താൾ:CiXIV290-02.pdf/86

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൦

കുഴൽകണ്ണാടി.

ഒരു മൂക്കകണ്ണാടി പണിക്കാരൻ, തന്റെ കണ്ണാടിയിൽ
രണ്ട എടുത്ത തള്ള വിരലിന്റെയും, ചുണ്ടാണിവിരലിന്റെ
യും ഇടയിൽ പിടിച്ച; ദൂരത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയുടെ നേരെ നോ
ക്കിയാറെ, ആ പള്ളി കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത പോലെ
കാൺകയും, കണ്ണാടി രണ്ടും തമ്മിൽ കുറെകൂടെ അകലമായിട്ട
പിടിച്ചാറെ, പള്ളി തുലോം വലിയതായിട്ടും, അധികം തെളി
വായിട്ടും കാണുകയും ചെയ്തു. മറെറാരു പണിക്കാരൻ, ൟ
വിശേഷം കണ്ടത്തിന്റെശേഷം, ഒരു നെടിയ ൟയംകുഴൽ
എടുത്ത, കണ്ണാടി രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന്റെ സൂക്ഷം
പിടിച്ച അതിൽ ഉറപ്പിക്കയും ചെയ്യു; ഇങ്ങിനത്തെ ഒരു കു
ഴലിൽ ഗലീലിയൊ എന്ന വിദ്വാൻ, മശിഹാകാലം ൧൬൧ംാം
ആണ്ടിൽ നോക്കിയാറെ, ആദിത്യനിൽ ചില കറുപ്പ പുള്ളിക
ൾ കണ്ട, ൟ പുള്ളികൾ ചിലപ്പോൾ മേൽഭാഗത്തനിന്നും
ചിലപ്പോൾ കീഴ്ഭാഗത്തനിന്നുള്ളതും, മററു ചില കണക്കുക
ൾ വിചാരിച്ചാറെ ആദിത്യൻ തന്നെ വട്ടംചുറ്റുന്നു എന്നും
നിശ്ചയിച്ചു. ചന്ദ്രനെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന
കറുപ്പുഭാഗങ്ങൾ പയലുകൾ എന്നും, ശോഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദി
ക്കുകൾ. ആദിത്യന്റെ രസ്മികൊണ്ട പ്രകാശിച്ചിരുന്ന മലക
ളെന്നും നിശ്ചയിച്ചു. ൟ സൂത്രപണി ക്രമേണ നന്നാക്ക
പ്പെട്ടു. കണ്ണാടിയുടെ എണ്ണം ചിലതിൽ അഞ്ചും, ഏഴുമായി
വെച്ചുതുടങ്ങി, അവയുടെ വലിപ്പവും കൂടെ വൎദ്ധിച്ചു, ഇ
പ്പോൾ ചിലതിനെ ൪൦ മുതൽ ൮൦ ചുവടവരെ നീളവും, ൬ അ
ടി വണ്ണവുമായിട്ടും, ൧൨൦൦൦ പൌണ്ട ചില വുള്ളത ഉണ്ടൊക്കീട്ടുണ്ട.
കുഴലിൽ മൂന്ന കണ്ണാടി വെക്കപ്പെടുമ്പോൾ കാണുന്നവസ്തു
ക്കൾ, കണ്ണുകൊണ്ട കാണുന്നതപോലെ നേരെ കാണും. എ
ങ്കിലും അധികവലിപ്പമായിട്ട ഇരിക്കും. ഇങ്ങിനെ ഹെൎഷൽ
എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രിയുടെ വലിയ കുഴല്കണ്ണാടിയിൽകൂടെ
നോക്കിയാൽ, സകല വസ്തുക്കുളും, ഉള്ളതിൽ ൬൦൦൦ തവണ വലി
യതാകുന്നത കൊണ്ട, കണ്ണിന തുലോം അടുത്തിരിക്കുന്നു എ
ന്ന നമുക്ക തോന്നുകയും ചെയ്യും; ൟ കണ്ണാടിസൂത്രത്താൽ
ഗണിതക്കാർ ഗ്രഹങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കയും, എത്ര
ദിവസംകൊണ്ട ആദിത്യനെ ചുറ്റുകയും, ഓരൊക്കൂട്ടത്തിൽ
എത്ര ഉണ്ടെന്ന കണ്ടറിവാനും ഇടവന്നിട്ടുണ്ട. നമ്മുടെ ഒരു
ആദിത്യന്ന ചുററും ൩൭ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത
കൂടാതെ, വേൎവ്വിട്ട ആദിത്യന്മാരും ഗ്രഹങ്ങളും, നക്ഷത്രങ്ങളും,
സംഖ്യയില്ലാത്ത എണ്ണത്തോളം ഉണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/86&oldid=180301" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്