താൾ:Gadgil report.pdf/137

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പശ്ചിമഘട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ - 2011 ............................................................................................................................................................................................................ മിറ ഇീിലെൃ്‌മശേീി., 9 953963 16 ഏമിലവെമശമവ ഗ ച മിറ ഡാമ ടവമമിസലൃ, 2003, ടമ്യെമ ടമവ്യമറൃശ അ റമമേയമലെ ീി മേഃീിീാ്യ, റശ്‌ലൃശെ്യേ മിറ റശൃേശയൗശേീി ീള ുഹമി ീെള ണലലേൃി ഏവമ ടെഋഇ, ഡഅട ആലിഴമഹൗൃൗ. 17 ഠലം, ഖെ., ഡ ആൃീലെ, ഢ ഏൃശാാ, ഗ ഠശലഹയീൃഴലൃ, ങ ഇ ണശരവാമിി, ങ ടവംമഴലൃ, മിറ എ ഖലഹരെവ, 2003, അിശാമഹ ുെലരശല റെശ്‌ലൃശെ്യേ റൃശ്‌ലി യ്യ വമയശമേ വേലലേൃീഴലിലശ്യേ/റശ്‌ലൃശെ്യേ വേല ശാുീൃമേിരല ീള സല്യീേില ൃേൗരൗേൃല ഖെീൗൃിമഹ ീള ആശീഴലീഴൃമുവ്യ, 31 7992 18 ഖലമിഎൃമിരപ്പ ീശ ഏൌലട്ട ഴമി, ടീ്‌മി ഘലസ & ഠവശലൃൃ്യ ഛയലൃറീൃളള, 1998, ഋിലൃഴ്യ മ്‌മശഹമയശഹശ്യേ മിറ വമയശമേ വേലലേൃീഴലിലശ്യേ ുൃലറശര ഴേഹീയമഹ ൃശ്‌ലൃശില ളശവെ റശ്‌ലൃശെ്യേ ചമൗേൃല, 391 382384. 19 ഗമാമഹഷശ ആേമംമ, ഖീലെുവ ഞീലെ, ഏമിലവെമശമവ ഗ.ച., ചമൃമ്യമിശ ആമൃ്‌ല, ഗശൃമി, ങ.ഇ മിറ ഡാമ ടവമമിസലൃ ഞ 2002 അലൈശൈിഴ ആശീറശ്‌ലൃശെ്യേ ളൃീാ ടുമരല മി ഋഃമാുഹല ളൃീാ വേല ണലലേൃി ഏവമ, കെിറശമ ഇീിലെൃ്‌മശേീി ഋരീഹീഴ്യ 6 (2 7. 20 ണമൃശിഴ, ഞ ഒ., ച ഇ ഇീീു, ണെ എമി, ഖ ങ ചശഴവശേിഴമഹല, 2006, ങഛഉകട ലിവമിരലറ ്‌ലഴലമേശേീി ശിറലഃ ുൃലറശര ൃേലല ുെലരശല ൃെശരവില മൈരൃീ ളൈീൃലലേറ ലരീൃലഴശീി ശെി വേല രീിശേഴൗീൗ ഡെ.ട.അ., ഞലാീലേ ടലിശെിഴ ീള ഋി്‌ശൃീിാലി 103 (2006 218–226 21 ഏേമറഴശഹ, ങ മിറ ങലവലൃഒീാഷശ, ഢ.ങ 1986 ഘീരമഹശശേല ീെള ഴൃലമ ശെഴിശളശരമിരല ീേ രീിലെൃ്‌മശേീി ീള കിറശമത്സ യെശീഹീഴശരമഹ റശ്‌ലൃശെ്യേ ജൃീരലലറശിഴ ീെള വേല കിറശമി അരമറലാ്യ ീള ടരശലിരല, അെിശാമഹ / ജഹമി ടേരശലിരല ടൌുുഹലാലി, ുേു 165180. 22 ജമമെരമഹ, ഖ ജ (1988 ണല ലേ്‌ലൃഴൃലലി ളീൃല ീെള വേല ണലലേൃി ഏവമ െഎൃലിരവ കിശേൗേലേ, ജീിറശരവലൃൃ്യ, ുു345. 23 ങമിസമണവശലേ, ഘ, 1997, കിരൃലമശെിഴ മംമൃലില മൈിറ മരരൗൃമര്യ ശി ശറലിശേള്യശിഴ ലി്‌ശൃീിാലിമേഹഹ്യ ലെിശെശേ്‌ല മൃലമ ംെശവേശി ഇീീസ കിഹല, അേഹമസെമ കിലേൃിമശേീിമഹ ഛശഹ ടുശഹഹ ഇീിളലൃലിരല, 946947 24.ഏമറ, അ മിറ അ ടവമഹമയ്യ, 2010, അലൈാൈലി മേിറ ാമുുശിഴ ീള റലലെൃശേളശരമശേീി ലെിശെശേ്‌ശ്യേ ൗശെിഴ ൃലാീലേ ലെിശെിഴ മിറ ഏകട ഇമലെ ൗേറ്യ കിഹമിറ ടശിമശ മിറ ഋമലേൃി ഉലലെൃ ണേമറശല കെി ഡടഋഴ്യു ണേീൃസവെീു ീി ടുമരല ഠലരവിീഹീഴ്യ മിറ ഏലീശിളീൃാമശേീി ളീൃ മേശിമയഹല റല്‌ലഹീുാലി, ഇേമശൃീ, ഋഴ്യു, 14േ17, ഖൗില 2010. 25 ടൗയൃമാമി്യമ ഗ അ, എൃമാലംീൃസ ളീൃ മശൈഴിശിഴ ലരീഹീഴശരമഹ ലെിശെശേ്‌ശ്യേ ീേ ംലഹേമിറ ീെള വേല ണലലേൃി ഏവമ മെ ൃലുീൃ 26 വേുേ//ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ

ചിത്രം 1 പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭൂതല വിസ്‌തൃതി (എസ്‌.എൻ പ്രസാദ്‌ ംംം.ംലലേൃിഴവമശെിറശമ.ീൃഴ

............................................................................................................................................................................................................

110

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadgil_report.pdf/137&oldid=159211" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്