താൾ:CiXIV31 qt.pdf/496

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പറ 432 പറ്റ

suppuration, the ripening of the matter of a tumour or
boil into puss, apostemation. 5. mildness, softness. 6.
practice, use, custom.

പഴുപ്പിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To ripen, to mature.
2. to heat, to make red hot. 3. to cauterize. 4. to sup-
purate, to generate puss or matter. 5. to accustom, to use,
to habituate ; to inure one to any thing.

പറ,യുടെ. s. 1. A measure of capacity, a parah. 2. a
drum in general, a tambour. 3. a circle. 4. the disk of
the moon. 5. a Pariah. പറയടിക്കുന്നു, To publish by
sound of drum or tambour.

പറക്കൽ,ലിന്റെ. s. Flying, flight, haste, quickness,
swiftness.

പറക്കള്ളി,യുടെ. s. 1. The wife of a Pariah. 2. a wo-
man of that class.

പറക്കുടി,യുടെ. s. A Pariah village, or hut.

പറക്കുന്നു,ന്നു,പ്പാൻ. v. n. To fly, to pass through
the air; to pass away; to pass swiftly, to move with rapi-
dity, to run very swiftly, as a horse. പറന്നുപൊകു
ന്നു, To fly away, to run off quick.

പറക്കുംകൂത്ത,ിന്റെ. s. An exhibition from a great
height of the figure of Garuda at a festival, a kind of
show.

പറക്കൊട്ട,യുടെ. s. 1. A basket or vessel holding a-
bout a parah in measure. 2. a basket used in measuring
rice corn.

പറങ്കി,യുടെ. s. A Frank, a Feringhi; chiefly applied to
Portuguese.

പറങ്കിക്കാരൻ,ന്റെ. s. A Portuguese man.

പറങ്കിച്ചക്ക,യുടെ. s. The pine apple, Bromelia ananas.

പറങ്കിത്താഴ,ിന്റെ. s. A kind of lock.

പറങ്കിപ്പാഷാണം,ത്തിന്റെ. s. Sublimate mercury.

പറങ്കിപ്പുണ്ണ,ിന്റെ. s. The venereal disease.

പറങ്കിപ്പൂട്ട,ിന്റെ. s. A kind of lock with a long bar
attached to it.

പറങ്കിമാവ,ിന്റെ. s. The Cashew nut tree, Anacardi-
um occidentale.

പറങ്കിമുളക,ിന്റെ. Chillie or cayanne pepper, Cap-
sicum frutescens. (Lin.)

പറങ്കിയണ്ടി,യുടെ. s. The nut of the Cashew tree.

പറങ്കിവാക്ക,ിന്റെ. s. The Portuguese language.

പറങ്കിവെർ,രിന്റെ. s. China root, Smilax China.

പറങ്കിസ്സാമ്പ്രാണി,യുടെ. s. Olibanum, Boswellia
serrata. (Rox.)

പറച്ചി,യുടെ. s. 1. The wife of a Pariah. 2. a woman
of that class.

പറച്ചുണ്ട,യുടെ. s. A sensitive plant, Mimosa pudica.

പറച്ചെരി,യുടെ. s. A Pariah village.

പറട്ട. adj. Abominable, base, vile.

പറണ്ട. s. The Numidian crane, a teal.

പറത്തുന്നു,ത്തി,വാൻ. v. c. To cause to fly, &c.

പറപ്പിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. c. The causal form of
പറക്കുന്നു.

പറമാടം,ത്തിന്റെ. s. The hut or house of a Pariah.

പറമ്പ,ിന്റെ. s. 1. A compound, a garden. 2. dry or
firm ground in opposition to low paddy land. 3. a spot
of ground prepared by art, or drained and raised.

പറമ്പുപാട്ടം,ത്തിന്റെ. s. Rent of gardens, compounds,
or dry land.

പറയൻ,ന്റെ. s. A Pariah, a man of the lowest caste,
a Chandala.

പറയി,യുടെ. s. 1. The wife of Pariah. 2. a woman of
that class.

പറയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. a. To say, to speak, to tell.
പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു, 1. To advise. 2. to instigate.പ
റഞ്ഞുതീൎക്കുന്നു, To settle, to decide. പറഞ്ഞുവെക്കു
ന്നു, To enter into an agreement. പറഞ്ഞുകാണിക്കു
ന്നു, To shew how to do any thing, to show; to point out,
to relate. പറഞ്ഞു വിലക്കുന്നു, To forbid, to prohibit.

പറയൊന്ത,ിന്റെ. s. A flying dragon.

പറവ,യുടെ. s. A bird in general.

പറവജാതി,യുടെ. s. The feathered kind or tribe.

പറവാശി,യുടെ. s. Overplus or deficiency in measur-
ing grain, &c.

പറിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To pluck, to pull off, to
gather leaves, fruits, flowers, &c., to pull out. 2. to take
away by force, to rob, to spoil. 3. to weed. 4. to dig up.
5. to separate, to put asunder.

പറിപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Plucking, pulling off, gathering
fruits, flowers, &c. pulling out. 2. taking away by force,
robbery, spoiling, pillage, depradation.

പറിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. 1. To be plucked off, to
be pulled out or up. 2. to get loose. 3. to be broken. 4.
to be separated, divided.

പറുപറെ. adj. With a scratching sound as of tearing
cloth, &c., roughly.

പറ്റ,ിന്റെ. s. 1. Love, friendship. 2. desire. 3. pro-
priety, fitness. 4. disgrace. 5. loss, damage. 6. effect, or
taking effect. 7. sticking to, adhering. 8. receipt, receiv-
ing, taking. 9. embezzlement. 10. joining, uniting. 11.
arrival. 12. an application to assuage pain. 13. moisten-
ing, or wetting the hand, &c. for the purpose of taking

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/496&oldid=176523" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്