താൾ:Gadgil report.pdf/136

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പശ്ചിമഘട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ - 2011 ............................................................................................................................................................................................................ പട്ടിക 3  : ഗ്രഡിങ്ങും മൂല്യവും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന രീതി

അട്ടി 1, 2ൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം മൂല്യം

10-20

0-10

പൊതുജന പ്പാടിലെ മൂല്യം

കാഴ്‌ച ഋടഅ

ഗ്രഡ്‌

സംരക്ഷണ നില

5-10

-5

5-10

0-5

ഗ്രഡ്‌-1

ഗ്രഡ്‌-2

ഗ്രഡ്‌-3

ഗ്രഡ്‌-4

ഉള്ളിൽ യാതൊരു പ്രവർത്തനവുമി ല്ലാതെ ഉയർന്ന സംരക്ഷണം

നിയന്ത്രിത പ്രവർത്തനത്തോടെ ഉയർന്ന സംരക്ഷണം

നിയന്ത്രിത സംരക്ഷണം

നിരീക്ഷണത്തിൽ നിർത്തുക

ഞലളലൃലിരല: 1 ടെമഃലിമ, ങ ഞ., ഞ ഗൗാമൃ, ജ ഞ ടമഃലിമ, ഞ ചമഴമൃമഷമ, ട ഇ ഖമ്യമിവേശ, 2007 ഞലാീലേ ലെിശെിഴ മിറ ഏകട യമലെറ മുുൃീമരവ ളീൃ ലി്‌ശൃീിാലിമേഹ ലെിശെശേ്‌ശ്യേ ൗേറശല അെ രമലെ ൗേറ്യ ളൃീാ കിറശമി ഇീമ. കേിലേൃിമശേീി ടീരശല്യേ ളീൃ ജവീീേഴൃമാാലൃ്യേ മിറ ഞലാീലേ ടലിശെിഴ ംംം.ശുെൃല.ീെൃഴ. 2 ഒലാസൗാമൃമ, ഏ ജ ഠ ട, 2009, ഏകട ആമലെറ മിമഹ്യശെ ീെി ലി്‌ശൃീിാലിമേഹ ലെിശെശേ്‌ല മൃലമ മെിറ ശറലിശേളശരമശേീി ീള വേല ുീലേിശേമഹ റശമെലേൃ വമ്വമൃറീൗ ഹെീരമശേീി ശെി ീൌവേലൃി ടൃശ ഘമിസമ കിലേൃിമശേീിമഹ ഖീൗൃിമഹ ീള ഇശ്‌ശഹ മിറ ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹ ഋിഴശിലലൃശിഴ, 9:311315. 3 ങമരഉീിമഹറ, അ., 2000, അലൈാൈലി ീേള ൃശസെ മിറ ശറലിശേളശരമശേീി ീള ലി്‌ശൃീിാലിമേഹഹ്യ ലെിശെശേ്‌ല മൃലമ കെിലേൃുെശഹഹ ങമൃലെശഹഹല 2000 ഇീിളലൃലിരല മിറ ഋഃവശയശശേീി, ംംം.ശിലേൃുെശഹഹ.രീാ 4 ടലേശിലൃ, എ., ഖ ആഹമശൃ, ഘ ങരടവലൃൃ്യ, ട ഏൗവമവേമസൗൃവേമ, ഖ ങമൃൃൗളളീ, ങ ഒീഹാ, 2000, അ ംമലേൃവെലറ മ ംേമലേൃവെലറ വേല ുീലേിശേമഹ ളീൃ ലി്‌ശൃീിാലിമേഹഹ്യ ലെിശെശേ്‌ല മൃലമ ുൃീലേരശേീി ശി വേല ൗുുലൃ ടമി ജലറൃീ ഉൃമശിമഴല ആമശെര (ങലഃശരീ മിറ ഡടഅ ഘമിറരെമുല മിറ ഡൃയമി ജഹമിിശിഴ, 49 129148 5 ഇമുൗ്വൗരരമ, ഖ., 2001, എലറലൃമഹ ഒശഹഹ അി ലഃൃേമീൃറശിമൃശഹ്യ ലി്‌ശൃീിാലിമേഹഹ്യ ലെിശെശേ്‌ല മിറ വശീേൃശരമഹഹ്യ ശെഴിശളശരമി മേൃലമ ഋഃലരൗശേ്‌ല ടൗാാമൃ്യ, അൗഴൗ 2001. 