താൾ:CiXIV31 qt.pdf/530

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പൂജി 516 പൂണെ

പൂഗീഫലം,ത്തിന്റെ. s. Betel-nut, or fruit of the
faufel. പാക്ക,അടെക്കാ.

പൂങ്കാവ,ിന്റെ. s. A flower garden.

പൂങ്കാവനം,ത്തിന്റെ. s. A flower garden.

പൂങ്കുരൽ,ലിന്റെ. s. A compound pedicle, a fruit or
flower stalk, a bunch of flowers.

പൂങ്കുല,യുടെ. s. A bunch of flowers.

പൂങ്കുലാൾ,ളുടെ. s. A woman with beautiful hair.

പൂങ്കുഴൽ,ലിന്റെ.s. A beautiful head of hair. തല
മുടി.

പൂചപ്പെട്ടത. adj. 1. Besmeared, smeared. 2. plastered.
3. anointed. 4. painted. 5. gilded, gilt.

പൂചൽ,ലിന്റെ. s. 1. Besmearing, smearing, rubbing.
2. plastering. 3. anointing. 4. painting. 5. gilding.

പൂചുന്നു,ചി,വാൻ. v. a. 1. To besmear, to smear; to
daub, to lay on by rubbing, to rub. 2. to gild. 3. to a-
noint; paint; plaster.

പൂച്ച,ിന്റെ. s. 1. Besmearing, rubbing. 2. gilding. 3.
the matter wherewith any thing is gilded, silvered or
tinned over. 4. deceit, fraud.

പൂച്ച,യുടെ. s. 1. A cat. 2. a plant.

പൂച്ചക്കുരു,വിന്റെ. s. The fruit of a plant.

പൂച്ചട്ടി,യുടെ. s. A flower-pot.

പൂച്ചപ്പയർ,റ്റിന്റെ. s. A kind of small bean, Phase-
olus trinervius.

പൂച്ചമയക്കി,യുടെ. s. A sort of medicinal plant.

പൂജ,യുടെ. s. 1. Worship, culture, reverence, respect;
homage to superiors, adoration of the Deity. 2. sacrifice.
3. beating. പൂജകഴിക്കുന്നു, 1. To perform ritual ho-
mage. 2. to offer a sacrifice.

പൂജകൻ,ന്റെ. s. A worshipper.

പൂജനം,ത്തിന്റെ. s. Worship, worshipping, venera-
tion. പൂജ.

പൂജനീയം, &c. adj. Worshipful, venerable, fit for or
deserving of adoration. പൂജിക്കെണ്ടുന്ന.

പൂജയെടുപ്പ,ിന്റെ. s. A public religious ceremony.

പൂജവെപ്പ,ിന്റെ. s. A public religious ceremony.

പൂജാപാത്രം,ത്തിന്റെ. s. A sacrificial vase or vessel.

പൂജാരി,യുടെ. s. A worshipper; or sacrificing priest in
any temple.

പൂജാൎഹം, &c. adj. Worshipful, venerable, respectable,
sacred. പൂജിക്കപ്പെടുവാൻ തക്ക.

പൂജാസാധനം,ത്തിന്റെ. s. Any thing for sacrifice.

പൂജിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To worship or adore ;
to revere or venerate; to do homage or shew reverence,
to perform ritual ceremonies. 2. to beat.

പൂജിതം, &c. adj. Worshipped, adored, reverenced.
പൂജിക്കപ്പെട്ട.

പൂജ്യത,യുടെ. s. Venerableness, adorableness.

പൂജ്യൻ,ന്റെ. s. One who is venerable.

പൂജ്യം, &c. adj. 1. Worshipful, venerable; fit for or de-
serving of adoration. 2. void, blank, empty. s. A nought
in calculation; as 40 divided by 5 the quotient is 8 and
(പൂജ്യം) nought remains.

പൂഞ്ചായൽ,ലിന്റെ. s. A beautiful head of hair.

പൂഞ്ചെല,യുടെ. s. A sort of fine flowered cloth or
muslin.

പൂഞ്ചൊല,യുടെ. s. A flower garden. പൂങ്കാവ.

പൂഞ്ഞക്കുറ്റി,യുടെ. s. The hump on the shoulders of
an Indian bull.

പൂട,യുടെ. s. 1. Feathers or rather down of birds. 2. much
hair on the body.

പൂട്ട,ിന്റെ. s. 1. A lock. 2. a clasp. 3. a closure of a
thing. 4. ploughing. 5. fetters, stocks. 6. charge, keep-
ing. 7. embrace, embracing. s. a kind of bread.

പൂട്ടുന്നു,ട്ടി,വാൻ. v. a. 1. To lock, to shut or faster
up, to close up, to put in, to buckle, to clasp. 2. to
plough. 3. to fetter, to chain. 4. to tie beasts to a yoke,
stake, &c. 5. to embrace.

പൂണ,ിന്റെ. s. An iron ring or hoop fixed on the end
of a stick, a ferrule.

പൂണാൻ,ന്റെ. s. 1. A restive or stubborn ox. 2. a
stubborn man.

പൂണാഞ്ചി,യുടെ. s. Any cloth, &c., worn over one
shoulder and under the other.

പൂണി,യുടെ. s. 1. Hire of an ox or bullock for plough-
ing. 2. a quiver.

പൂണുനൂൽ,ലിന്റെ. s. The sacred string which Brah-
mans and others wear over one shoulder, and under the
other.

പൂണുനൂല്കല്യാണം,ത്തിന്റെ. s. The ceremony of
investing any youth of the three first classes with the sa-
cred thread or cord worn by them over the left shoulder,
across the body, and passing under the right arm.

പൂണുനൂല്കാരൻ,ന്റെ. s. One who wears the sa-
cred thread.

പൂണുനൂല്പരിച. ind. Across one shoulder and under
the other, like the sacred thread.

പൂണുന്നു,ണ്ടു,വാൻ. v. a. 1. To put on jewels. 2. to
clothe with ornaments. 3. to possess, to have. 4. to as-
sume.

പൂണെല്ല,ിന്റെ. s. The collar bone, the clavicle.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/530&oldid=176557" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്