താൾ:CiXIV31 qt.pdf/284

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ചവ 270 ചവു

any wound, sore, &c. 2. trembling, shaking, motion. ഇ
ളക്കം.

ചലവിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. To gather or form as
pus.

ചലാചലം. adj. Trembling, tremulous, unsteady, un-
fixed. ഇളക്കമുള്ള.

ചലിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ. v. a. 1. To tremble, to shake,
to totter, to move. ഇളക്കുന്നു. 2. to hesitate, to doubt.
3. to sift. 4. to be vexed, troubled. 5. to be tired, weari-
ed. 6. to be disgusted. 7. to be satisfied.

ചലിതം, adj. 1. Moved, trembling, shaking. ഇളക
പ്പെട്ട. 2. gone, departed.

ചലിപ്പ,ിന്റെ. s. 1. Weariness, fatigue. 2. vexation.
3. disgust, displeasure.

ചലിപ്പൻ,ന്റെ. s. One of a class of palankeen bearers.

ചലിപ്പിക്കുന്നു,ച്ചു,പ്പാൻ v. a. 1. To cause to sift.
2. to vex, to trouble. 3. to tire, to weary. 4. to disgust.
5. to move, to agitate.

ചല്ല, adj. Bad, useless.

ചല്ലട,യുടെ. s. A large sieve. ചല്ലടയിടുന്നു. To sift.

ചല്ലടം,ത്തിന്റെ. s. Short drawers, or breeches which
reach as far as the middle of the thigh.

ചല്ലരിപ്പറ,യുടെ. s. 1. Cymbals. 2. a kind of drum.

ചല്ലാവ,ിന്റെ. s. Muslin, any cloth without a border.

ചല്ലി,യുടെ. s. 1. A kind of thorny grass growing in
water. 2. a copper cash. 3. a lying rogue, a trifler.

ചവട,ിന്റെ. s. A measure of quantity, a 4th part of
a pint.

ചവടി,യുടെ. s. A kind of ornament worn on the neck
or waist.

ചവണ,യുടെ. s. 1. Pincers, tongs. 2. nippers. 3.
snuffers.

ചവതി,യുടെ. s. A disease, consumption, ക്ഷയരൊ
ഗം.

ചവൎക്കുന്നു,ൎത്തു,ൎപ്പാൻ. v. n. To have an astringent
or acrid taste.

ചവൎപ്പ,ിന്റെ. s. An astringent taste or flavour,

ചവല,യുടെ. s. 1. Empty corns of any grain. 2. hol-
lowness. 3. a flaw in metal. 4. thinness, leanness, weak-
ness, said of children.

ചവല്കാരം,ത്തിന്റെ. s. Soap.

ചവളക്കാരൻ,ന്റെ. s. 1. A pike-man, a lancer. 2.
one of the tribe of Chavelars, or a low class of Nairs.
3. a fisherman.

ചവളം,ത്തിന്റെ. s. 1. A kind of spear, a pike, a
lance. 2. shaving. ക്ഷൌരം.

ചവളി,യുടെ. s. Cloth or stuff of any kind.

ചവളിക്കച്ചവടക്കാരൻ,ന്റെ. s. A mercer, a draper.

ചവളിക്കച്ചവടം,ത്തിന്റെ.s. Mercery, dealing in cloth.

ചവളിച്ചരക്ക,ിന്റെ. s. Cloth goods.

ചവളുന്നു,ണ്ടു,വാൻ. v. n. To grow or become dirty
as applied to clothes, &c., to be soiled.

ചവൾച്ച,യുടെ. s. Growing dirty, the state of being
soiled.

ചവറ,റ്റിന്റെ. s. 1. Green leaves, small green branch-
es, or rubbish used as manure, and put to the roots of
trees and plants. 2. rubbish. adj. Base, bad, contemptible.

ചവറൻ,ന്റെ. s. A mean, worthless person.

ചവറ്റില,യുടെ. s. Dried leaves.

ചവിക,യുടെ. s. 1. The long pepper plant. കാട്ടു തി
ൎപ്പലിക്കൊടി. 2. the wild pepper plant. കാട്ടുമുളകു
കൊടി.

ചവികം,ത്തിന്റെ. s. 1. The wild pepper plant കാ
ട്ടുമുളകുകൊടി. 2. the plant which yields long pepper.
കാട്ടുതിൎപ്പലിക്കൊടി.

ചവിട്ട, or ചവുട്ട,ിന്റെ. s. 1. Tread; footing; step
with the foot. 2. a kick. 3. the rebounding of a gun. 4.
a cocoa-nut shell used as an oil vessel. 5. treading on
the wooden instrument mentioned in the following. 6.
the act of dancing. 7. milling, or making the body flexi-
ble by treading it all over with the feet. 8. striking as
cocks in fighting. 9. copulation, as applied to cattle,
fowls, birds. 10. the print of the foot or footstep. 11.
submission, being under another’s control. 12. treading
a water wheel. 13. threshing or treading out corn. 14.
treading or making clay flexible for potter’s work, &c.
15. contempt.

ചവിട്ടി,യുടെ.s. A wooden instrument for making
even the earth in wet paddy lands ; also ചവിട്ടുമരം.

ചവിട്ടുകല്ല,ിന്റെ. A stepping-stone.

ചവിട്ടുന്നു,ട്ടി വാൻ. v. a. 1. To tread; to step. 2. to
tread upon, 3. to trample upon, to kick. 4. to make
flexible. 5. to destroy. 6. to conceal. It is used in all
the meanings under ചവിട്ട.

ചവിട്ടുപടി,യുടെ. s. 1. A footstep. 2. a treading board.

ചവിണ. s. 1. Pincers, tongs. 2. nippers. 3.
snuffers.

ചവുക്ക,ിന്റെ. s. A whip, a carriage whip. ചവുക്കു
കൊണ്ടടിക്കുന്നു. To whip.

ചവുക്ക,യുടെ. s. 1. A custom house, a toll office. 2. a
square and open place erected to sit upon, a kind of
summer house.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV31_qt.pdf/284&oldid=176311" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്