താൾ:CiXIV68.pdf/767

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ഫലവാ — ബങ്കളൂർ 745 ഫല്ഗു — ബത

ഫലവാൻ m., ഫലവത്തു n. fruitful.

ഫലാഗ്രഹി desiring fruit or reward ഫ. യാ
യകൎഷകൻ Bhg.

ഫലാഫലം S. success and failure.

ഫലാശി S. living on fruits; so മുന്നേ ദിനം
ഫലാഹാരങ്ങൾ ചെയ്തു Bhg.

denV. ഫലിക്ക 1. to yield fruit. വ്യാധിപോയി
തെളിഞ്ഞീടും പുഷ്പിക്കും ഫലിച്ചീടും VCh. (a
tree). 2. to take effect ആ മഹാപുണ്യം
കൊണ്ടു നാരീഹത്യാഫലം ഫലിയാതേ പോം
KR.; ശാപം ഫലിയാതേ പോയി Bhg.; അ
വൎക്ക് ഏതും ഫ. ഇല്ല (as a cure = പറ്റുക).
ചൊന്ന വാക്കു ഫലിപ്പാൻ പണി KumK.
to get it fulfilled. ചികിത്സ ഫ. medicine
to operate. 3. to succeed ദുൎമ്മോഹം ഈശ്വ
രജനേഷു ഫലിക്കുമോ താൻ CC. 4. to
result എന്നു ഫലിച്ചിരിക്കും Gan. it follows
that (math.).

part. pass. ഫലിതം produced, gained സൎവ്വം
ഫലിതമായ്‌വന്നു മനോരഥം Bhg. ഫ. നമു
ക്കിങ്ങു ദണ്ഡത്താൽ തന്നേ ഉള്ളു KR.; also
novelty ഫലിതം പറക B. = പുതുമ.

CV. ഫലിപ്പിക്ക 1. to cause to take effect
പലവും പറഞ്ഞും ഫലിപ്പിച്ചും Mud. ശാപം
ഫ. Bhg. കുപിതനായാലും മുദിതനായാലും
ഫലം ഉടന്തന്നേ ഫ’ക്കുമവൻ KR. attain
his object. 2. to turn to use വിദ്യയും
ഫ’ച്ചാൻ; പുഷ്കരാക്ഷികൾ കോപ്പിട്ടെത്രയും
ഫ’ച്ചു Bhr.

ഫലോദയം S. the setting in of the conse-
quences; heaven.

ഫലോനൻ (ഊനം) disappointed V2.

ഫ്ലഗു phalġu S. (ഭള്ളു, പാഴ്). Worthless, ഫ.
വാം വണ്ണംമെല്ലേ അരുൾചെയ്തു KumK. falsely.

ഫല്ഗുനൻ S. = അൎജ്ജുനൻ Bhr.

ഫസലി Ar. faṣl, Time, harvest; the official
Fasli year MR. [It used to commence on the
12th July, but since some years it was changed
to July 1st, f. i. 1282 begins on 1st July 1872.]

ഫാക്കണി തലങ്ങളിൽ തുളസീദളംകൊണ്ടു നി
റെച്ച കുലവിച്ചു KumK.?

ഫാലം phālam S. 1. A ploughshare. 2. Tdbh.
= ഭാലം S. the forehead ഫാ’ത്തിലാമ്മാറുതൂകിന
ചോര CG.; ചെങ്കനൽ തൂകുന്ന ഫാലവിലോ
ചനൻ Siva. ഭൂതിയെ ഫാലദേശത്തു ചേൎത്തു
Bhr.

ഫാല്ഗുനം phālġunam & ഫാല്ഗുനി S. Aqua-
rius; the month മീനം (astr.).

ഫു Pooh pooh.

ഫുല്ലം phullam S. (fr. പുല്ലു, പുളക്ക). Expanded,
blown ഫുല്ലാംബുജം Nal.

ഫേനം phēnam S. Foam, froth ഫേനാശന
ശീലൻ Bhr.

ഫേരവം phēravam S. A jackal ചെറിയ ഫേ.
ഭുജിച്ച മാംസത്തെ പെരിയ സിംഹം താൻ ഭുജി
ക്കുമോ KR.

ഫൌജദാരി P. fauǰdāri, Criminal (see
[പൌജ്).

ബ BA

ബ occurs only in S. & foreign words, though
വ replaces it often even in these.

ബകം baɤam S. The crane, Ardea nivea =
കൊക്കു, കൊച്ച PT.; also ബകോടത്തിന്റെ
ധൎമ്മം PT.

ബകുളം S. = ഇരഞ്ഞി.

ബങ്കളാവു H. banglā, A bangalow, thatched
house, European house MR., also നക്ഷത്രമങ്ക
ളാവു TrP. observatory. — (വെണ്കളം B.).

ബങ്കളൂർ, വെങ്കളൂർ N. pr. Bangalore TR.

ബജാർ P. bāzār, & ബജാരി, ഭജാർ A “Bazar”.

ബഡവ baḍ’ava S. A mare (myth.).

ബഡവാഗ്നി submarine fire. Bhg.; also വട
വാഗ്നി V1. of jungle-fires & bonfires.

ബണ്ടർ baṇḍar (T. വ — bards, C. Te. Tu.
baṇṭa warrior = ഭടൻ). N. pr. The Nāyar of
the Tuḷu country.

ബത baδa S. Alas! സത്രപം ബത യാത്ര ചൊ
ല്ലി ChVr. (= കഷ്ടം, ഹാ).


94

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/767&oldid=184913" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്