താൾ:CiXIV31 qt.pdf/298

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചുര 284 ചുരു

ചുമട്ടുകുതിര,യുടെ. s. A horse used to carry burdens.

ചുമട്ടുകൂലി,യുടെ. s. Porterage, hire for carriage of
burdens.

ചുമതല,യുടെ. s. 1. Responsibility, responsibleness,
charge, duty, obligation. 2. management. 3. security. 4.
a balance in an account as debt.

ചുമതലക്കാരൻ,ന്റെ. s. 1. One who is responsible,
accountable, answerable. 2. a manager. 3. one on whom
an obligation is charged, or imposed.

ചുമത്തുന്നു,ത്തി,വാൻ. v. a. 1. To cause to carry, to
load. 2. to lay a burden upon or charge against any per-
son, to charge one with any thing. 3. to impute any
thing to a person, to accuse a person. 4. to impute to
one a balance in account as debt.

ചുമൽ,ലിന്റെ. s. The shoulder.

ചുമെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. n. To cough.

ചുംബനം,ത്തിന്റെ. s. A kiss, kissing. ചുംബനം
ചെയ്യുന്നു, To kiss.

ചുംബിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To kiss.

ചുംബിതം, &c. adj. Kissed.

ചുമ്മ. adv. 1. Without emotion of any kind ; quietly, si-
lently, peaceably. 2. at leisure, in idleness, without em-
ployment. 3. without cause, reason or meaning. 4. only.
5. gratis. 6. for pastime. 7. without success. 8. constant-
ly. ചുമ്മയിരിക്കുന്നു. To be quiet, silent, idle, unem-
ployed, or at leisure. ചുമ്മകൊടുക്കുന്നു. To give gra-
tis. ചുമ്മപറയുന്നു. 1. To say for pastime, to tell in
joke. 2. to lie. 3. to speak without fear, to tell in con-
fidence. ചുമ്മവരുന്നു. 1. To come without any parti-
ticular business. 2. to return without success. 3. to be
perpetually coming. 4. to get any thing gratis.

ചുമ്മൽ,ലിന്റെ. s. A burden, a load.

ചുമ്മാട,ിന്റെ. s. A pad for the head to carry burdens.
ചുമ്മാടുകെട്ടുന്നു. To make such a pad.

ചുമ്മുന്നു,മ്മി,വാൻ. v. a. To bear, to carry a burden.

ചുര,യുടെ. s. 1. A pumpkin gourd, a long gourd, Cu-
curbita lagenaria. (Lin.) 2. a female screw. 3. the end
of any iron instrument that fixes into or on the handle.
4. the act of giving milk, &c.

ചുരകെട്ടുന്നു,ട്ടി,വാൻ. v. a. To use. enchantment in
order to prevent a cow from giving milk.

ചുരക്കാ,യുടെ. s. 1. The unripe or ripe fruit of the
gourd. 2. a kind of cucumber, Cucumis madraspatamis.

ചുരക്കുടുക്ക,യുടെ. s. The dried shell of the pumpkin
gourd used as a vessel.

ചുരക്കുന്നു,ന്നു,വാൻ. v. n. To spring forth, to flow

or rush out, as water from a spring, or milk out of the
breasts of women or from the udder of beasts.

ചുരണ്ടൽ,ലിന്റെ. s. The act of scraping, scratching.

ചുരണ്ടുന്നു,ണ്ടി,വാൻ. v. a. To scrape, to scratch.

ചുരത്തുന്നു,ത്തി,വാൻ. v. a. 1. To give milk. 2. to
rush out as milk, to spring forth, to ooze out.

ചുരപ്പാത്രം,ത്തിന്റെ. s. See ചുരക്കുടുക്ക.

ചുരമാന്തൽ,ലിന്റെ. s. Scraping the ground and
throwing up the earth as an ox, &c. when in a rage.

ചുരമാന്തുന്നു,ന്തി,വാൻ. v. a. To scrape the ground
and throw up earth as under the preceding word.

ചുരം,ത്തിന്റെ. s. 1. A high or steep ascent. 2. high
ground.

ചുരവ,ിന്റെ. s. A scraper.

ചുരവലിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻv. a. To withhold the
milk, to suffer it not to flow.

ചുരി,യുടെ. s. 1. An instrument used to make a round
hole in an olla. 2. the round hole made with this instru-
ment for the purpose of passing a string through it. ചു
രിയിടുന്നു. To make a round hole with the preceding
instrument.

ചുരിക,യുടെ. s. A two-edged sword, a dagger, a small
Sword.

ചുരികക്കാരൻ,ന്റെ. s. One armed with a knife or
two-edged sword.

ചുരികക്കൊൽ,ലിന്റെ. s. A fencing stick.

ചുരിനാരായം,ത്തിന്റെ. s. The small iron instru-
ment used to make holes in ollas.

ചുരുക്ക,ിന്റെ. s. 1. The sliding string of a bag, a net,
&c. 2. contraction, abridgment. 3. a trap, a snare.

ചുരുക്കമാകുന്നു,യി,വാൻ. v. n. 1. To be scarce. 2.
to be lowered, reduced, diminished. 3. to have little or
none.

ചുരുക്കം,ത്തിന്റെ. s. 1. Shortness, brevity, diminu-
tion. 2. abbreviation, an abridgment, a compendium. 3.
contraction, adj. Few, scarce, brief.

ചുരുക്കൽ,ലിന്റെ. s. See the preceding.

ചുരുക്കുകാൽ,ലിന്റെ. s. The sliding string of a net.

ചുരുക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. 1. To shorten, to dimi-
nish, to contract. 2, to abreviate, to abridge, to epito-
mize. 3. to restrain, to keep in, to close. 4. to furl, as
sails, to wrap up any thing, as cloth, &c., to fold. 5. to
tie tight or close. 6, to reduce, to compress.

ചുരുക്കുമാനം,ത്തിന്റെ. s. See ചുരുക്കും.

ചുരുക്കുവട്ടി,യുടെ. s. A grass or olla bag which draws
tight by a string.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/298&oldid=176325" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്