താൾ:CiXIV31 qt.pdf/548

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പ്രകാ 534 പ്രകൃ

പൌഷ്പകം,ത്തിന്റെ. s. The oxide of brass, considered
as a collyrium. കുസുമാഞ്ജനം.

പൌഷ്പം, &c. adj. Made of flowers. പുഷ്പം കൊണ്ടു
ണ്ടാക്കിയത.

പൌഷ്പികം,ത്തിന്റെ. s. The honey or nectar of
flowers. പൂന്തെൻ.

പൌളി,യുടെ. s. See പൊളി.

പ്താ,യുടെ. s. SIVA’s braided hair. ശിവന്റെ ജട.

പ്യാട഻. ind. A particle of calling, ho! hola! ഹെ.

പ്ര, A Sanscrit particle and prefix, implying, 1. Progres-
sive motion, (forth, forward, away, far, off, &c.) 2. excess
or excellency (very, much, exceeding.)

പ്രകടം, &c. adj. Displayed, unfolded, manifest, apparent,
proclaimed, public, notorious. പ്രകാശിക്കപ്പെട്ടത.

പ്രകടിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To proclaim, to make
public, to display, to unfold.

പ്രകടിതം, &c. adj. Opened, evident, apparent, visible,
spread out or abroad. വിടരപ്പെട്ടത.

പ്രകമ്പം,പ്രകമ്പനം,ത്തിന്റെ. s. 1. Wind, air.
കാറ്റ. 2. violent or excessive motion, great trembling
മഹാ കമ്പം.

പ്രകമ്പിതമുഖം,ത്തിന്റെ. s. A slight motion of the
head, caused by admiration.

പ്രകരണം,ത്തിന്റെ. s. 1. An introduction, a prolo-
gue, a prelude. 2. a poetical fiction, or poem, in which
the story and principal persons are wholly imaginary, the
term is especially applied to a dramatic poem. കവിത
കെട്ട. 3. a chapter or section; a book, a place of paus-
ing. അദ്ധ്യായം.

പ്രകരം,ത്തിന്റെ. s. A heap; a quantity, a multitude.
കൂട്ടം.

പ്രകൎഷം. adj. 1. Excellent. ശ്രെഷ്ഠതയുള്ള. 2. more,
much, exceeding, excessive. അധികം.

പ്രകല്പിതം, &c. adj. Ordered, commanded. കല്പിക്കപ്പെ
ട്ടത.

പ്രകാണ്ഡം,ത്തിന്റെ. s. 1. The stem of a tree, the
part between the root and the branches. തായ്മരം. 2.
excellence, happiness. ശ്രെഷ്ഠത. adj. Excellent, happy
ശ്രെഷ്ഠതയുള്ള.

പ്രകാമം. adj. 1. Voluntarily, willingly. മനസ്സൊടെ.
2. satisfactorily. തൃപ്തിയൊടെ.

പ്രകാരം,ത്തിന്റെ. s. 1. Difference. 2. similitude,
likeness, resemblance. 3. manner, method, mode. adv.
According to, conformably with, as, like, like as.

പ്രകാശകൻ,ന്റെ. s. An illustrator, expounder, il
luminator. പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ.

പ്രകാശനം,ത്തിന്റെ. s. Light, splendour : see the
following.

പ്രകാശം,ത്തിന്റെ. s. 1. Light, lustre, splendour, sun-
shine. 2. expansion, diffusion, manifestation ; the word
being equally applicable to physical or moral subjects, as
the blowing of a flower, diffusion of celebrity, publicity
of an event, or manifestation of truth.

പ്രകാശസമയം,ത്തിന്റെ. s. The time of shining
or rising.

പ്രകാശിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. n. To shine, to glitter;
to be splendid, to be manifest, &c.

പ്രകാശിതം, &c. adj. Enlightened, illuminated, illustra-
ted, evident, manifest, apparent, visible.

പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ,ന്റെ. s. An illustrator, ex-
pounder, illuminator.

പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To enlighten, to
illuminate, to illustrate, to make manifest.

പ്രകീൎണ്ണകം, & പ്രകീൎണ്ണം,ത്തിന്റെ. s. A Chowri, the
tail of the Bos grunniens, used as a whisk or fan. ചാമ
രം. adj. 1. Spread abroad, published, promulgated. പ്ര
സിദ്ധപ്പെട്ടത. 2. expanded, opened. വിടരപ്പെട്ടത.

പ്രകീൎത്തിതം. adj. Said, declared, explained, revealed,
celebrated. പറയപ്പെട്ടത, ചൊല്ലപ്പെട്ടത.

പ്രകീൎയ്യം,ത്തിന്റെ. s. The name of a tree. ആവിൽ
വൃക്ഷം. adj. Spread abroad or about, diffused, promul-
gated, expanded, extended. പരക്കപ്പെട്ടത.

പ്രകുഞ്ചം,ത്തിന്റ. s. A palam. പലം.

പ്രകൃതം, &c. adj. 1. Made, completed, accomplished.
തീൎക്കപ്പെട്ടത. 2. commenced.

പ്രകൃതി,യുടെ. s. 1. Nature; in philosophy, the passive
or material cause of the world, as opposed to the active
or spiritual; and in mythology, a goddess, united to the
primeval male, and the genetress of the world. 2. the
natural state of any thing. 3. the male or female organs
of generation. 4. an uninfected word; the radical form
of a word, before the affixes forming cases, &c. are sub-
joined. 5. a requisite of regal administration, of which
seven are enumerated, the king, the minister, an ally,
treasure, territory, fortresses and an army; the corpora-
tions or companies of citizens, are sometimes added mak-
ing an eighth class. 6. GOD, the Supreme Being. 7. di-
vine power, as liable to be exerted by the operation of
the divine will. 8. cause, origin. 9. the five elements
collectively.

പ്രകൃഷ്ടം, adj. Chief, principal, pre-eminent. പ്രധാന
മായുള്ള.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/548&oldid=176575" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്