താൾ:CiXIV31 qt.pdf/512

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പിടി 498 പിണ

2. to yoke oxen. 3. to lock up. 4. to fasten up. പിടിച്ചു
വെക്കുന്നു, 1. To deduct and put by from wages. 2. to
stop, to arrest.

പിടിച്ചുരാക്ക,ിന്റെ. s. A vice used by artificers.

പിടിത്തം,ത്തിന്റെ. s. 1. A hold, gripe, grasp. 2. seiz-
ing, seizure. 3. holding possession of. 4. holding in or re-
taining the breath. 5. stoppage of pay. 6. a prop, sup-
port, protection. See പിടിക്കുന്നു in all its meangs. പി
ടിത്തം കൂടുന്നു, 1. To apprehend, to lay hold on, to
seize. 2. to attack.

പിടിത്താൾ,ളിന്റെ. s. A gleaned sheaf.

പിടിപാട,ിന്റെ. s. 1. A document given to a person
on being appointed to any responsible situation. 2. a
lease or document authorizing a person to hold land. 3.
knowledge. പിടിപാടുകൊടുക്കുന്നു, To grant such
document.

പിടിപാട്ടുനിനവ,ിന്റെ. s. A document given to
Chagons to hold contracts, &c.

പിടിപെടുന്നു,ട്ടു,വാൻ. v. n. 1. To be caught, to be
ensnared. 2. to be seized, or apprehended.

പിടിപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Ability, capacity. 2. sufficiency.

പിടിപ്പത. ind. Sufficient, enough, as much as it will
hold, the value of a thing, capability.

പിടിപ്പതം,ത്തിന്റെ. s. A certain portion given to
reapers. പിടിപ്പതംകൊടുക്കുന്നു,To give such portion.

പിടിപ്പന്നി,യുടെ. s. A sow.

പിടിപ്പിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. c. 1. To cause to seize,
hold, retain, begin, arrive, fit, or be inclined. 2. to rub
with any unguent. 3. the causal form of പിടിക്കുന്നു
in all its meanings.

പിടിപ്പുകെട,ിന്റെ. s. 1. Incapacity, inability, un-
suitableness, inconvenience. 2. insufficiency. 3. folly,
ignorance, weakness of intellect.

പിടിപ്പുള്ളവൻ,ന്റെ. s. A capable or able person.

പിടിമാനം,ത്തിന്റെ. s. 1. Authority, power. 2. sup-
port, protection.

പിടിമുളം,ത്തിന്റെ. s. A sort of cubit measured from
the elbow to the end of the closed fist.

പിടിമുറുക്കം,ത്തിന്റെ. s. Holding fast. പിടിമുറുക്കു
ന്നു, To hold fast.

പിടിമൊന്ത,യുടെ. s. A kind of drinking vessel or gob-
let with a narrow mouth.

പിടിയരി,യുടെ. s. A handful of rice.

പിടിയാത്തവൻ,ന്റെ. s. A person who is incapable of
doing any thing well, a stupid, dull, foolish or worthless
person.

പിടിയാന,യുടെ. s. A female elephant.

പിടിവള്ളി,യുടെ. s. 1. A support, prop. 2. a tie.

പിടുങ്ങൽ,ലിന്റെ. s. 1. Pulling, plucking or rooting
out, &c. 2. extortion by artifice.

പിടുങ്ങുന്നു,ങ്ങി,വാൻ. v. a. 1. To pluck or pull out.
2. to extort by art, money, &c.

പിടുപിടുക്കുന്നു,ത്തു,വാൻ. v. n. To give an imitative
sound.

പിടുപിടെ. adv. 1. An imitative sound, applied to the
crackling of a flame, &c. 2. thick, stiff.

പിടെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. n. & a. 1. To beat, to leap,
to throb, to palpitate. 2. to pant, to struggle. 3. to be
agitated. 4. to beat with a switch.

പിട്ട,ിന്റെ. s. 1. A kind of rice bread made in a tube.
2. cheating, deception, fraud. പിട്ടുപറയുന്നു, To speak
deceitfully with a view of obtaining one’s own purpose,
to impose on. പിട്ടുകാട്ടുന്നു, To frighten, to menace.

പിട്ടുകാരൻ,ന്റെ. s. 1. A seller of rice bread. 2. a
cheat, a deceiver. 3. a menacer.

പിഠരം,ത്തിന്റെ. s. A pot, a pan. കലം.

പിണ,യുടെ. s. A pot, a pan. കലം.

പിണ,യുടെ. s. 1. A yoke, yoking or tying of cattle to-
gether, joining together instruments of husbandry. 2.
connexion, coupling. 3. agreement, consent. 4. a bail,
a surety. 5. failure, disappointment, folly. 6. the being
involved in any thing. പിണകെട്ടുന്നു, To yoke cat-
tle, to join together instruments of husbandry. പിണ
യഴിക്കുന്നു, To unyoke. പിണപറയുന്നു, To lay
blame or charge on another, to accuse another.

പിണക്കാരൻ,ന്റെ. s. 1. A disputant, a conten-
tious person. 2. an unruly ox.

പിണക്കം,ത്തിന്റെ. s. 1. Dispute, quarrel, disagree-
ment, discord, resentment, ill-will, rancour. 2. wrong.
3. confusion, entanglement.

പിണക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. 1. To put wrong, to
entangle. 2. to cause to disagree, or be at variance.

പിണങ്ങുന്നു,ങ്ങി,വാൻ. v. n. 1. To dispute, to quar-
rel, to disagree, to be at variance. 2. to shew ill-will,
rancour. 3. to be unruly. 4. to be wrong, to be entangled.

പിണച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. 1. Yoking, tying together.
2. entanglement. 3. coupling, copulation.

പിണം,ത്തിന്റെ. s. A corpse, a dead body.

പിണയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. 1. To couple, to be
united, to consent, to be connected, to copulate. 2. to be
entangled, to be involved in any thing.

പിണർ,രിന്റെ. s. 1. A flash. 2. a tie, tying together.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/512&oldid=176539" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്