താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/25

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൧൪
വിനയാധികാരികം ഒന്നാമധികരണം


നശിച്ചു; ദു൪യ്യോധനനും രാജ്യത്തിൽനിന്ന് അംശം കൊടുക്കാതെ നശിച്ചുപോയി. മദത്താൽ, ഡംഭോത്ഭവനെന്ന രാജാവു സ൪വ്വഭൂതങ്ങളേയും അപമാനിച്ചു നശിച്ചു ; ഹേഹയാധിപതിയായ കാ൪ത്തവീയ്യാ൪ജ്ജൂനനും അപ്രകാരം തന്നെ നശിച്ചുപോയി. ഹ൪ഷത്താൽ, വാതാപി എന്നവൻ അഗസ്ത്യ മഹ൪ഷിയെ ആക്രമിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു മരണമടഞു; വൃഷ്ണിസംഘവും ദ്വൈപായനനെ ആക്രമിപ്പാൻതുനിഞ്ഞു നശിച്ചുപോയി

ഇച്ചൊന്നോരും മററുമേറെ-
യജിതേന്ദ്രിയരാം നൃപ൪
അരിഷഡ്വ൪ഗ്ഗമേറാററാ൪
ബന്ധുരാഷ്ടസമേതരായ്;
ഒഴിച്ചു ശത്രുഷൃഡ്വ൪ഗ്ഗം
വശിയാം ജാമദഗ്ന്യനും
നാഭാഗനാമംബരീഷൻ -
താനും വാണാരനേപനാൾ .

കൌടീല്യന്റ അ൪ത്ഥശാസ്രുത്തിൽ, വിനയാദികാരികമെന്ന ഒന്നാമധികരണത്തിൽ, ഇന്ദ്രിയജയത്തിൽ, അരിഷഡ്വ൪ഗ്ഗത്യാമേധ്യായം

ഏഴാം അധ്യായം

രാജ൪ഷിവൃത്തം


ആകയാൽ , രാജാവ് അരിഷഡ്വ൪ഗ്ഗങ്ങളെ അകററി ഇന്ദ്രിയജയത്തെ സാധിക്കണം; വൃദ്ധസംയോഗംകൊണ്ടു പ്രജ്ഞയെ ഉത്തേജിപ്പിക്ക​​ണം; ചാരനെക്കൊണ്ടു ചക്ഷുസ്സിന്റെ കാ൪യ്യം നി൪വഹിക്കണം; ഉത്ഥാനം (നിരന്തരമായ ഉദ്യോഗം) ക്കൊണ്ടു യോഗക്ഷേമങ്ങളെ സാധിക്ക.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Koudilyande_Arthasasthram_1935.pdf/25&oldid=154622" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്