താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/526

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൫൧൫

ഒരുനൂറ്റിപ്പതിനാറാം പ്രകരണം

ഒമ്പതാം അധ്യായം


അതോ അല്പഭോഗമായ നിത്യമിത്രമോ അധികം ശ്രേഷ്ഠമാ യിട്ടുളളത് എന്ന ചിന്തയിങ്കൽ "മഹാഭോഗമായ അനി ത്യമിത്രമാണു അധികം നല്ലത് ;മഹാഭോഗമായ അനി ത്യമിത്രം അല്പകാലംകോണ്ടു മഹത്തായ ഉപകാരം ചെയ്തും

കൊണ്ടു വലിയ വ്യയസ്ഥാനങ്ങൾക്കു (ചെലവിടേണ്ട കാ

രണങ്ങൾക്കു )പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതാണു" എന്നു് ആ ചാര്യൻമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലെ ന്നാണ് കൌടില്യമതം .അല്പഭോഗമായ നിത്യമിത്രമാണ് അധികം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുളളതു്. മഹാഭോഗമായിട്ടുളള അ നിത്യമിത്രം ഉപകാരം ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന ഭയത്താൽ

മിത്രത്വത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുപോകയോ,ഉപകാരം ചെയ്തതി

ന്നുശേഷം അതിനെ പ്രത്യാഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയോ

ചെയ്യും .അല്പഭോഗമായിട്ടുളള നിത്യമിത്രമാകട്ടെ ഇടവി

ടാതെ അല്പമായ ഉപകാരം ചെയ്തുംകൊണ്ടു വളരെ കാലത്താൽ വലിയ ഉപകാരം ചെയ്യും .

ഗുരുസമൂത്ഥമായ (പടകൂട്ടിപ്പുറപ്പെടുവാൻ കാലതാമ സമുളള )വലിയ മിത്രമോ ,അതോ ലഘുസമുത്ഥമായ അ ല്പമിത്രമോ അധികം നല്ലതു് എന്ന ചിന്തയിങ്കൽ "ഗുരുസ മുത്ഥമായ വലിയ മിത്രമാണ് പ്രതാപകരമായിരിക്കുക ; അ ങ്ങനെയുളള മിത്രം എപ്പോൾ പുറപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ ത്തന്നെ കാര്യത്തെസ്സാധിപ്പിക്കും. " എന്നു ആചാര്യന്മാർ

അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലെന്നാണ് 

കൌടില്യമതം. ലഘുസമുത്ഥമായ അല്പമിത്രമാണ് അധി കം നല്ലതു്.ലഘുസമുത്ഥമായ അല്പമിത്രം കാര്യകാല ത്തെ അതിക്രമിക്കുകയില്ല ; ദൌർബല്യം കാരണം ആ മിത്ര ത്തെ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയും

ചെയ്യും. മറ്റേ മിത്രമാകട്ടെ പ്രകൃഷ്ടഭൌമം (വലിയ ഭൂ

മിയുടെ സാമ്യമുളളതു് )ആകയാൽ യഥേഷ്ടഭോഗ്യമായി

ഭവിക്കുകയില്ല.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Koudilyande_Arthasasthram_1935.pdf/526&oldid=162448" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്