താൾ:CiXIV31 qt.pdf/511

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പിടി 497 പിടി

പിടിക്കിഴങ്ങ,ിന്റെ. s. A kind of potatoe or yam.

പിടിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To seize, or apprehend;
to catch, or take hold of. 2. to hold, or take possession
of, a country. 3. to hold in or retain, as breath, &c. 4. to
undertake. 5. to find out, or discover. 6. to press, de-
press, repress, or suppress. 7. to begin. 8. to be depend-
ant on, to lean upon. 9. to stop or deduct, as pay. 10. to
blow as a trumpet. 11. to admit, as a law-suit. 12. to
take, or receive, into the mind, to understand. 13. to
make for the shore. 14. to obtain, to take. 15. to pur-
chase. 16. to form, as a mould. 17. to grind or sharpen
instruments. 18. to row. 19. to steer. 20. to hold fast, to
be determined on any thing. 21. to use, to employ. 22.
to hire, to rent. 23. to take names down. 24. to beat
time in music. 25. to detain. 26. to keep cash. 27. to
saw. 28. to dig, to cut. 29. to measure, to gauge. 30. to
plough. 31. to wrestle, to engage in close fight. v. n.
1. To be attacked by insects. 2. to cost. 3. to fit or suit,
to be suitable or convenient. 4. to be possessed by evil
spirits. 5. to arrive as ships. 6. dye to be imbibed. 7.
to hold, to contain. 8. to be affected by disease or pain.
9. to take up or occupy time. 10. to adhere to. 11. to
be seasoned, or take salt. പിടിക്കുന്നു is also added
to a great number of nouns to give them a verbal sig-
nification; and in such cases takes its meaning from
the noun to which it is affixed; thus, തുരുമ്പപിടിക്കു
ന്നു, To rust. കൊഴുപ്പുപിടിക്കുന്നു, To grow fat. പൂ
പ്പുപിടിക്കുന്നു, To grow mouldy. വഴിപിടിക്കുന്നു,
To take a road. പകപിടിക്കുന്നു, To conceive hatred.
പനിപിടിക്കുന്നു, To have or be seized with fever.
കുളിർപിടിക്കുന്നു, To feel cold. കൈപിടിക്കുന്നു,
lit: To seize the hand; 1. To ravish a female. 2. to pro-
tect, support, or assist. കയ്യിനെ പിടിക്കുന്നു, lit :
To take the hand, to marry. ശക്തിപിടിക്കുന്നു, To
recover strength. ആ മരുന്ന ൟ ദീനത്തിന പിടി
ച്ചില്ല, That medicine has not affected this sickness. ചൂ
ടപിടിക്കുന്നു, To grow hot. പച്ചപിടിക്കുന്നു, 1. To
become green, to sprout. 2. to become strong. 3. to become
rich. പഞ്ഞം പിടിക്കുന്നു, To become poor. വെർ പി
ടിക്കുന്നു, To take root. കാപിടിക്കുന്നു, To bear fruit.
കാറ്റപിടിക്കുന്നു, To freshen as a breeze, wind to fill
the sails. രസം പിടിക്കുന്നു, To become pleased or
delighted with. പിത്തം പിടിക്കുന്നു, To become bili-
ous. പാണ്ട പിടിക്കുന്നു, To become marked with light
coloured spots. തരിപ്പിടിക്കുന്നു, To granulate. കട്ട
പിടിക്കുന്നു, To become lumpy or clotted. കരപിടിക്കു

ന്നു, 1. Land or soil to form on a shore. 2. to become
wealthy. മണിപിടിക്കുന്നു, 1. To granulate. 2. to seed.
പുകപിടിക്കുന്നു, 1. To become smoked. 2. to smoke.
തീപിടിക്കുന്നു, To take fire. ലഹരിപിടിക്കുന്നു, To
become intoxicated. തഴമ്പ പിടിക്കുന്നു, To become
hoofed or horned. മഴപിടിക്കുന്നു, To become rainy. മ
ണ്ണു പിടിക്കുന്നു, To rust. നാറ്റംപിടിക്കുന്നു, To
stink. വിത പിടിക്കുന്നു, To grow as seed just sown.
കാടുപിടിക്കുന്നു, To become jungly. വാട്ടം പിടിക്കു
ന്നു, 1. To wither, to dry, to dry up. 2. to hold fast on.
ചുവട പിടിക്കുന്നു, 1. To take root. 2. to follow the
foot marks of a man, beast, &c. 3. to become rich. ബ
ഹളി പിടിക്കുന്നു, 1. To become lustful said in reference
to the males of cattle. 2. to be frightened as cattle, &c. മ
ലം പിടിക്കുന്നു, To become constupated or costive. അ
ടിയിൽ പിടിക്കുന്നു, To stick or adhere to the bottom
of a vessel. ശ്രുതിപിടിക്കുന്നു, 1. To sound a wind in
strument for a long time without interruption. 2. to incite,
to urge on. ഉറക്കം പിടിക്കുന്നു, To become sleepy. ഉ
ന്തുപിടിക്കുന്നു,ഉച്ചുപിടിക്കുന്നു, To become mouldy
and slippery as after rain. വഴക്കുപിടിക്കുന്നു, To liti-
gate, to dispute. ബാധ പിടിക്കുന്നു, 1. To be possessed
by an evil spirit. 2. to remove such possession. വന്തി
പിടിക്കുന്നു, To hold or retain as a pledge. തടം പിടി
ക്കുന്നു, To make a trench round the roots of trees, &c.
for the purpose of watering them. മുതൽ പിടിക്കുന്നു,
To take care of money, to act as a treasurer. വസ്തി
പിടിക്കുന്നു, To administer an injection, വാട പി
ടിക്കുന്നു, To smell, to draw in the scent, as dogs.
v. comp. പിടിച്ചടുക്കുന്നു, To pull or row quick to
the shore. പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, 1. To hold, to grasp
firmly without letting go, to be intent on a business, used
in a good and bad sense. 2. to adhere, to stick close.
പിടിച്ചുകെട്ടുന്നു, 1. To bind, to tie up, or seize and tie
up. 2. to embrace. പിടിച്ച പറയുന്നു, To speak or
insist forcibly on any point. പിടിച്ചുകൊള്ളുന്നു, 1. To
seize, or apprehend, or lay hold of. 2. to catch, hold, to
retain possession of a country. 3. to begin. 4. to stop, as
pay. 5. to comprehend, or understand. പിടിച്ചമാറ്റു
ന്നു, To separate. പിടിച്ചുകൊണ്ടുപൊകുന്നു, To
carry away by force. പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു, To
bring by force. പിടിച്ചുകൊടുക്കുന്നു, 1. To seize and
give. 2. to retain part. പിടിച്ചുപറിക്കുന്നു, To rob, to
plunder. പിടിച്ചുവലിക്കുന്നു, 1. To draw or drag
along by force. 2. to pull. പിടിച്ചുതള്ളുന്നു, To push
out or away by force. പിടിച്ചുപൂട്ടുന്നു, 1. To embrace.


2 s

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/511&oldid=176538" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്