6 അേിീി 2008, ഋി്‌ശൃീിാലിമേഹഹ്യ ടലിശെശേ്‌ല ദീില (ങെമവമൃമൃേമ ജീഹഹൗശേീി ഇീിൃേീഹ ആീമൃറ), ംംം.ാുരയ.ഴീ്‌.ീി 7 ഘശി, ങ, ഥൗ ഇമീ, ഥ ഠമീ, ഖ ടവശവ, ഏ ഥമി, ഥ ഘലല, ഉ തശമീ, ട, ണമിഴ, ഒ ഇവശൗ, 2006, ഇവമിഴശിഴ ഘമിറരെമുല ങെീിശീേൃശിഴ ഋരീഹീഴശരമഹഹ്യ ടലിശെശേ്‌ല ഋരീ്യെലോ ശെി മ റ്യിമാശര ലൊശമൃശറ ഹമിറരെമുല ൗശെിഴ മെലേഹഹശലേ ശാമഴലൃ്യ അ രമലെ ൗേറ്യ ശി ഋഷശി ഛമശെ, ണെലലേൃി ഇവശിമ കി അഴൃശരൗൗേൃല മിറ ്യഒറൃീഹീഴ്യ അുുഹശരമീേശീി ീെള ഞലാീലേ ടലിശെിഴ, ലറശലേറ യ്യ ഗൗഹശഴീംസെശ, ഞ മിറ ഖ ട ജമൃശവമൃ. 8 വുേ://രള.ിെൃരമി.ഴര.രമ/യൌശെലേ/ഴൗശറലഹശില/ശെിൃേീറൗരശേീി 9 വുേ://ംംം.ാമരാശഹഹമിറശരശേീിമൃ്യ.രീാ/റശരശേീിമൃ്യ/യൃശശേവെ/ലി്‌ശൃീിാലിമേഹഹ്യലെിശെശേ്‌ലമൃലമ 10 ഞമ്‌ശസമിവേ, ഏ., ഡാമ ടവമമിസലൃ, ഞ., മിറ ഏമിലവെമശമവ, ഗ.ച., 2000 ഇീിലെൃ്‌മശേീി മേൗേ ീെള ളീൃല ശെി കിറശമ മ രമൗലെ ളീൃ ംീൃൃ്യ ഖ കിറശമി കി ടേരശ., 80 591600 11 ഏമറഴശഹ, ങ മിറ ങലവലൃഒീാഷശ, ഢ.ങ 1986, ഞീഹല ീള ുൃീലേരലേറ മൃലമ ശെി രീിലെൃ്‌മശേീി കി  : ഢ.ഘ. ഇവീുൃമ മിറ ഠ.ച ഗവീവെീീ ലറ ഇീിലെൃ്‌മശേീി ീള ജൃീറൗരശേ്‌ല അഴൃശരൗഹൗേൃല, കിറശമി ഇീൗിരശഹ ീള അഴൃശരൗഹൗേൃമഹ ഞലലെമൃരവ, ചലം ഉലഹവശ ുു 143159) 12 ങലിീി, ഢ.,ഠശംമൃശ, ട ഗ., ഋമമെ ജ ട മിറ ടൗസൗാമൃ, ഞ 2005, ഞശഴവ ീേള ജമമൈഴല ഋഹലുവമി ഇേീൃൃശറീൃ ീെള കിറശമ കി (ഋറ ഇെീിലെൃ്‌മശേീി ഞലളലൃലിരല ടലൃശല 3 ണെശഹറഹശളല ഠൃൗ ീേള കിറശമ, ചലം ഉലഹവശ ജു 287. 13 ഉമിശലഹ, ഞെ ഖ ഞ മിറ ഢലിരമലേമെി ഖ (2008 ണലലേൃി ഏവമ ആെശീറശ്‌ലൃശെ്യേ, ജലീുഹല, ഇീിലെൃ്‌മശേീി. ചലം ഉലഹവശ, ഞൗുമ മിറ ഇീ. 14 ഏമിലവെമശമവ, ഗ.ച., ഇവമിറൃമവെലസമൃമ, ഗ & ഗൗാമൃ, അ.ഞ.ഢ., 1997, അ്‌മഹമിരവല ശിറലഃ അ ിലം ാലമൃൌല ീള യശീറശ്‌ലൃശെ്യേ യമലെറ ീി യശീഹീഴശരമഹ വലലേൃീഴലിലശ്യേ ീള വേല രീാാൗിശശേല ഈെൃൃ ടരശ., 73 (2 128133 15 ഏമിലവെമശമവ, ഗ.ച., മിറ ഡാമ ടവമമിസലൃ, ഞ., 2000 ങലമൃൌശിഴ യശീഹീഴശരമഹ വലലേൃീഴലിലശ്യേ ീള ളീൃല ്‌േലഴലമേശേീി ്യേുല അെ്‌മഹമിരവല ശിറലഃ മ മെി ലശോമലേ ീള യശീഹീഴശരമഹ റശ്‌ലൃശെ്യേ ആശീറശ്‌ലൃശെ്യേ

............................................................................................................................................................................................................

109

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadgil_report.pdf/136&oldid=159210" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്