താൾ:CiXIV31 qt.pdf/313

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചൊറി 299 ചൊമ

ചൊല്ലിവിടുന്നു,ട്ടു,വാൻ. v. a. To send word, to
send.

ചൊല്ലിവിലക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. To forbid, to
prohibit; to hinder.

ചൊല്ലുന്നു,ല്ലി,വാൻ. v. a. 1. To say, to speak, to tell.
2. to repeat. ചൊല്ലുംവണ്ണം. adv. Agreeably to what
is said, obediently.

ചൊല്ലുവിളി,യുടെ. s. 1. An order, command. 2. obedi-
ence, submission, attention. ചൊല്ലുവിളി കെൾക്കു
ന്നു. To be obedient, to obey.

ചൊല്ലുവെല,യുടെ. s. Service, work, servitude.

ചൊല്ലുള്ള. adj. Famous, renowned.

ചൊല്ലെറുന്ന. adj. Famous, renowned.

ചൊല്ലെഴുന്ന. adj. Famous, renowned.

ചൊവ്വ,ിന്റെ. s. 1. Straightness, rectitude, upright-
ness. 2. means, remedy. 3. evenness, equality. 4. cer-
tainty.

ചൊവ്വ. adj. Straight, right, even, equal, direct, true.

ചൊവ്വള്ളിക്കൊടി,യുടെ. s. A yellow fragrant wood.

ചൊവ്വാ,യുടെ. s. 1. The planet Mars. 2. Tuesday. 3.
the goddess CALI.

ചൊവ്വാകുന്നു,യി,വാൻ. v. n. To be or become
straight, right, equal, even.

ചൊവ്വാക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. 1. To straighten, to
make straight, to adjust. 2. to put right, to rectify.
3. to make equal. 4. to suit.

ചൊവ്വാഴ്ച,യുടെ. s. Tuesday.

ചൊവ്വിടുന്നു,ട്ടു,വാൻ. v. a. 1. To adjust, to put right.
2. to make even. 3. to provide means.

ചൊവ്വുള്ള.&c. adj. Straight, right, equal, even, true.

ചൊവ്വെ. adj. Straight forward, directly, regularly,
correctly.

ചൊവ്വൊടെ. See the preceding.

ചൊള്ള,ിന്റെ. s. Any thing worm-eaten, as timber,
nuts, grain, &c.

ചൊള്ള,യുടെ. s. 1. Leanness. 2. immature fruit, that
which becomes ripe before it is full grown.

ചൊറി,യുടെ. s. 1. Itch, scab, mange. 2. that which
causes itching, as a nettle, or stinging plant, &c. 3. mi-
nuteness, littleness. 4. unpleasant language, finding fault.
ചൊറിപറയുന്നു. To find fault.

ചൊറിച്ചിൽ,ലിന്റെ. s. 1. Itching, irritation of the
skin caused by a nettle, &c. 2. scratching. 3. that which
causes itching, as a nettle, &c.

ചൊറിമധുരം. adj. Slightly sweetish, or a little sweet-
ish.

ചൊറിപ്പുഴു,വിന്റെ. s. A catterpillar which causes
irritation of the skin if touched.

ചൊറിയണങ്ങ,ിന്റെ. s. See the following.

ചൊറിയണം,ത്തിന്റെ. s. The involucrated Tragia,
Tragia involucrata. (Lin.) a nettle; cowhage.

ചൊറിയൻ,ന്റെ. s. 1. One who is afflicted with itch.
2. any thing which causes itching or irritation of the skin.

ചൊറിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. 1. To scratch, to rub
onesself. 2. to itch, to be irritated. ചൊറിഞ്ഞുകൊടു
ക്കുന്നു. 1. To urge, to incite, to push, to pat. 2. to
beckon to one.

ചൊറുകൽ,ലിന്റെ. s. The act of scratching, or rub-
bing gently.

ചൊറുകുന്നു,കി,വാൻ. v. a. To scratch gently, to rub,
to stroke.

ചൊറുചൊറെ. adv. Running or dropping down.

ചൊചകം,ത്തിന്റെ. s. Cassia bark. ഇലവങ്കത്തൊ
ലി.

ചൊചം,ത്തിന്റെ. s. 1. Cassia bark. ഇലവങ്കത്തൊ
ലി. 2. bark, rind. തൊലി. 3. skin. 4. the fruit of the
palm. പനമ്പഴം. 5. a cocoa-nut. തെങ്ങാ.

ചൊട,ിന്റെ. s. 1. A pair, a couple. 2. equality in size.
3. shoes, sandals.

ചൊടി,യുടെ. s. A petticoat.

ചൊട്ടാക്കാരൻ,ന്റെ. s. One who carries a crooked
stick or staff, an attendant on great man.

ചൊട്ടാവടി,യുടെ. s. A crooked stick or staff, a badge
of office.

ചൊണൽ,ലിന്റെ. s. A kind of red ant which at-
tacks sugar but does not sting.

ചൊതന,യുടെ. s. 1. A liquid measure varying in
quantity in different parts of the country. 2. examina-
tion, search, research. 3. correcting, freeing from faults
or errors. 4. the refining of metals. 5. cleaning, cleans-
ing, purifying. 6. trial. Sanscrit, ശൊധന. ചൊത
ന ചെയ്യുന്നു. To examine, to search, &c., used in the
last five meanings of the preceding word.

ചൊതനക്കാരൻ,ന്റെ. s. An officer of government
who is a check on the custom receivers, and examines
goods that are carried from place to place, to ascertain if
they have paid duty, a searcher.

ചൊതി,യുടെ. s. The 15th lunar asterism of the Hin-
dus.

ചൊത്ര,യുടെ. s. A red cow. ചുവന്ന പശു.

ചൊദനം,ത്തിന്റെ. s. 1. A command, command-
ment, precept, sacred ordinance. കല്പന. 2. sending,


Q q 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/313&oldid=176340" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്