താൾ:CiXIV290-02.pdf/88

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൨

ബെറൊമിറ്റർ.

ഇത വായുവിന്റെ ഭാരം അളെക്കുന്ന ഒരു സംപ്രദായം
ആക്കുന്നു. ഒരു പാത്രം വെള്ളംകൊണ്ട നിറെച്ച, ദ്വാരത്തിന്മീ
തെ അധികം നീളമുള്ള ഒരു കുഴൽ ഉറപ്പിച്ച നിൎത്തി, കുഴലി
ലെ വായു എടുത്തുകളഞ്ഞ മേലത്തെ അറ്റം വായു കടക്കാ
ത്തതിന്മണ്ണം അടെച്ചതിന്റെശേഷം, പെട്ടന്ന അല്പമായ ഒ
രു ദ്വാരം പാത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ഉട
നെ വെള്ളം പുറത്തോട്ട ഒഴുകുന്നതിന പകരം, കുഴലിൽ മുപ്പ
ത്തരണ്ട അടി പൊങ്ങി അവിടെ നില്ക്കുകയുംചെയ്യും. ഇത
കടൽ പുറത്തൊ, സമുദ്രത്തിന്റെ നിരപ്പള്ള ദെശത്തിലൊ മാ
ത്രം ആകുന്നു. ഇതിന്റെ കാരണം ഭൂമിയുടെ മീതെ പ്രവേ
ശിച്ചിരിക്കുന്ന വായുവിന്റെ ഭാരംകൊണ്ടത്രെ ആകുന്നു. ഇ
തിന്റെ കണക്ക അറിത്തെ ഏറെ താഴ്ചയില്ലാത്ത കിണറുക
ളിൽനിന്നും, കപ്പലിന്റെ അടിവശത്തനിന്നും, കയറുന്ന
വെള്ളം കയറ്റി കളവാനായിട്ട പമ്പ എന്ന പറയപ്പെടുന്ന
ഒരു സൂത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, തൊറസ്സലി എന്ന ഒരു വി
ദ്വാൻ രസം വെള്ളത്തിനെക്കാൾ ൧൪ഭാരം കൂട്ടമെന്ന കണ്ട,
൩ ചുവടു നീളവും കാൽവിരൽ വണ്ണവുമുള്ള ഒരു കണ്ണാടിക്കു
ഴൽ എടുത്ത, ഒരറ്റം സൂക്ഷിച്ചടെച്ച് രസംകൊണ്ട നിറെച്ച
തിന്റെശേഷം, ൟ രസം കളയാതെ, രസംകൊണ്ടു നിറെച്ച
ഒരു കുടത്തിൽ കുഴലിന്റെ തുറന്നിരുന്ന അറ്റം മുക്കി നി
ൎത്തുകയും ചെയ്തു. ഉടൻതന്നെ കുഴലിലെ രസം താണു, ൨൮
വിരൽ മാത്രം അതിൽനിന്നു. കുഴലിന്റെ മേലറ്റത്ത രസ
വും, വായുവും ഒന്നുംതന്നെ കൂടാതെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയുംചെ
യ്തു. വെള്ളത്തിന്റെയും, രസത്തിന്റെയും ൟ കണക്ക ഒത്തി
രിക്കുന്നു എന്ന കാണുകകൊണ്ട, സമുദ്രനിരപ്പിൽ വായുവി
ന്റെ ഭാരം മേൽപറഞ്ഞ ൨൮ അംഗുലം രസത്തിന്നും, .൩൨
ചുവട വെള്ളത്തിന്നും സമമായിരിക്കുന്നു എന്ന നിശ്ചയി
ച്ചിരിക്കുന്നു. ൟ പറഞ്ഞ കുഴൽ ബെറൊമീറ്റർ എന്ന പറ
യപ്പെടുന്നതാകുന്നു. കാറ്റടിപ്പാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യശ
രീരത്തിന്ന ഒരു ഭാരക്കുറച്ചിലും, സന്തോഷവും തോന്നാറുണ്ട
ഇങ്ങിനത്തെ സമയങ്ങളിൽ ൟ സൂത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ
രസം ൨൮ അംഗുലത്തിൽ അല്പം താണ നില്ക്കുന്നതായി കാ
ണുകയുംചെയ്യും, ഇത വായുവിന്റെ ഇളക്കമുണ്ടായി തണു
ത്ത ഭാരം കുറയപ്പെടുന്ന കാരണത്താൽ ആകുന്നു. ൟ കണ
ക്കിനാൽ തന്നെ ഒരു ബൈ റെറാമിറർ എടുത്തുകൊണ്ട, ഉയൎന്ന
പൎവ്വതങ്ങളിൽ കയറിയാൽ ഓരൊ ആയിരം ചുവട മേല്പോട്ട
ചെല്ലുന്തോറും, ഏകദേശം ഓരൊരൊ വിരൽ രസംതാഴുകയും

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/88&oldid=180303" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്