താൾ:CiXIV31 qt.pdf/497

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പാക 483 പാക്ക

better hold of any thing. 14. intoxication, drunkenness.
15. experience, acquaintance. 16. relationship. 17. consi-
dering, purposing, 18. reliance, dependance, confidence.
19. diligence, activity. 20. fruitfulness, production. 21.
firmness. 22. deceit. 23. sharpness. 24. a thin piece of wood
fixed into the centre of two planks to hold them fast
together.

പറ്റപ്പറ്റെ. ind. Just sufficient, just enough and no-
thing over.

പറ്റലർ,രുടെ. s. plu. Enemies. ശത്രുക്കൾ.

പാറ്റാണി,യുടെ. s. An iron-nail pointed at both ends
for joining boards together.

പറ്റി. part. & postposition. About, concerning, respecting,
for the sake of.

പറ്റിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To cause to touch,
to unite, to join. 2. to stick, to paste, to glue together.
3. to light, or set on fire.

പറ്റിരിമ്പ,ിന്റെ. s. Tongs, a cramp iron.

പറ്റിൽ. part. By, with.

പറ്റുകടുക്കൻ,ന്റെ. s. An ear-ring.

പറ്റുകൊടിൽ,ലിന്റെ. s. A pair of tongs.

പറ്റുചീട്ടി,യുടെ. s. A written receipt.

പറ്റുതല,യുടെ. s. The sharp edge of a knife, &c.

പറ്റുതാഴ, ിന്റെ.s. A box lock, &c.

പറ്റുന്നു,റ്റി,വാൻ. v. a. & n. 1. To receive, to take,
to lay hold of, to apprehend. 2. to stick, to adhere to. 3. to
unite, to join or be joined. 4. to touch, to come in con-
tact with. 5. to infect, to be contagious. 6. to be attack-
ed by insects. 7. to take fire. 8. to be proper, fit. 9. to
be disgraced. 10. to take effect. 11. to embezzle. 12. to
arrive. 13. to apply any thing to assuage pain. 14. to
hide, to conceal one’s self, to abscond. 15. to be intoxi-
cated. 16. to be related to. 17. to consider, to purpose.
18. to understand, or to effect the mind. 19. to be dili-
gent, to use effort. 20. to accompany, to adhere. 21. to
be sufficient, to suffice.

പറ്റുപടി,യുടെ. s. 1. Amount received. 2. amount
embezzled.

പറ്റുമാനം,ത്തിന്റെ. s. See പറ്റുപടി.

പാ,യുടെ. s. 1. A mat in general. 2. a sail.

പാകക്കെട,ിന്റെ. s. 1. Immaturity. 2. a state of be-
ing spoiled by being over ripe, or in cooking by being
either over-done or under-done. 3. unpleasantness, dis-
relish. 4. unseasonableness, unfavourableneness. 5. in-
temperance. 6. insufficiency. 7. unsuitableness. 8. trans-
gression of the proper regimen. 9. missing the proper

time or temperature; spoiling a dish by seasoning, it too
much or too little.

പാകത,യുടെ. s. See, പാകാം.

പാകൻ,ന്റെ. s. A lemon. ഒരു അസുരൻ.

പാകപ്പിഴ,യുടെ. s. See പാകക്കെട.

പാകഭാജനം,ത്തിന്റെ. s. A vessel in which any
thing is dressed, a saucepan, a boiler. കലം.

പാകമാകുന്നു,യി,വാൻ. v. n. 1. To come to maturity,
to be or become ripe. 2. to be cooked. 3. to be duly
tempered, to be seasoned, to be fit.

പാകമാക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. 1. To ripen or make
ripe, to mature. 2. to cook, to dress victuals. 3. to bring
to a due temperature, to temper, to season, to make fit.

പാകം,ത്തിന്റെ. s. 1. Maturity, natural or artificial,
as the state of being cooked or ripened. 2. the young of
any animal. 3. boiling, cooking. 4. chastity, temperance.
5. opportunity, seasonable time. 6. proper temperature,
degree of inspissation of liquids, &c. 7. order. 8. fitness,
propriety, suitableness. 9. agreeableness, pleasure. 10.
relish. 11. calmness, calm. 12. softness, pliableness, gentle-
ness. 13. use. 14. relief, ease, abatement. 15. allurement.
പാകം ചെയ്യുന്നു, 1. To cook, to dress victuals. 2. to
ripen, to mature. പാകം തെറ്റുന്നു, To miss the proper
time or temperature, to spoil any dish by seasoning it too
much or too little, or by boiling it too much or too little.

പാകലം,ത്തിന്റെ. s. 1. A sort of costus, Costus spe-
ciosus. കൊട്ടം. 2. fever in an elephant. ആ നക്കുള്ള
ജ്വരം.

പാകശാല,യുടെ. s. A kitchen. അടുക്കള.

പാകശാസനൻ,ന്റെ. s. INDRA. ഇന്ദ്രൻ.

പാകശാസനി,യുടെ. s. The son of INDRA. ഇന്ദ്ര
ന്റെ പുത്രൻ.

പാകശീലൻ,ന്റെ. s. 1. A cook. പാചകൻ. 2. a
person of a mild, temperate, gentle, disposition.

പാകസ്ഥാനം,ത്തിന്റെ. s. A kitchen. അടുക്കള.

പാകാരി,യുടെ. s. A name of INDIA. ഇന്ദ്രൻ.

പാകിയനൂൽ,ലിന്റെ. s. Yarn warped, the warp.

പാകുന്നു,കി,വാൻ. v. a. 1. To sow seal thickly for
producing plants to be transplanted. 2. to lay things re-
gularly on the ground.

പാക്ക, ിന്റെ. s. 1. Betel or areca nut, in a raw or un-
boiled state. 2. planting or sowing seed thickly for the
purpose of raising plants. 3. a bed of plants for trans-
planting.

പാക്കനാർ,രുടെ. s. The name of a Pariah who was a
very learned man.


2 Q 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/497&oldid=176524" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്