താൾ:CiXIV31 qt.pdf/312

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചൊരി 298 ചൊല്ലി

ചൊടിപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Quickness, briskness, vivacity.
2. heat, warmth, ardency, fervency. 3. anger, fierceness,
passion. 4. revenge. ചൊടിപ്പുകാട്ടുന്നു. 1. To shew
quickness, briskness, vivacity, to be brisk. 2. to be hot,
angry.

ചൊടിപ്പുള്ളവൻ,ന്റെ. s. 1. One who is brisk, viva-
cious. 2. warm, zealous. 3. angry.

ചൊടിയൻ,ന്റെ. s. A young mullet fish.

ചൊട്ട,ിന്റെ. s. 1. Loss. 2. disappointment. 3. a drop,
a small quantity. 4. a blow on the head with the fist.
ചൊട്ടുപിണയുന്നു. 1. To be deceived. 2. to be dis-
appointed. ചൊട്ടുപിണെക്കുന്നു. 1. To deceive. 2.
to disappoint.

ചൊട്ട,യുടെ. s. 1. A kind of dagger, or small sword.
2. the flower of the cocoa-nut or areca-nut tree before
bursting open. ചൊട്ടവിരിയുന്നു. To flower as a cocoa-
nut tree. 3. a kind of play of boys. ചൊട്ടകളിക്കുന്നു.
To play.

ചൊട്ടക,യുടെ. s. A kind of sword.

ചൊട്ടച്ചാൺ,ണിന്റെ. s. The span of the thumb
and fore-finger.

ചൊട്ടി,യുടെ. s. Baldness.

ചൊട്ടിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To deceive. 2. to
disappoint.

ചൊട്ടിത്തല,യുടെ. s. A bald head. ചൊട്ടിപിടിക്കു
ന്നു. The head to be or become bald.

ചൊട്ടിപ്പ,ിന്റെ.s. 1. A deception, deceit. 2. disappoint-
ment. 3. loss.

ചൊട്ടുന്നു,ട്ടിവാൻ. v. n. 1. To drop, to drip. 2. to
knock on one’s head with the fist. 3. to be deceived. 4.
to be disappointed.

ചൊട്ടുപിണെക്കുന്നു. See ചൊട്ടിക്കുന്നു.

ചൊത്ത,യുടെ. s. The apertures or holes made in any
worm-eaten or rotten substance.

ചൊത്തി,യുടെ. s. 1. A blemish, or defect in a limb.
2. a lean, or withered hand. adj. Defective, withered, lean.

ചൊത്തിക്കയ്യൻ,ന്റെ. s. One who has a crooked,
lean or withered hand.

ചൊത്തിക്കൈ,യ്യുടെ. s. A crooked, lean or withered
hand.

ചൊന്നാൻ,ന്റെ. s. A gold-smith. (honorific.)

ചൊരകുത്ത,ിന്റെ. s. Stopping the leak in the roof
of a house. ചൊരകുത്തുന്നു. To stop a leak.

ചൊരികലമൂണി,യുടെ. s. A niggardly, avaricious
man, a miser.

ചൊരിച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. 1. Pouring out, flowing down.

2. shedding. 3. showering, giving abundantly, scattering,
sprinkling.

ചൊരിമഴ,യുടെ. s. A heavy shower of rain.

ചൊരിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. a. To run, to flow down,
to pour, to shower down, as corn out of a sack, as rivers
from an eminence, as rain from the clouds, milk from
the breasts, tears from the eyes, fruit from a tree, &c.
2. to shed or flow as blood. 3. to shoot corn out of a
sack, or sand from a cart. അവൻ അമ്പുമഴ ചൊ
രിഞ്ഞു. He poured in a shower of arrows.

ചൊരിവ,ിന്റെ. s. Flowing or running down.

ചൊരുകുന്നു,കി,വാൻ. v. a. To tuck, to tuck in,
to stick in.

ചൊരുക്ക,ിന്റെ. s. 1. Giddiness, drowsiness, fainting.
2. sea-sickness. 3. hatred. 4. intoxication, stupefaction.

ചൊരുക്കൻ, &c. adj. Intoxicating, stupifying.

ചൊരുക്കൽ,ലിന്റെ. s. See ചൊരുക്ക.

ചൊരുക്കുന്നു,ക്കി, വാൻ. v. n. 1. To be intoxicated,
stupified, or faint. 2. to be sea-sick. 3. to die.

ചൊല്കണ്ണി,യുടെ. s. A beautiful woman. സുന്ദരി.

ചൊല്കീഴ, &c. adj. Obedient, subject.

ചൊല്കൊണ്ട. adj. Renowned, famous.

ചൊല്ക്കൊള്ളുന്നു,ണ്ടു,ൾവാൻ. v. n. To be famous,
to be renowned.

ചൊല്ത്തി,ിന്റെ. s. 1. Reading. 2. singing.

ചൊല്പടി. adj. Obedient, submissive, subject to.

ചൊല്പൊങ്ങുന്ന. adj. Renowned, famous, known.

ചൊല്ല,ിന്റെ. s. 1. A word, an expression, a phrase.
2. renown, praise.

ചൊല്ലപ്പെട്ട.adj. 1. Renowned, famous. 2. expressed,said.

ചൊല്ലാൎന്ന. adj. Renowned, famous.

ചൊല്ലി. ind. A particle meaning, Considered, supposed.

ചൊല്ലിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. c. 1. To cause to say.
3. to cause to read. 3. to cause to sing. 4. to cause to re-
peat, to teach.

ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു,ത്തു,പ്പാൻ. v. a. To teach, to
instruct.

ചൊല്ലിത്തെളിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. To begin to
read or repeat distinctly.

ചൊല്ലിനിൎത്തുന്നു,ൎത്തി,വാൻ. v. a. To stop or give
over reading.

ചൊല്ലിയന്ന. adj. Renowned, famous.

ചൊല്ലിയാടുന്നു,ടി,വാൻ. v. n. 1. To sing and play,
to act. 2. to practice.

ചൊല്ലിയാട്ടം,ത്തിന്റെ. s. 1. Singing and playing,
acting. 2. practice.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/312&oldid=176339" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്