താൾ:CiXIV31 qt.pdf/294

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചിറ 280 ചീകു

chirp. 4. to tinkle, to sound as trinkets. 5. to bark as
dogs, from fear.

ചിലെടത്ത. adj. Somewhere.

ചില്ല,ിന്റെ. s. 1. A round glass. 2. glass. 3. a play
thing made of earth, stone, &c. 4. the whirl-bone or cap
of the knee. 5. shot.

ചില്ലൻ,ന്റെ. s. One who has bleared or sore eyes.
ചീക്കണ്ണൻ.

ചില്ലം,ത്തിന്റെ. s. 1. Soreness in the eyes, blearedness.

ചീക്കണ്ണ. 2. a kind of kite. ഒരു വക പരുന്ത.

ചില്ലറ.adj. 1. Trifling, mean, small, little, few. 2. sun-
dry. s. Odd sums.

ചില്ലറക്കച്ചവടം,ത്തിന്റെ. s. Petty merchandise,
retail trade.

ചില്ലറക്കട,യുടെ. s. A shop where trifling articles are
sold, a retail shop.

ചില്ലറക്കാരൻ,ന്റെ. s. A petty merchant, a retail
shopkeeper.

ചില്ലാങ്കൂരി,യുടെ. s. A kind of fish.

ചില്ലി,യുടെ. s. 1. A small hole in a pot, paper, &c. 2.
a small branch of a tree. 3. the eye-brows. പുരികം.4.
a cricket.

ചില്ലിക്കുത്ത,ിന്റെ. s. A little hole.

ചില്ലിക്കൊടി,യുടെ. s. The eye-brows. പുരികം.

ചില്ലീലത, യുടെ. s. The eye-brows. പുരികം.

ചില്വാനം. adj. Odd, or more than a round number
specified, indefinitely exceeding it; petty, trifling, sundry.
s. Odd sums. അവൻ ഇനിക്ക അമ്പതിച്ചില്വാനം
രൂപാ തരുവാൻ ഉണ്ട. He owes me fifty and odd rupees.

ചിവുകം,ത്തിന്റെ. s. The chin. താടി.

ചിഹ്നം,ത്തിന്റെ. s. 1. A mark of any kind, spot, or
stain. മറു. 2. a sign, or symbol, &c. അടയാളം.

ചിളിചിമം,ത്തിന്റെ. s. A kind of sprat. ചെമ്മീൻ.

ചിളുങ്ക,ിന്റെ. s. Betel-nut cut and dried before ripe.

ചിറ,യുടെ. s . 1. A bank, a dam or mound of earth a-
cross rivers, ditches, or dividing fields, and serving du-
ring their inundation in the rains as a cause-way or pas-
sage for travellers, &c., an embankment. 2. a large pond
or pool. 3. captivity, slavery. ചിറകെട്ടുന്നു. To make
a bank to stop water, to make an embankment.

ചിറക,ിന്റെ. s. 1. A bird’s wing, feathers. 2. the fin
of a fish. 3. the wing of a house. 4. the feather of an
arrow. 5. the round piece of wood at the end of a native
canoe.

ചിറക്കുഴി,യുടെ. s. A lake.

ചിറപ്പ,ിന്റെ. s. A festival in honor of GENÉSA or of
the tutelary deity of a village: being usually some form
or incarnation of Durga. ചിറപ്പ കഴിക്കുന്നു. To cele-
brate this festival.

ചിറാക,ിന്റെ. s. A shark.

ചിറാലിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. n. To neigh, as a horse.

ചിറാലിപ്പ,ിന്റെ. s. Neighing, as of a horse.

ചിറി,യുടെ. s. The part of the face below the nose.

ചിറ്റ. adj. (In composition) small.

ചിറ്റപ്പൻ,ന്റെ. s. A paternal uncle, or father’s
younger brother, also the mothers’s younger sister’s hus-
band.

ചിറ്റമൃത,ിന്റെ. s. The creeping plant termed Heart-
leaved moon seed; Menispermum Cocculus or cordifoli-
um.

ചിറ്റമ്മ,യുടെ. s. The wife of the father’s younger
brother; also the maternal aunt, or mother’s younger
sister.

ചിറ്റരത്ത,യുടെ. s. The lesser Galangal.

ചിറ്റാട,യുടെ. s. A garment, a child’s dress.

ചിറ്റാണി,യുടെ. s. A wooden nail or peg.

ചിറ്റാമ്പൽ,ലിന്റെ. s. A water lily, Nymphæa stel-
lata.

ചിറ്റായ്മ,യുടെ. s. Service.

ചിറ്റാവണക്ക,ിന്റെ. s. The common Palma Chris-
ti or castor oil plant, Ricinus communis. (Lin.)

ചിറ്റാറ,റ്റിന്റെ. s. A rivulet, a streamlet.

ചിറ്റിമ്പം,ത്തിന്റെ. s. Sensuality.

ചിറ്റീന്ത,ിന്റെ. s. 1. A kind of palm. 2. a kind of
perfume, Mura.

ചിറ്റുളി,യുടെ. s. A chisel.

ചിറ്റെള്ള,ിന്റെ. s. A small kind of sesamum, Sesa-
mum orientale.

ചിറ്റൊന്ത,ിന്റെ. s. A small blood-sucker.

ചീ

ചീ. interj. Expressive of disgust, contempt, or shame.
Fie! for shame, &c.

ചീക,ിന്റെ. s. A fish.

ചീകൽ,ലിന്റെ. s. 1. Combing. 2. smoothing, polish-
ing, burnishing. 3. scraping, shaving. 4. erasing, scratch-
ing out.

ചീകുന്നു,കി,വാൻ. v. a. 1. To comb the hair. 2. to
smooth, to polish, to furbish. 3. to scrape or shave. 4.
to sharpen a stick with a knife. 5. to erase, to scratch out.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/294&oldid=176321" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്