താൾ:CiXIV31 qt.pdf/293

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചില 279 ചിലെ

ചിരയുടെ. s. Shaving.

ചിരകാലം. ind. A long time.

ചിരക്രിയൻ,ന്റെ. s. A dilatory, tedious, slow person.
മടിയൻ.

ചിരങ്ങ,ിന്റെ. s. Itch, scab.

ചിരങ്ങൻ,ന്റെ. s. A person who has the itch.

ചിരഞ്ജീവി,യുടെ. s. 1. A crow. 2. a long lived per-
son. This is a term of kindness, implying a blessing of long
life, often used by superiors to inferiors, by fathers to
children, or by elder to younger brothers.

ചിരട്ട,യുടെ. s. 1. A cocoa-nut shell, 2. the cap of the
knee.

ചിരട്ടക്കരി,യുടെ. s. Charcoal made of cocoa-nut shells.

ചിരണ്ടീ,യുടെ. s. A woman married or single, who
continues to reside, after maturity, in her father’s house.
യൌവനം തുടങ്ങിയ സ്ത്രീ.

ചിരന്തനൻ,ന്റെ. s. The first being, God.

ചിരന്തനം. adj. Old, ancient, antiquated, long lasting
പണ്ടെയുള്ളത.

ചിരം. ind. A long time. വളരെ കാലം.

ചിരരാത്രം,ത്തിന്റെ. s. A period of very many nights.
വളരെ കാലം.

ചിരരാത്രായ. ind, A long time. വളരെ കാലം.

ചിരവ,യുടെ. s. An instrument of wood and iron to
scrape out the kernel of the cocoa-nut.

ചിരവത്തടി,യുടെ. s. A block of wood to which the
preceding instrument is fixed.

ചിരവ നാക്ക,ിന്റെ. s. The saw tongue of iron or
scraper of the preceding.

ചിരവപ്പല്പ,ിന്റെ. s. See the preceding.

ചിരസ്യ. ind. A long time. വളരെ കാലം.

ചിരായ. ind. A long time. വളരെ കാലം.

ചിരായുസ,ിന്റെ. s. Longevity, long-life. ദീൎഘായു
സ.

ചിരാൽ. ind. A long time. വളരെ കാലം. s. A name
of Garuda. ഗരുഡൻ.

ചിരി,യുടെ. s. 1. A laugh, laughter. 2. ridicule.

ചിരിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. n. 1. To laugh. 2. to ridi-
cule, to laugh at.

ചിരിവില്വം,ത്തിന്റെ. s. A tree. ആവി വൃക്ഷം.

ചിരെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To shave.

ചിരെണ. ind. A long time. വളരെ കാലം.

ചില. adj. Some, more or less, certain.

ചിലചില. adj. Some, more or less, certain.

ചിലത,ിന്റെ. s. Some part, a certain part.

ചിലന്നി,യുടെ. s. 1. A spider. 2. a kind of scab, or

itch on the legs of children. 3. a small boil.

ചിലപ്പൊൾ. adv. Sometimes, now and then, at one
time or another.

ചിലമ്പി,ിന്റെ. s. A tinkling ornament for the feet
made of gold, silver, or brass, and filled with pebbles in
order to sound; it is worn by women, and also by dan-
cers or stage players.

ചിലമ്പൽ,ലിന്റെ. s. 1. A tinkling sound, sound. 2.
the state of being out of tune, as a Veena, &c.

ചിലമ്പാണ്ടി,യുടെ. s. A very low class of Brahmans.

ചിലമ്പുന്നു,മ്പി,വാൻ. v. n. 1. To sound, to make a
tinkling sound. 2. to be out of tune, as a Veena, piano-
forte, &c.

ചിലമ്പൊലി,യുടെ. s. The sound of the above tink-
ling ornament.

ചിലർ,ചിലവർ,രുടെ. s. plu. Some persons, certain
persons; a few persons.

ചിലവ,ിന്റെ. s. 1. Expense, expenditure, disburse-
ment. 2. cost; charge. 3. batta. 4. money for expenses.

ചിലവഴിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To spend, to ex-
pend. 2. to lavish, to consume, to waste.

ചിലവറുക്കുന്നു,ത്തു,പ്പാൻ. v. a. See the preceding.

ചിലവറുപ്പ,ിന്റെ. s. Expense, expenditure.

ചിലവാകുന്നു,യി,വാൻ. v. n. 1. To be expended,
to be spent, to be finished. 2. to be consumed, to be laid
out. 3. to be squandered, to be wasted.

ചിലവാക്കുന്നു,ക്കി,വാൻ. v. a. 1. To spend, to ex-
pend. 2. to lavish, to squander, to waste.

ചിലവിടുന്നു,ട്ടു,വാൻ. v. a. 1. To spend, to expend,
to lay out, to have the charge of money to be expended
for any thing. 2. to bestow as expense.

ചിലമ്പി,യുടെ. s. The part of the Hooka in which
the fire is put when smoking.

ചിലുക,ിന്റെ. s. Mischief, trouble arising from dispute,
discord. ചിലുകടിക്കുന്നു. To excite mischief, to pro-
duce discord.

ചിലുകൻ,ന്റെ. s. A mischievous, quarrelsome person.

ചിലുക്ക,ിന്റെ. s. A spike put in the ground.

ചിലുചിലെ. adv. With a low tinkling sound.

ചിലെപ്പ,ിന്റെ. s. 1. A confused noise, the murmur-
ing or buzz of a crowd. 2. the humming noise of bees.
3. the chirping of birds; or chattering of a monkey. 4.
the tinkling sound of ornaments. 5. the barking of dogs
from fear.

ചിലെക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. n. 1. To make a confused
or buzzing noise. 2. to hum as bees. 3. to chatter, to

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/293&oldid=176320" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്