താൾ:GkIX36.pdf/16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൨

വാക്കുമണി—പതരുംഅരിയുംകലരെണമൊ—യെ
ശുമൎയ്യമിന്റെതുടമെൽനിന്നുജനിച്ചുഎന്നമാപ്പി
ള്ളമാർപറയുന്നതുകുറാനിൽഒരെടത്തുംകാണ്മാ
നില്ലഎന്നാലുംഎല്ലാവൎക്കുംസമ്മതം—മഹമ്മതിന്നു-
സ്വൎഗ്ഗത്തിൽമൎയ്യമുമ്മയൊടഒരുകല്യാണംനടക്കുംഎ
ന്നുഎങ്ങുംകെൾ്ക്കുന്നുഇതുവുംകള്ളന്മാർഉണ്ടാക്കിയ-
വാക്കു കുറാനിൽഒരുസൂരത്തിലുംഛായയൊളംകാ
ണുന്നില്ല—മഹമ്മതനിലാവിനെരണ്ടായിപിളൎത്തപ്രകാ
രവുംപലഅതിശയങ്ങളെകാട്ടിയപ്രകാരവുംഅ
വരുടെവെദത്തിൽപറഞ്ഞുകാണുന്നില്ല—൫൪ആം
സൂരത്തിൽഅള്ളകയാമനാൾന്യായംവിസ്തരിപ്പാ
നുള്ളപ്രകാരംവൎണ്ണിച്ചദിക്കിൽആനാഴികവന്നു—
നിലാവുരണ്ടായിപിളൎന്നുകാണുന്നുഎന്നൊരുമൊ
ഴിഉണ്ടു—അതുതന്നെഅന്ത്യദിവസത്തിന്നഒരടയാ
ളംആകും എന്നനബിയുടെഭാവം—മുസല്മാന്മാർ
കുറാനിൽഎത്രതിരഞ്ഞുനൊക്കിയാലുംമഹമ്മ
തുചെയ്തഅതിശയങ്ങൾഒന്നുംപറഞ്ഞുകാണാ
യ്കയാൽഈഒരുവചനത്തിന്റെപൊരുൾമാറ്റി
മഹമ്മതനിലാവിനെപിളൎത്തപ്രകാരംഒരുകഥ
ചമെച്ചുണ്ടാക്കി—അറവിവാക്കുനല്ലവണ്ണംവരാ
ത്തതിനാൽഇങ്ങിനെഒരൊന്നുകറ്റുണ്ടാക്കിചെ
ൎത്തു—ആലിയാർഎല്ലാവരിലുംകരുത്തനാകകൊ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:GkIX36.pdf/16&oldid=187011" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്