താൾ:CiXIV68.pdf/766

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പ്ലക്ഷം— ഫലം 744 പ്ലാൻ — ഫലംവ

യും Mud.; ലീലയിൽ കുരൂഹലപ്രൌ. യും
തുഛ്ശമായി Nal.

പ്ലക്ഷം plakšam S. Ficus infectoria (കല്ലാൽ).
ഹവിസ്സു പ്ലക്ഷശാഖയിൽവെച്ചു ഹോമിച്ചു KR.
(= പ്ലാശു?).

പ്ലവം plavam S. (പ്ലു) Swimming, jumping;
a float, raft പ്ലവങ്ങളിൽ ഏറിക്കടന്നിതു ചി
ലർ KR.

പ്ലവഗം S. a monkey — പടലി 597 — പ്ലവഗകു
ലപതി RS.; പ്ലവഗപരിവൃഢൻ AR. Hanu-
man. — also പ്ലവംഗം നടുങ്ങി CC. monkey
(& frog).

CV. പ്ലാവനം washing നദി ഭസ്മരാശികളെ
പ്ലാ. ചെയ്തു KR. washed them away. ഗം
ഗയിൽ പ്ലാ. ചെയ്യിപ്പിച്ചു Brhmd. പ്ലാ’കര
ന്മാരായിതു Bhr.

പ്ലാക = ശ്ലാക Wire.

പ്ലാച്ചു or പിളാച്ചു Split, as മൂങ്കിപ്ലാ. bamboo.

പ്ലാൻ E. plan (with ഉണ്ടാക്കി MR.).

പ്ലാവു = പിലാവു; പ്ലാക്കായി Jack-fruit.
പ്ലാത്തി B. a Rhizophora (= കാട്ടുചാമ്പു).

പ്ലാശു = പലാശം S. Butea frondosa, used as ച
മത f. i. പ്ലാ. കൊണ്ടാറുയൂപം KR. പിളാചി
ന്തൊലി, പിലാചിന്റെ പൂ തിരിപ്പിപ്പിഴിക
a. med. — വള്ളിപ്പിലാചിത്തോൽ a very strong
fibre (used instead of ropes). Palg. loc.

പ്ലീഹ plīha S. The spleen, lien യകൃൽ പ്ലീഹ
കൾ എന്നുണ്ടു ൨ പാത്രങ്ങൾ, ഇടത്തു പ്ലീഹ വ
ലത്തു യകൃൽ Nid.

പ്ലീഹോദരം S. the spleen disease. Nid.

പ്ലുതം pluδam S. (part. pass, of പ്ലു). Swimm-
ing in, bathed in ദു:ഖാശ്രുപ്ലുതനയനം AR.;
ഘൃതപ്ലുതാന്നം Bhg. മാൎത്താണ്ഡപ്ലുതതപനം
CC. — ഉൽപ്ലുത്യ പിന്നേയും ഉൽപ്ലുത്യ AR. = മു
ങ്ങിപ്പൊങ്ങിയും.

പ്ളാമ്പശ (വിളാർ) Feronia gum.

ഫ PHA

Occurs only in S. & foreign words.

ഫണം phaṇam & ഫടം S. (പടം). The ex-
panded hood of a serpent ഫണരത്നശോഭി
തം KR. ഫണി തൻ ഫണ ചക്രമേറി CC.

ഫണി S. a serpent, Cobra di capello ഫ. മെ
ത്തമേൽ RS.

ഫയൽ E. file (jud.) ഫയലാക്കുക MR. — Ar. =
[പയൽ strong.

ഫയസ്സൽ Ar. faiṣal, Decision, settlement
ജമാവന്തി ഫ’ലാക്കുക MR.

ഫലകം phalaɤam S. ( ഫൽ to split= പിളക്ക).
A plank, shield. — Tdbh. പലക.

ഫലം phalam S. (fr. പഴം? or പല I.). 1. Fruit,
esp. of trees. ഫലങ്ങൾ വെച്ചു TR. (doc.) to
plant fruit-trees. അഞ്ചുഫലം KU. 4. fruit-trees
(ഉഭയം) & rice (നിലം). 2. result, produce,
consequence ഇല്ലൊരു ഫ. ഇനി Bhg. it can’t
be helped. നാം ഏതും ചെയ്തിട്ടും ഫ. ഇല്ല TR.
no use; with 1st adv. പറഞ്ഞെന്തു ഫ., അണ
കെട്ടീട്ടു ഫ. എന്തു KR. നാം സ്നാനത്തിന്നു പോ
യിട്ടു ഫ. ഇല്ല KN.; ഫലം ചെയ്കയില്ല Nal. will

not avail. വൈരം ഏറുക ഫലം ChVr. (=ഫ.
വരും) only greater enmity will ensue. നീ ച
തിച്ചൊരു ഫലത്തിനാൽ ചതിച്ചു നിന്നേയും
Bhr. as a reward for. സ്വദുസ്സ്വപ്നഫ. നിരൂ
പിച്ചു KR. the import of. മുന്നം പറഞ്ഞുതില്ലേ
ഭവിഷ്യൽ ഫലം AR. did I not foretell what
futurity would bring? 3. the product in math.
ലംബത്തെ ഭൂമ്യൎദ്ധംകൊണ്ടു ഗുണിച്ചാൽ ക്ഷേ
ത്രഫ. വരും Gan.

ഫലകാംക്ഷ = ഫലാഗ്രഹം q. v.; greediness of
[gain.

ഫലത്രയം S. = ത്രിഫല.

ഫലപ്രദം S. fruitful. Bhg.

ഫലപ്രാപ്തി S. advantage.

ഫലമരം a fruit-tree തെക്കേദിക്കിലേ പോലേ
ഫ’ത്തിന്നു പൊമ്പണം നികിതി TR.

ഫലമൂലം S. vegetable food of anchorets ഫ.
തിന്നു നടക്ക KR.

ഫലംവരിക to result മരണം ഫ’രും KR. ന
ശിക്കേ ഫ’രൂ Bhr.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/766&oldid=184912" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്