താൾ:Jaimini Aswamadham Kilippattul 1921.pdf/389

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

കിളിപ്പാട്ട് 383 <poem>

                    മദ്ധ്വരംചെയ്താമില്ലാഗുണോദയം
                    മോഹമൂലംഭവാനാരാധനീയനാ
                    മാഹരിതന്നൊവശസ്ഥനെന്നാകിലും
                    പിന്നിലിട്ടീഹരിതന്നെപ്പിടിച്ചിട്ടു
                    മുന്നിലാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നുചൂറ്റുന്നതിൽ
                   മന്ദനജ്ഞാനവാനർജുജുനൻപാണ്ഡവ
                    നെന്നുശങ്കിയ്ക്കൂഹസിയ്ക്കൂമഹാജനം
                    കല്പദ്രുമംകള‌്‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ഞ്ഞൈരണ്ഡമോഭവാ
                    നല്പജ്ഞാനെന്നപോലാഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതും
                    സ്വശ്ചമാംചിന്താമണിലഭിച്ചിട്ടുമ
                    ങ്ങിശ് ഛയോകാചത്തിനെന്തിതിന്നുത്തരം
                    തുഛമായുള്ള സംസാരെനരന്നെഴും
                    തച്ശരീരംപഞ്ചഭ്രതാത്മകംസദാ
                    രക്തമാംസശ്ലേഷ്മപൂയാദിദുർഗ്ഗന്ധ
                    യുക്തമെന്തൊന്നിതിൽസാരംധനഞ്ജയ
                    അസ്ഥിതോലക്ഷ കണ്ണാർദിയും ചോരയു
                    മസ്ഥിരപ്രാണാദിപങ് ക്തികോശങ്ങളും
                    പ‌ഞ്ചഭ്രതങ്ങളിൽവനിന്നുഭവിയ്ക്കുന്നു
                    ചഞ്ചലമില്ലേവമാകുംകളേബരം
                    സുന്ദരംതാനെന്നിരിയ്ക്കിലുമസ്ഥിര
                    മെന്നതിൽപാരംസുത്രപനാംപുരുഷൻ
                   ദേവൻപുരാണൻപുകഴ് ന്നനാരായണൻ
                   ദേവകിനന്ദനൻപ്രാപിച്ചമായയാ
                   കേളിചെയ്യുന്നൂക്രപാലയനാകുമി
                   നാളീകലോചലൽപ്രേരണംചെയ്യുന്നു
                   നിങ്ങളിയോഗംതുടങ്ങീകിയ്ക്കുവാൻ
                   തുംഗബുദ്നേധമ്മർപുത്രനല്ലോക്കുകിൽ 
                   വൃഷ്ണിവീരൻനിയോഗിച്ചുള്ളശക് തിയാം
                   വൈഷ്ണവീമായതാനെന്നറീ‌ഞ്ഞീടണം
ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jaimini_Aswamadham_Kilippattul_1921.pdf/389&oldid=161250" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്