താൾ:CiXIV31 qt.pdf/326

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ജാഹ്ന 312 ജീമൂ

ൎയ്യാ ഭൎത്താക്കന്മാർ.

ജായു,വിന്റെ. s. A medicine, a medicament. ഒൗഷ
ധം.

ജാരജൻ,ന്റെ. s. An adulterine, the child of a wo-
man by her gallant. വ്യഭിചാരി പുത്രൻ.

ജാരത്വം,ത്തിന്റെ. s. Adultery, incontinence. വ്യഭി
ചാരം.

ജാരൻ,ന്റെ. s. A paramour, a gallant. ഉപപതി.

ജാരവൃത്തി,യുടെ. s. Adultery, incontinence. വ്യഭി
ചാരം.

ജാരിണീ,യുടെ. s. A female paramour, an adultress.
വ്യഭിചാരിണി.

ജാരീ,യുടെ. s. A drug, a medicament. ഒൗഷധം.

ജാല,യുടെ. s. The projecting or curved part of the
lower end of a small rafter.

ജാലകം,ത്തിന്റെ. s. 1. A bud, a germ. മൊട്ട. 2.
a window, lattice or loophole. കിളിവാതിൽ. 3. a mul-
titude, assemblage. കൂട്ടം. 4. a net. വല. 5. an unblown
flower. പൂമൊട്ട. 6. pride, arrogance. അഹങ്കാരം.

ജാലകാരകൻ,ന്റെ. s. A spider. ചിലന്നി.

ജാലകിനീ,യുടെ. s. A sheep, an ewe ആട, പെണ്ണാട.

ജാലക്കാരൻ,ന്റെ. s. A juggler, a sorcerer, a cheat.

ജാലപാത്ത,ിന്റെ. s. A goose, &c. അരയന്നം.

ജാലം,ത്തിന്റെ. s. 1. see ജാലകം in all its mean-
ings. 2. sorcery, magic, illusion, supernatural deception.

ജാലയക്കട്ടിള,യുടെ. s. A door frame.

ജാലികൻ,ന്റെ. s. 1. A fisherman. മുക്കവൻ. 2. a
hunter using nets. വലക്കാരൻ. 3. a cheat, a rogue, a
vagabond, a conjurer, a juggler. ചതിയൻ, ചെപ്പടി
ക്കാരൻ. 4. a spider. ചിലന്നി.

ജാലിനീ,യുടെ. s. 1. A painting brush. തൂലിക. 2. a
painted room. ചായമിട്ട മുറി.

ജാലീ,യുടെ. s. A small cucumber, Trichosanthes diæca.
(Rox.) പീച്ചകം.

ജാല്മൻ,ന്റെ. s. 1. A low man, one of a degraded
tribe or business. ഹീനൻ. 2. one who is inconsiderate,
rash, and acts without thinking, അവിവെകി.

ജാല്മം, &c. adj. 1. Cruel, harsh, severe. കഠിനം. 2.
inconsiderate, rash, acting without thinking. അവിവെ
കമുള്ള. 3. low, degraded. ഹീനതയുള്ള.

ജാലകം,ത്തിന്റെ. s. A yellow fragrant wood. ചൊ
വള്ളിക്കൊടി.

ജാഹകൻ,ന്റെ. s. 1. A cat. പൂച്ച. 2. a pole-cat. മ
രപ്പട്ടി.

ജാഹ്നവീ,യുടെ. s. Ganga, or the Ganges personified.
ഗംഗാ.

ജാള്യത,യുടെ. s. 1. Dullness, stupidity, apathy. 2. folly,
idiocy. മൂഢത. 3. disgrace. shame, അവമാനം. ജാള്യ
തപിണയുന്നു, To fail, to be disappointed, to fall into
disgrace.

ജാള്യം. adj. 1. Dull, apathetic, sluggish. 2. foolish, stu-
pid, idiotic.

ജിഗഅ,വിന്റെ. s. Breath, life. ശ്വാസം, പ്രാ
ണൻ.

ജിഗീഷാ,യുടെ. s. 1. Emulation, wish to excel or
overcome. ജയിപ്പാനുള്ള ആഗ്രഹം. 2. attraction,
attracting. ആകൎഷണം.

ജിഘത്സു. adj. Hungry. വിശപ്പുള്ള.

ജിഘാസു. adj. Mischievous, murderous, seeking to hurt
or kill. കൊല്ലുന്ന. s. An enemy. ശത്രു.

ജിഘൃക്ഷ,യുടെ. s. Greediness, voraciousness. ഭക്ഷ
ണെഛ.

ജിംഗീ,യുടെ. s. Bengal madder, Rubia manjith. മഞ്ചട്ടി.

ജിതൻ,ന്റെ. s. One who is conquered, subdued, sur-
passed, overcome. ജയിക്കപ്പെട്ടവൻ.

ജിതം, &c. adj. Conquered, subdued, surpassed, overcome.
ജയിക്കപ്പെട്ട.

ജിതാഹവം, &c. adj. Victorious, triumphant. ജയമുള്ള..

ജിതെന്ദ്രിയൻ,ന്റെ. s. An ascetic, a sage; one who
has subdued the passions. അടക്കമുളളവൻ.

ജിത്ത,ിന്റെ. s. A conqueror, subduer. ജയിച്ചവൻ.

ജിത്യ,യുടെ. s. A plough-share. കൊഴു.

ജിത്യം, &c. adj. Conquerable, vincible. ജയിക്കപ്പെടു
വാൻ തക്ക.

ജിത്വരം, &c. adj. Victorious, triumphant. ജയമുള്ള.

ജിനൻ,ന്റെ. s. A Jina; or Jaina saint; the generic
name of the chief saints of the Budd’ha and Jaina sect.
ബുദ്ധൻ.

ജിഷ്ണു,വിന്റെ. s. 1. A name of VISHNU, CRISHNA.
വിഷ്ണു, കൃഷ്ണൻ. 2. INDRA, or ARJUNA. ഇന്ദ്രൻ. adj.
Victorious, triumphant. ജയമുള്ള.

ജിഹ്മഗം,ത്തിന്റെ. s. A snake. പാമ്പ.

ജിഹ്മം, &c. adj. Crooked. വളഞ്ഞ. s. A tree.

ജിഹ്വ,യുടെ. s. The tongue. നാക്ക.

ജിഹ്വാഗ്രം,ത്തിന്റെ. s. The tip of the tongue. നാ
ക്കിന്റെ അറ്റം.

ജിഹ്വിക,യുടെ. s. The tongue. നാക്ക.

ജീനൻ,ന്റെ. s. An old man. വൃദ്ധൻ.

ജീനം,ത്തിന്റെ. s. old age. വാൎദ്ധക്യം.

ജീമൂതം,ത്തിന്റെ. s. 1. A cloud. മെഘം. 2. a mountain.
പൎവതം. 3. a plant. ദെവതാളി.

ജീമൂതവാഹി,യുടെ. s. Smoke. പുക.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/326&oldid=176353" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്