗ്രി വരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ധാരാളം വകയുണ്ട്. മറ്റുവിദ്യാംഗങ്ങളിലെന്നപോലെതന്നെ മട്രിക്യുലേഷൻ പാസായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാൎത്ഥിക്കു കച്ചവടസംബന്ധമായ ബി.സി. പരീക്ഷക്കു തയാറാകുവാൻ ൪ കൊല്ലവും, എം.സി-ക്ക് പിന്നേയും രണ്ടുകൊല്ലവും വേണ്ടിവരുന്നതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Prabhandha_Manjari_1911.pdf/169&oldid=166610" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്