താൾ:CiXIV68.pdf/570

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

നാഴിക — നികർ 548 നികൽ — നികിതി

നാഴിക nāḷiγa Tdbh.; നാഡിക 1. An Indian
hour of 24 minutes. It may be നല്ല, ശീത,
അമൃതനാ. and the position of planets may
make it yet more auspicious (മുഹൂൎത്തം); or
it is ആകാത്ത, ഉഷ്ണ, അശുഭ, വിഷനാഴിക,
(see നവദോഷം). 2. an Indian mile = ¼ Kōs
(2000 ദണ്ഡു); (often with വഴി) ആ മല ൩ നാ.
വഴി കയറ്റം ഉണ്ടു TR.

നാഴികച്ചിരട്ട or നാഴികവട്ട (ക) a clepsydra,
instrument (ചിരട്ട) for measuring time
filling within a Nāḷiγa (med.), നായ്യട്ട വെ
ച്ചോണ്ടിരിക്ക TP. = നാഴിവട്ട vu.

നാഴികമണി, നാഴികക്കുപ്പി a watch, clock.

നാഴികവാതിൽ V1. a sluice of irrigation-
channels.

നികക്ക niγakka M. (Te. C. നെഗ, നിഗ, Tu.
നുഗി, T. നിവ) 1.To rise as in water ചെന്ന
തിൽ മുങ്ങി നികന്നു, a water-snake വാരിതന്മീ
തേ നികന്നു നോക്കി, bathers വെള്ളത്തിങ്കീ
ഴേ പോയി ദൂരത്തു ചെന്നു നികന്നു CG.; ചന്ദ്ര
നെപ്പോലേ ഭൂമി ആകാശത്തിൽ നികന്നു നി
ല്ക്കുന്നു to be aloft. 2. to fill up, as a hole;
to heal up as a wound വ്രണം നികന്നീടും PT.
(vu. നേണു വരിക).

VN. നികപ്പു 1. rising out of water. 2. filling
up, levelling; sustenance ദിവസം കഴിപ്പാൻ
നി. ഇല്ല. vu.

v. a. നികത്തുക 1. to fill up, കുഴി നി. V1. 2. to
level, നി'ന്നു ഭൂമി ചിലർ KR. making a road.
3. to mend, perfect ഭക്തിയുള്ള ഭൃത്യൻ സ്വാ
മിയെ നികത്തീടും PT.; കുറവുകളെ നികത്തി
ത്തരുന്നു makes up all wants. സത്തുക്കൾക്ക്
ആപത്തു വന്നാൽ നി. PT., സജ്ജനം വേ
ണം അവരെ നി'വാൻ Nal. to help through,
(see നികൎത്തു, നികഴ്ത്തു).

നികടം niγaḍam S. (നി beneath, in). Near, നി
കടഭുവി PT.

നികരം S. a crowd (കർ to pour), a flock. ക
രിതുരഗരഥനികരം Mud.; often ശരനിക
രം Bhg.; നരപതിനികരശിരോമണി ChVr.

നികർ niγar T. M. (C. to become erect, fr.
നിക). Equality മാമലനികരെഴുകേ തരി, മാ

നേൽ മിഴി നി. ഒരു മായം RC; മന്നവന്മാരിൽ
ആരും അവനു നി. ഇല്ല Mo. Pr. — നികരെഴും
RC. comparable. നികൎക്കുക better നിവിൎക്കുക.

നികൎത്തുക = നികത്തുക, f. i. ഇരിവരുടെ കല
ഹമതിൽ ഒരുവനെ നികൎത്തുവാൻ ഇഷ്ടൻ
എന്നാലും തുടങ്ങോല SiPu. to support.

നികൽ see നിഴൽ. — (denV. ചത്ത ആൾ
നികലിക്ക — see നികളുക — vu. No. = നിഴ
ലിക്ക).

നികഷം niγašam S. A touchstone. നി'മായി
ല്ലൊരു സാധനം PT. no means to ascertain;
(also falsely written നികൎഷം).

നികളം niγaḷam (Te. C. നിക്കു, Te. നിഗുഡു
to grow high, = ഞെളിക). Haughtiness, also
നിഗളം.

denV. നികളിക്ക V1. to swell, strut; (& നി
[ഗ —).

നികളുക niγaḷuγa, നികഴുക (T. to shine,
go on, Te. C. നിഗൾ) = നികക്ക, f. i. നികള so
as to be full = തികള V1. (of stomach), മാന്മി
ഴി നെറിയേലും നികണ്ണെഴുന്നു RC.

നികൾ = നികർ (മഴനികൾ തൂയബാണങ്ങൾ
RC.)

നികഴ്ത്തുക v. a. to fulfill, മനോരഥത്തെ നി'
[വാൻ ChVr.

നികാമം niγāmam S. (നി) According to wish.
നികാന്തമീമാംസികൻ Nal. a zealous student
of Mīmāmsa (part.)

നികായം S. (ചി) 1. a group. 2. a dwelling.

നികാരം S. injury. — നികാരണം killing.

നികാശം S. resembling.

നികിതി niγiδi, & നികുതി V1. (= നീതി or
നിയതി; rather C. നിഗദി instalment, Ar.
naqdi, ready money) 1. Payment of taxes in
money, not in kind. നി. തീൎക്ക to pay, കെട്ടുക
to collect, also നി. പ്പണം പിരിഞ്ഞു വരുവാൻ
TR. Introduced by Haidar Ali, chiefly as land-
tax. പൂൎവ്വന്മാർ പേരിൽ മരഫലത്തിന്നു നി. ഉ
ണ്ടായി MR. 2. what is due = നീതി, f. i. ഞാ
യവും നികുതിയറിവും നൽഞെറി Mpl. song.

നികിതിച്ചീട്ടു a document given by the Collector
stating the amount of cash demandable
from each proprietor. W.

നികിതിവിത്തു money assessment according

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/570&oldid=184716" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്