താൾ:CiXIV31 qt.pdf/528

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പുള്ളെ 514 പുഴു

പുളിയാരലിങ്കിഴങ്ങ,ിന്റെ. s. The three-leaved cissus,
Cissus acida.

പുളിയാരൽ,ലിന്റെ. s. The yellow wood sorrel, Ox-
alis corniculata. (Lin.)

പുളിയിഞ്ചി.യുടെ. s. A sauce made with tamarind,
salt, and green ginger.

പുളിരസം,ത്തിന്റെ. s. Sourness, acidity, sour taste.

പുളിശ്ശെരി,യുടെ. s. A curry made of sour butter-milk.

പുളെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. n. To be proud, overbear-
ing, haughty.

പുളെപ്പ,ിന്റെ. s. Pride, haughtiness, overbearing.

പുള്ള,ിന്റെ. s. 1. A falcon, a hawk. 2. a disease in cattle.

പുള്ളടി,യുടെ. s. 1. A mark on a balance. 2. a caret or
mark put under the line where a word has been omitted,
and written over the line. 3. a plant, Hedysarum gan-
geticum.

പുള്ളി,യുടെ. s. 1. A spot, a mark, a blot. 2. a cipher,
or nought in arithmetic. 3. the name of the vowel 6. 4.
estimation, valuation. 5. a mark on cloth. 6. a point, a
dot, a tittle. 7. a man of note or consequence. 8. a person,
an individual. 9. a company of soldiers. പുള്ളിയിടുന്നു,
To make a point, a dot, a tittle, to mark.

പുള്ളിക്കാരൻ,ന്റെ. s. 1. A man of note or consequence.
2. a person, an individual.

പുള്ളിക്കുത്ത,ിന്റെ. s. A flaw in cloth, &c.

പുള്ളിക്കെഴമാൻ,നിന്റെ. s. A kind of deer.

പുള്ളിത്താപ്പ,ിന്റെ. s. A private mark of the price put
on cloth.

പുള്ളിപ്പുലി,യുടെ. s. A spotted leopard.

പുള്ളി പുള്ളിയായിരിക്കുന്നു,ന്നു,പ്പാൻ. v. n. To be
much spotted.

പുള്ളിമാൻ,നിന്റെ. s. A spotted deer.

പുള്ളിവിളക്കം,ത്തിന്റെ. s. 1. Registration of any
thing in the names of person’s after proper examination.
2. examination of any individual’s accounts.

പുള്ളിവിളങ്ങുന്നു,ങ്ങി,വാൻ. v. a. 1. To register any
thing in the names of individuals after examination. 2.
to examine.

പുള്ളുബാധ,യുടെ. s. See പുള്ളെറ.

പുള്ളുവൻ,ന്റെ. s. A person of a low class, whose em-
ployment is chiefly to sing with music at a snake grove.

പുള്ളെറ,ിന്റെ. s. A disease of children, a being ema-
ciated, supposed to be occasioned by some ominous bird
flying over their head. പുള്ളെറെല്ക്കുന്നു, To be afflict-
ed with such disease.

പുള്ളെറാമരം,ത്തിന്റെ. s. The name of a tree, the

fruit of which is sometimes tied superstituously on the
waist string of children.

പുഴ,യുടെ. s. 1. A river. 2. a broken place or opening
in a fence or wall, a gap. 3. a word added to the names
of places, as അമ്പലപ്പുഴ, &c.

പുഴക്കടവ,ിന്റെ. s. A landing place.

പുഴക്കം,ത്തിന്റെ. s. 1. A rumbling noise at a distance.
2. echo.

പുഴങ്ങുന്നു,ങ്ങി,വാൻ. v. n. 1. To mutter, to make a
rumbling noise at a distance. 2. to echo.

പുഴു,വിന്റെ. s. A worm in general, a caterpillar, a
maggot, a grub, a moth, a mite.

പുഴുക,ിന്റെ. s. Civet. ഞെക്കുപുഴുക, Civet scraped
out of the ventricle of the civet-cat. ചാരുപുഴുക, Civet,
as discharged by the civet-cat.

പുഴുകൽ,ലിന്റെ. s. Heat, caused by the closeness of
a room or want of air, or by a hot sun.

പുഴുകുന്നു,കി,വാൻ. v. n. To be hot or heated, by
warmth, perspiration, &c.

പുഴുക്ക,ിന്റെ. s. 1. A vegetable curry. 2. boiling,
seething, steaming.

പുഴുക്കടി,യുടെ. s. 1. A disease which makes the hair
fall off. 2. ring-worm.

പുഴുക്കലരി,യുടെ. s. Rice made from rice corn a little
boiled, and dried before beating off the husks.

പുഴുക്കൽ,ലിന്റെ. s. Boiled rice corn, rice made from
boiled rice corn.

പുഴുക്കുത്ത,ിന്റെ. s. 1. Canker, corrosion, being moth-
eaten. 2. a disease in trees. പുഴുക്കുത്തുന്നു, To be at-
tacked by insects, to be moth-eaten.

പുഴുക്കുന്നു,ത്തു,പ്പാൻ, or വാൻ. v. n. To be eaten by
worms, to be infected by worms or maggots, to be wormy,
to putrify.

പുഴുക്കൂട഻,ിന്റെ. s. 1. The cocoon of the silk worm.
2. a worm’s nest.

പുഴുക്കെട഻,ിന്റെ. s. The state of being eaten by grubs,
&c., canker, corrosion.

പുഴുക്കൊല്ലി,യുടെ. s. The white flowered justicia, Jus-
ticia nasuta.

പുഴുങ്ങലരി,യുടെ. s. Rice made from parboiled paddy.

പുഴുങ്ങൽ,ലിന്റെ. s. 1. Boiling, cooking. 2. boiled
rice.

പുഴുങ്ങുന്നു,ങ്ങി,വാൻ. v. n. & a. 1. To be boiled, to be
stewed, to be steamed by means of fire, to be cooked. 2.
to parboil.

പുഴുനൂൽ,ലിന്റെ. s. Silk thread, raw silk.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/528&oldid=176555" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്