താൾ:CiXIV31 qt.pdf/529

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പുറ 515 പൂഗം

പുഴുപ്പല്ല,ിന്റെ. s. An eaten tooth.

പുറക. adj. Behind, the hinder part.

പുറകിൽ. adv. Behind, after.

പുറകെ. adv. Behind, back, after. പുറകെവരുന്നു, To
come behind or after.

പുറകൊട്ട. adv. Backwards. പുറകൊട്ട പൊകുന്നു, To
go backwards, to retire, to withdraw.

പുറക്കടൽ,ലിന്റെ. s. The outer or broad sea.

പുറക്കാട,ിന്റെ. s. The name of a place, or sea port
near Allepie, Procád.

പുറങ്കാൽ,ലിന്റെ. s. The upper part of the foot.

പുറച്ചിലവ,ിന്റെ. s. Extra-expense.

പുറച്ചിറ,യുടെ. s. An outer bank or embankment.

പുറത്ത. postpos. On, upon, out, on the back.

പുറത്ത. part. Out, without, outside, abroad.

പുറത്താകുന്നു,യി,വാൻ. v. n. 1. To be outside. 2.
to be put out. 3. to menstruate.

പുറത്താക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. To put out, to pull
out, to excommunicate, to exclude, to expel, to eject.

പുറത്തൂട്ട. adj. Outward, external.

പുറത്തൊട്ട. adv. Out, without, outward.

പുറനീര,യുടെ. s. A tune. ഒരു രാഗം.

പുറപ്പാട,ിന്റെ. s. Going out or forth, exit.

പുറപ്പെടുന്നു,ട്ടു,വാൻ. v. n. 1. To go out, to go forth,
to go further. 2. to be without. 3. to attempt, to engage
in a thing. 4. to put forth, to sprout. 5. to have. പുറ
പ്പെട്ടുപൊകുന്നു, 1. To go away. 2. to escape, to ab-
scond. 3. to leave or forsake house, lands, &c.

പുറമതിൽ,ലിന്റെ. s. An outer wall.

പുറമെ. adv. 1. Outwardly, without, outside, abroad. 2.
additionally, in addition. 3. hypocritically, falsely. 4.
separately, other. 5. after. പുറമെവിചാരിക്കുന്നു, To
inquire of others. പുറമെകെൾക്കുന്നു, To hear with-
out or from others.

പുറമെനി,പുറമൊടി,യുടെ. s. Outward show, out-
ward appearance.

പുറം,ത്തിന്റെ. s. 1. The back. 2. the side of any thing.
3. the outside, a tract or part of a country. 4. the out-
side, opposed to അകം the inside.

പുറന്തട,യുടെ. s. A large outward embankment, or bank.

പുറന്തിണ്ണ,യുടെ. s. A terrace in front of a house.

പുറമ്പട,യുടെ. s. 1. External application of medicine.
2. the rereward or rear of an army.

പുറമ്പൊക്ക,ിന്റെ. s. 1. Going out, going forth. 2.
spreading abroad, publicity. 3. extra expense.

പുറമ്പൊള,യുടെ. s. 1. An outer clamp. 2. an outer join-

ing or piecing of wood.

പുറലക്കം,ത്തിന്റെ. s. The numbers of figures in ac-
counts placed on the side of a page.

പുറവക. adj. 1. Extra expense. 2. extra income, ex-
traordinary disbursements.

പുറവട,യുടെ. s. Accounts in which all items of re-
ceipts and expenditure are specifically entered.

പുറവടി,യുടെ. s. The upper part of the foot.

പുറവരമ്പ,ിന്റെ. s. An outer bank or embankment.

പുറവരവ,ിന്റെ. s. Extraordinary income or receipts.

പുറവാതിൽ,ലിന്റെ. s. An outer door.

പുറവായ്പ,യുടെ. s. Lending money in addition to what
has previously been given for any thing.

പുറവാരം,ത്തിന്റെ. s. An enclosed veranda of a house.

പുറവാശി,യുടെ. s. Additional profit or loss.

പുറവെട്ട,ിന്റെ. s. Outer slabs of timbers.

പുറവെലി,യുടെ. s. An outer bank, or embankment.

പുറ്റ,ിന്റെ. s. 1. An ant-hill, a hillock, ground thrown
up by moles, rats, &c., but especially the large accumula-
tions of soil sometimes made by the white ants. 2. dry
puss or matter.

പുറ്റൻ,ന്റെ. s. A large, stout, robust man.

പുറ്റുമണ്ണ,ിന്റെ. s. Earth from a white ant hill of
various or medicinal usage.

പൂ,വിന്റെ. s. 1. A flower in general. 2. menses. 3.
expansion, expanding. 4. a disease of the eyes, specks
on the eye, albugo. 5. a cock's comb. 6. white marks on
the ends of the tail of cattle. 7. a large number.

പൂകൽ,ലിന്റെ. s. Entering, entrance.

പൂകുന്നു,പുക്കു, or പൂകി,വാൻ. v. n. To enter.

പൂക്കണ്ണൻ,ന്റെ, s. One who has a speck on the eye.

പൂക്കണ്ണി,യുടെ. s. 1. A woman who has a speck on
the eye. 2. a compound pedicle, a fruit or flower stalk,
a bunch of flowers. പൂക്കണ്ണി കുത്തുന്നു, To begin to
flower, to put forth flower buds.

പൂക്കണ്ടൽ,ലിന്റെ. s. A plant, Ægiceras major.

പൂക്കൽ,ലിന്റെ. s. 1. Flowering. 2. expanding.

പൂക്കുന്നു,ത്തു,വാൻ. v. n. 1. To bloom, blossom. 2.
to bud; shoot forth, or expand. 3. to have the menses.
4. to have specks on the eye. 5. to become mouldy.

പൂക്കുരൽ,ലിന്റെ. s. See പൂക്കണ്ണി. പൂക്കുരലിടു
ന്നു, To put forth flower buds.

പൂക്കുല,യുടെ. s. A cluster of flowers; a nosegay.

പൂഗം,ത്തിന്റെ. s. 1. The betel-nut tree, Areca faufel
or catechu. കമുക. 2. a heap, a quantity, a multitude.
കൂട്ടം.


2 U 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/529&oldid=176556" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്