താൾ:GkIX36.pdf/6

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

കൈസൎമാർഅജ്ഞാനത്തെഉറപ്പിക്കെണംഎന്നു
വെച്ചുമുന്നൂറുസംവത്സരത്തൊളംഈക്രിസ്തമാൎഗ്ഗത്തെ
ഇല്ലാതാക്കെണ്ടതിന്നുപ്രയത്നംകഴിച്ചിരുന്നുഎങ്കിലും
ഒരാവതുംകണ്ടില്ല—ആയിരംആയിരംക്രിസ്ത്യാനികൾഹിം
സകൾഎല്ലാംസഹിച്ചുവാളാലുംഅഗ്നിയാലുംചത്തതുഅ
ല്ലാതെകണ്ടവർപലരുംവെദംഅനുസരിച്ചുസ്നെഹനി
ശ്ചയംകൊണ്ടുമരണഭയത്തെനീക്കിസഭക്കാർനിത്യംവ
ൎദ്ധിച്ചുവരികയുംചെയ്തു—അതുകണ്ടാറെരൊമകൈ
സർഒരുത്തൻദെവക്രിയയെവിചാരിച്ചുതാനുംയെ
ശുവിൽവിശ്വസിച്ചുഅജ്ഞാനആചാരങ്ങൾആസം
സ്ഥാനത്തിൽഎങ്ങുംക്രമത്താലെഒടുങ്ങിശെഷംഅ
നെകജാതികളുംയെശുനാമത്തെ ആശ്രയിക്കയുംചെ
യ്തു—എന്നാറെപുറത്തുള്ളവരുടെഉപദ്രവംമാറുക
കൊണ്ടഅനെകംക്രിസ്ത്യാനികൾ്ക്കസ്നെഹംകുറഞ്ഞുമടി
വുംഎറിയതല്ലാതെമിക്കവാറുംദെവസത്യത്തെഅ
റിയാതെകൂട്ടമായിവന്നുഈപുതിയവെഷംകെട്ടുവാ—
ൻതുനികയാൽക്രിസ്തസഭയിൽപലകെടുകളുംപറ്റി
മുമ്പത്തെശുദ്ധിമറകയുംചെയ്തു—ഉപദെശിക്കെണ്ടി
യവർഅഹങ്കാരികളായിഞെളിഞ്ഞപട്ടക്കാർ
എന്നപെർധരിച്ചുഒരൊമതംചൊല്ലിതൎക്കിച്ചുതമ്മി
ൽഇടഞ്ഞുസ്നെഹകൎമ്മങ്ങളെആചരിക്കാതെവിദ്വാ
ന്മാർഎന്നശ്രുതിയെആഗ്രഹിച്ചതെഉള്ളു—അതി


"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:GkIX36.pdf/6&oldid=186996" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്