താൾ:CiXIV31 qt.pdf/495

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പഴ 481 പഴു

പക്ഷവാഹനൻ,ന്റെ. s. A bird. പക്ഷി.

പക്ഷാഘാതം,ത്തിന്റെ. s. Paralysis. പക്ഷവാതം.

പക്ഷാന്തം,ത്തിന്റെ. s. The fifteenth and last day
of either half moon, new or full moon. വാവ.

പക്ഷാന്തരം,ത്തിന്റെ. s. The opinion of a party. പ
ക്ഷഭെദം.

പക്ഷി,യുടെ. s. A bird.

പക്ഷിണീ,യുടെ. s. 1. A night and two days. ഒരുരാ
വും രണ്ടുപകലും. 2. a bird. പക്ഷി. 3. an arrow.
അമ്പ. 4. a hen, or female bird.

പക്ഷിപിടിക്കുന്നവൻ,ന്റെ. s. A fowler.

പക്ഷിബാധ,യുടെ. s. A disease of children, a be-
coming emaciated, supposed to be occasioned by some
ominous bird flying over their head.

പക്ഷിരാജൻ,ന്റെ. s. 1. A name of Garuada. ഗരു
ഡൻ. 2. a Brahmanee kite. പരിന്ന.

പക്ഷിവെട്ട,യുടെ. s. Fowling, bird catching.

പക്ഷിവെട്ടക്കാരൻ,ന്റെ. s. A fowler.

പക്ഷിശാല,യുടെ. s. A nest or aviary. പക്ഷിക്കൂട.

പക്ഷെ. part. Probably, perhaps.

പക്ഷ്മം,ത്തിന്റെ. s. 1. The eye-lash. കണ്ണിന്റെ
രൊമം. 2. the filament of a flower. പൂവിന്റെ അല്ലി.
3. the point of a thread. നൂലിന്റെെ തുമ്പ. 4. great in-
spection.

പക്ഷ്മളം,ത്തിന്റെ. s. See the preceding 1st meaning.

പഴകൽ,ലിന്റെ. s. See പഴക്കം.

പഴകുന്നു,കി,വാൻ. v. n. 1. To grow old. 2. to be ac-
quainted with, to be accustomed or used to. 3. to be sea-
soned. 4. to be spoiled. പഴകിപൊകുന്നു, To become
used or worn.

പഴക്കം,ത്തിന്റെ. s. 1. Age, oldness. 2. practice, habit,
acquaintance, familiarity. adj. 1. Old, aged. 2. acquaint-
ed with, being accustomed to.

പഴക്കാ,യുടെ. s. Fruit almost ripe.

പഴക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. To practice any things to
accustom or inure one’s self to any thing.

പഴനിലം,ത്തിന്റെ. s. 1. Land cultivated every other
year. 2. land lying long waste.

പഴനെല്ല,ിന്റെ. s. Old rice corn.

പഴപ്രഥമൻ,ന്റെ. s. Plantain fritters.

പഴമ,യുടെ. s. 1. Antiquity, oldness, old times. 2. old-
age. 3. knowledge of ancient customs. 4. acquaintance,
experience.

പഴമക്കാരൻ,ന്റെ. s. 1. An old man. 2. one acquaint-
ed with ancient customs, and usages, a man of experience,
one of long practice.

പഴമുണ്പാല,യുടെ. s. A tree, Mimusops kauki. (Rox.)

പഴമൂട,ിന്റെ. s. Seed, &c. left in the ground and grow-
ing the following year.

പഴം,ത്തിന്റെ. s. 1. The fruit of any plant or tree,
ripe fruit. 2. old age. adj. 1. Old. 2. ancient. പഴങ്ക
ഞ്ഞി, Rice conjee made over night for breakfast. പഴ
ഞ്ചീല, Old cloth. പഴഞ്ചൊല്ല, An old saying, a pro-
verb, ancient language. പഴഞ്ചൊറ, Boiled rice, kept
over night for breakfast. പഴന്തുണി, An old cloth. പ
ഴംപുളി, Old tamarinds of last year’s growth.

പഴയ. adj. Antique, ancient, old, stale, decayed, torn.
പഴയതാകുന്നു, To be or become old.

പഴയരി,യുടെ. s. Rice of old rice corn.

പഴവൻ,ന്റെ. s. An ancestor, forefather, father, &c.
(honorific.)

പഴി,യുടെ. s. 1. Fault, guilt. 2. false accusation. 3. a-
buse, censure. 4. hatred, inducing revenge, detestation,
vengeance, revenge. 5. aspersion, slander.

പഴിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To hate, to detest, to ab-
hor, to abominate.

പഴിദൊഷം,ത്തിന്റെ. s. 1. Aspersion, slander, false
accusation. 2. guilt, fault.

പഴിവാക്ക,ിന്റെ. s. 1. False accusation, aspersing,
slandering. 2. abusive language.

പഴുക്കാ,യുടെ. s. 1. A ripe betel-nut. 2. fruit put in
straw, &c. to ripen. 3. a reddish colour.

പഴുക്കാപ്പുലി,യുടെ. s. A kind of leopard with black
spots on the skin.

പഴുക്കുന്നു,ത്തു,പ്പാൻ. v. n. 1. To ripen, or grow ripe,
to become mature. 2. to become red hot. 3. to grow bad,
to spoil, to decay; to be decomposed. 4. to suppurate,
to grow to puss, to apostemate. 5. to become temperate,
mild, &c. പഴുക്കവെക്കുന്നു, To put fruit in straw, &c.
to ripen. പഴുക്കച്ചുടുന്നു, To roast or toast a thing well,
to make red hot.

പഴുത,ിന്റെ. s. 1. A hole or opening. 2. opportunity,
occasion. 3. time. 4. excuse. 5. means, remedy.

OLJY0903m, M, nonb. v. n. 1. To be useless, fruit-
less, unprofitable. 2. to fail of success.

പഴുതാക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. To make useless, un-
profitable, to make of none effect.

പഴുതിൽ,പഴുതെ. adv. In vain, uselessly, unprofitably.

പഴുത്ത. adj. 1. Ripe, mature. 2. red hot. 3. suppurated,
apostemated. 4. spoiled, decayed. 5. mild, soft, temperate.

പഴുപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Ripening, ripeness, maturing, ma-
turity. 2. the state of being red hot. 3, cauterization. 4.


2 Q

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/495&oldid=176522" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്