താൾ:CiXIV290-02.pdf/31

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൫

ഇന്ദ്യായിൽ-൧൦ പൎവ്വതങ്ങൾ അടി
ഹിമാലയം പൎവ്വതങ്ങളിലെ ദൈവലഗ്രി. - - ൨൬,൮൬൨
അപ്ഘാനിസ്താനിലെ ഹിന്തുകുഷ. - - - - - ൨൫,൭൪൯
നീലഗിരിലെ ഡൊഡാബെത്ത. - - - - - ൮,൭൬൦
ഡിണ്ടുഗല്ലിലെ പല്ലനി. - - - - - - - ൭,൫൦൦
ലങ്കയിലെ പെദ്രൊറ്റാഗാലാ. - - - - - - ൮,൨൬൦
കൊച്ചിയിൽ ആനമലകുന്ന. - - - - - - - ൮,൦൦൦
മഹാ ബ്ലെഷവാർ. - - - - - - - - - ൪,൫൦൦
നീലഗിരിലെ കുന്നൂര. - - - - - - - ൫,൮൮൬
തിരുവിതാംകോട്ട അഗസ്ത്യമല. - - - - - - ൪,൬൪൦
അമൎതമേട. - - - - - - - - - - - - ൪,൮൨൦
മറ്റ ൧൦ പൎവ്വതങ്ങൾ അടി.
തെക്കെ അമ്മറിക്കായിൽ അണ്ടെസ. ൨൨,൩൦൦
തുൎക്കിസ്ഥാനിലെ ബാലൂൻ. ൧൯,൦൦൦
സർക്കെസിയായിലെ കോക്കസസ. ൧൭,൭൮൫
അറാറാത്ത മല. ൧൭,൭൬൦
അൽപ്സിൽ ബ്ലാങ്ക. ൧൫,൭൬൦
അപ്രിക്കായിലെ അറ്റ്ലാസ. ൧൧,൪൦൦
തെനേറിപ്പ. ൧൨,൨൩൬
ലബാനോൻ. ൧,൧൦൦൦
അഗ്നിപൎവതമായ എറ്റ്നാ. ൧൦,൮൭൪
സീനാ. ൮,൫൯൩

അഗ്നിപൎവ്വതങ്ങൾ.

ലോകത്തിൽ ൨൦൦ അഗ്നിപൎവ്വതങ്ങളിൽ അധികം ഉള്ളതി
ൽ, ഏകദേശം ൯൦, ദ്വീപുകളിൽ ആകുന്നു. ഇവയിൽ ചില
ത പണ്ടുപണ്ടെ ഉള്ളവയും, ചിലത കുറെ കാലമായിട്ടുള്ളതും,
ചിലത ഇപ്പോൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നവയും ആകുന്നു. ഇ
വയിൽ പാറകൾ ഉരുകി ഒഴുകുന്നവ ചുരുക്കമാകുന്നു, എങ്കി
ലും അത സാമാന്യമായി പലപ്പോഴും ഉടഞ്ഞ പാറകളും, ചൂ
ടവെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കുകളും, ചേറ നദികളും പുറപ്പെടുവിക്കു
ന്നു. എന്നാൽ ചില അഗ്നിപൎവ്വതങ്ങളുടെ മുകൾഭാഗങ്ങൾ
ഉറച്ച മഞ്ഞുകൊണ്ട മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആയത ഉരുകുമ്പോ
ൾ അവയുടെ അടിവാരത്തുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും, നഗരങ്ങളി
ലും കൂടി ഒഴുക്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില ആളുകൾ ഭൂമിയുടെ
നടുഭാഗം അഗ്നികൊണ്ട നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വി


D

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/31&oldid=180236" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്