താൾ:Gadyavali 1918.pdf/65

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

-൬൧-

ന്റെ കീഴിൽ പാലിയത്തച്ഛൻ, മനക്കോട്ടച്ഛൻ എന്ന് രണ്ടു
പ്രധാന നാടുവാഴികളുണ്ടായിരുന്നു . അവരിൽ‌ ഒരാൾക്കു
വടക്കേഭാഗത്തിന്റേയും മറ്റേ ആൾക്ക് തെക്കേഭാഗത്തി
ന്റേയും മേൽക്കോയ്മയായിരുന്നു . അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ
കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാല് കാർയ്യക്കാരൻമാരുണ്ടായിരുന്നു . ഇ
വർ ചില്ലറ നാടുവാഴികളായിരുന്നു . ഇവർ കരംപിരിച്ച്
അതിൽ ഒരോഹരി മേല്ക്കോയ്മക്ക് കൊടുക്കുകയും യുദ്ധകാല
ത്ത് ഇത്ര ഭടന്മാരെ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് നി
യമം . ഇങ്ങിനെയുള്ള രാജ്യഭാരത്തിന്റെ ദോഷംസ്പഷ്ടമാണ
ല്ലോ . പ്രഭുക്കന്മാരെക്കൊണ്ടുള്ളശല്യത്തിന് കുറവുണ്ടാകയില്ലെ
ന്നുതന്നെയല്ല പലർകൂടി ആലോചിച്ചു ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള
ഗുണവും സിദ്ധിക്കയില്ല . അവരവരുടെ അധികാരത്തിൻ കീ
ഴിലുള്ള ദേശങ്ങളിൽ അവക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ ചെ
യ്യാം .

൧൩.ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖം

രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ
ഭൂരിസുഖമാണെന്ന് ഇതിനു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ . എന്നാ
ൽ ഭൂരിപക്ഷ ഭൂരിസുഖമെന്നപ്രമാണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എ
ത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് അറിയേണ്ടതാകകൊണ്ട്ആ സംഗതി
യെപറ്റി ഇവിടെ അല്പം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു .
പല തത്വവാദികളുടേയും അഭിപ്രായത്തിൽ രാജ്യഭരണ
ത്തിന്റേയും, നിയമനിർമാണത്തിന്റേയും, നീതിശാസ്ത്രത്തി
ന്റേയും അടിസ്ഥാനം ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖമായിരിക്കണം. നീ
തിശാസ്ത്രമെന്നും പറയുന്നത് നാം ആത്മാർത്ഥമായും, പരമാർത്ഥ
മായും ചെയ്യേണ്ടകർമ്മങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നശാസ്ത്രമാകുന്നു.
പരദ്രവ്യത്തെ കാംക്ഷിക്കരുതെന്നും 'സത്യത്തെ മറയ്ക്കൊലാ
മൃത്യുവന്നടുത്താലും' എന്നും,”സർവഭൂതങ്ങളേയും കാണേണംഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadyavali_1918.pdf/65&oldid=159957" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്