താൾ:CiXIV31 qt.pdf/299

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചുവ 285 ചുളു

ചുരുക്കുസഞ്ചി,യുടെ. s. A bag which draws tight by
a string.

ചുരുങ്ങുന്നു,ങ്ങി,വാൻ. v. n. 1. To be or grow short,
to diminish, to lessen, to contract, to be contracted. 2.
to shrink, to shrivel. 3. to be wrinkled, to be crumpled.

ചുരുട്ട,ിന്റെ. s. 1. A roll, a scroll, a round roll of any
thing. 2. rolling. 3. the thing rolled or furled. 4. a roll
of tobacco, a cheroot. 5. a tendrill. 6. a sheaf. 7. a roll of
bread or biscuit.

ചുരുട്ടത്തല,യുടെ. s. Curled hair.

ചുരുട്ടപാമ്പ,ിന്റെ. s. A small venomous snake.

ചുരുട്ടപ്പം,ത്തിന്റെ. s. Bread made into a roll, biscuit.

ചുരുട്ടൽ,ലിന്റെ. s. 1. Rolling, involving, involution,
inwrapping. 2. doubling the fist.

ചുരുട്ടുന്നു,ട്ടി,വാൻ. v. a. 1. To roll up, to wrap up,
to furl, to involve. 2. to double the fist.

ചുരുണ,യുടെ. s. 1. A ball of thread, a clue of yarn.
2. a rolled up bundle of mats. 3. a bundle of accounts
rolled up on a string. 4. a coil of rope.

ചുരുളുന്നു,ണ്ടു,വാൻ. v. n. 1. To be rolled up, to be-
come furled, or to be furled up. 2. to be curled, or curled up.

ചുരുൾ,ളിന്റെ. s. 1. A roll, a scroll. 2. a curled or
crisped leaf. 3. convoluted leaves of the betel plant. 4.
a roll of silk cloth, &c. 5. a surge, a rolling wave. 6.
the round end of a canoe. 7. a roll of tobacco.

ചുരുൾ്ച,യുടെ. s. 1. Involving, rolling. 2. a curl, a ringlet.

ചുല്ലകീ,യുടെ. s. 1. A porpoise. കടൽപന്നി. 2. a
water-pot. കുടം.

ചുല്ലൻ,ന്റെ. s. One who has blear eyes. ചീക്കണ്ണൻ.

ചുല്ലം,ത്തിന്റെ.s. A blear eye. ചീക്കണ്ണ.

ചുല്ലി,യുടെ. s. A hearth, a fire place, a chimney. അ
ടുപ്പ.

ചുല്ലിക,യുടെ. s. A fire place, a hearth. അടുപ്പ.

ചുല്ലീ,യുടെ. s. A fire place, a chimney. അടുപ്പ.

ചുവ,യുടെ. s. 1. A peculiar taste. 2. a bad or unplea-
sant taste, distaste, illflavour. 3. trouble, difficulty.

ചുവക്കുന്നു,ന്നു,പ്പാൻ. v. n. To become red, or of a
red colour.

ചുവട,ട്ടിന്റെ. s. 1. The bottom of any thing, the foot.
2. a foot, a foot-mark. 3. a foot measure. 4. a base, a
pedestal. 5. a basis, a foundation. 6. the original. 7. a
cause, or origin. 8. commencement. 9. the shade of a
tree. 10. union, agreement. 11. the step of dancers. ചു
വടുവെക്കുന്നു. 1. To step. 2. to walk.

ചുവടുറപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Firmness. 2. a foundation.
ചുവടുറപ്പിക്കുന്നു. To make firm, or secure.

ചവുട്ടടി,യുടെ. s. A footstep.

ചുവത്ര. adj. Red, of a red colour.

ചുവന്ന. adj. Red, of a red colour.

ചുവന്ന അടമ്പ,ിന്റെ. s. A spreading plant, the
red species, called Cadamba.

ചുവന്ന അമൽപൊരി,യുടെ. s. Ophioxylon of ser-
pents, Ophioxylon serpentinum.

ചുവന്നഅരളി,യുടെ. s. or കണവീരം. The red o-
leander, Nerium odorum.

ചുവന്നമണലി,യുടെ. s. A sensitive plant, Smithea
sensitiva.

ചുവന്നമുതലമൂക്ക,ിന്റെ. s. A red species of the beard-
ed polygonum. Polygonum barbatura.

ചുവന്നമന്താരം,ത്തിന്റെ. s. The purple or varie-
gated Bauhinia, Bauhinia variegata, or Bauhinia trian-
dra or purpurea.

ചുവപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Red, the colour. 2. a ruby.

ചുവപ്പിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To make red, to dye
red, to redden.

ചുവപ്പുചായം,ത്തിന്റെ. s. Red paint, red dye.

ചുവപ്പുപട്ട,ിന്റെ. s. Red silk.

ചുവര,റ്റിന്റെ. s. A wall. ചുവരുവെക്കുന്നു. To
erect a wall.

ചുവരുത്തരം,ത്തിന്റെ. s. A wall plate.

ചുവല. adj. Red, of a red or tawny colour.

ചുവെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To have a particular
taste. 2. to have a bad taste. 3. to shew earnestness. 4.
to be in difficulty, or trouble.

ചുള,യുടെ. s. The pulpy substance of some fruits, es-
pecially of the jack fruit, without the kernels.

ചുളിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v.n . 1. To frown, to knit or
contract the eye-brows in anger, to be angry, displeased,
disgusted. 2. to be wrinkled, creased, folded. ചുളിച്ച
നൊക്കുന്നു. To look angry, or displeased; to frown.

ചുളിപ്പ,ിന്റെ. s. 1. A frown, a gesture expression of
anger, displeasure. 2. a wrinkle, a crease. 3. a plait, a
fold.

ചുളിവ,ിന്റെ.s. See ചുളിപ്പ.

ചുളുകം,ത്തിന്റെ. s. 1. Mud, mire. ചെളി. 2. a small
vessel or pot, a gallipot, &c. ചെറിയ പാത്രം. 3. the
hand hollowed to hold water. 4. rincing the mouth with
water held in the palm of the hand.

ചുളുക്ക,ിന്റെ. s. 1. A wrinkle, a crease, a plait. 2. a
gesture expression of anger, displeasure.

ചുളുക്കം,ത്തിന്റെ.s. See ചുളുക്ക.

ചുളുക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. To distort, to twist, to

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/299&oldid=176326" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്