താൾ:CiXIV31 qt.pdf/300

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചുഴ 286 ചുറ്റി

wrinkle, to crease, to plait.

ചുളുങ്ങുന്നു,ങ്ങി,വാൻ. v. n. 1. To shrink, to crouch.
2. to be wrinkled, creased, plaited. 3. to be afraid.

ചുളുചുളുക്കുന്നു,ത്തു,പ്പാൻ. v. n. 1. To be hot, or
irritated, as the skin by the touch of nettles or from the
stripes of a small stick. 2. to have a piercing or sharp
pain as from the inflamation of a boil before bursting, &c.,
to smart, to feel quick lively pain.

ചുളുചുളുപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Irritation of the skin, as that pro-
duced by nettles. 2. the sharp darting pain of a boil, &c.

ചുളുചുളെ. adv. With a sharp, smarting or irritating pain.

ചുള്ളി,യുടെ. s. 1. Dried spray for fuel, brushwood, ba-
vin. 2. a thorny shrub of which there are two species, viz.
കരച്ചുള്ളി, and വയൽചുള്ളി.

ചുള്ളിക്കാട,ിന്റെ. s. 1. Brushwood. 2. a place abound-
ing with a thorny shrub.

ചുള്ളിക്കൊൽ,ലിന്റെ. s. A bavin, a small stick like
those tied up in faggots.

ചുള്ളിവിറക,ിന്റെ. s. Small sticks of fuel.

ചുഴകൊൽ,ലിന്റെ. s. A smith’s poker.

ചുഴൎച്ച. s. An oath, confirmation of the truth
by oath or ordeal.

ചുഴലം, ind. Round, around, round about.

ചുഴലവും. ind. Around, even round about.

ചുഴലവെ. ind. Around, round about.

ചുഴലി,യുടെ. s. 1. A whirl-pool, a whirl-wind. 2. whirl-
ing round. 3. epilepsy, falling sickness.

ചുഴലിദീനം,ത്തിന്റെ. s. 1. A kind of fit, epilepsy.
2. giddiness in the head.

ചുഴലുന്നു,ന്നു,വാൻ. v. n. 1. To whirl, to twirl round,
to revolve, to run round rapidly. 2. to be giddy or have
giddiness in the head, to be light-headed. 3. to pluck
out the eyes.

ചുഴൽ,ലിന്റെ. s. A whirl, a whirl-pool, a vortex.

ചുഴൽക്കാറ്റ,ിന്റെ. s. A whirl-wind.

ചുഴല്പ,യുടെ. s. Twirling, twirl, whirling, circular mo-
tion, quick rotation, rapid circumvolution, gyration.

ചുഴവ,ിന്റെ. s. See the preceding.

ചുഴവുകൊൽ,ലിന്റെ. s. An iron crow bar used by
house breakers.

ചുഴറുന്നു,റി,വാൻ. v. a. To take an oath, to swear.

ചുഴറ്റി,യുടെ. s. 1. A fan. 2. the axle and handle of
a spinning wheel. 3. a rope twisting machine.

ചുഴറ്റുന്നു,റ്റി,വാൻ. v. a. 1. To brandish a sword,
stick, &c. 2. to twist or twirl round, to whirl round. 3.
to be giddy or light-headed.

ചുഴി,യുടെ. s. 1. A curl, a ringlet. 2. a circlet. 3. a
circle. 4. a whirl. 5. a whirl-pool, an eddy. 6. a quick-
sand. 7. a natural curl in the hair, particularly in the
hairs of horses. 8. a flexion.

ചുഴികൊടി,യുടെ. s. The hip in a roof, the part where
two roofs meet.

ചുഴിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To curl, to turn in ring-
lets. 2. to whirl, to twirl. 3. to make a flexion.

ചുഴിക്കുറ്റി,യുടെ. s. A hinge or pivot of a native door.

ചുഴിച്ചിൽ.ലിന്റെ s. 1. Rising up in a whirl, as wa-
ter when running rapidly. 2. curling. 3. reflection, deli-
beration. 4. revolving, turning round.

ചുഴിപ്പ,ിന്റെ. s. 1. A flexion. 2. See ചുഴിച്ചിൽ.

ചുഴിയുന്നു,ഞ്ഞു,വാൻ. v. n. 1. To curl, to form in
natural ringlets. 2. to whirl or rise in a whirl, to turn or
run round. 3. to deliberate, to reflect.

ചുഴിവ,ിന്റെ. s. 1. Rising up in a whirl. 2. curling.
3. a flexion.

ചുറ,യുടെ. s. 1. Once round, a coil. 2. a circle.

ചുറുക്ക,ിന്റെ. s. Haste, quickness, sharpness, keenness,
activity.

ചുറുക്കൻ,ന്റെ. s. A hasty man, a diligent, active
man.

ചുറുക്കെ. adv. Hastily, quickly.

ചുറെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To tie round, to bind, to
gird round.

ചുറ്റ,ിന്റെ. s. 1. Circumference, round compass. 2.
a toe ring worn by women. 3. a ring, a hoop. 4. dres-
sing, putting on a cloth or clothes. 5. a whitlow. 6. dif-
ficulty, perplexity. 7. an ear ornament worn by Brahman
women. adj. 1. Round, 2. round about, circuitous. 3.
out of the direct route.

ചുറ്റക്കാരൻ,ന്റെ. s. a friend, a lover.

ചുറ്റടവ,ിന്റെ. s. A deceit, a trick.

ചുറ്റം,ത്തിന്റെ. s. Friendship, love.

ചുറ്റംകൂട്ടുന്നു,ടി,വാൻ. v. n. To be united in friend-
ship, to be friendly.

ചുറ്റമ്പലം,ത്തിന്റെ. s. Buildings in the court of
a temple, round about the shrine.

ചുറ്റൽ,ലിന്റെ. s. 1. Clothing, (the act.) 2. circuit.
3. surrounding, encircling. 4. circumference. 5. impedi-
ment, the state of being fettered.

ചുറ്റിക,യുടെ.s. A hammer.

ചുറ്റിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To cause to roll, or
go round, to surround. 2. to wind string, wire, &c. round
any thing. 3. to twist. 4. to clothe. 5. to trouble, to per-

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/300&oldid=176327" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്