താൾ:CiXIV290-02.pdf/30

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൪


മൂന്നാം അദ്ധ്യായം.

ലോകത്തിലെ മുഖഭാവങ്ങൾ.

പൎവ്വതങ്ങൾ.

ഇവയിൽ ഏതാനും സമുദ്രത്തിനെക്കാൾ അഞ്ച നാഴിക ഉ
യൎന്നതും, ചിലത നാലും ചിലത രണ്ടും മൂന്നും, ആയിട്ടും കാ
ണ്മാനുണ്ട. ഇതിനാൽ ഭൂമിയുടെ മുകൾഭാഗം ഉരുണ്ടത അ
ല്ലെന്ന ഏതാനുംപേൎക്ക തൊന്നുവാൻ ഇടയുണ്ട, എങ്കിലും
സാദൃശ്യത്തിൽ, ഒരു ചുവട മുഴുപ്പുള്ള പന്തുന്മേൽ ഒരു പൊടി
മണൽ വെച്ചാൽ എത്ര മുഴച്ചിരിക്കുന്നുവൊ, ഇതും അതിന
മാത്രമെ ഉള്ളു. ചില പൎവ്വതങ്ങൾ പ്രളയത്തിന മുമ്പെ സ്പഷ്ട
മായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവ ആകുന്നു. ഇവ അത്യുന്നതനും ഉള്ള
വയും ഇവയുടെ മുകൾ ഭാഗങ്ങൾ, ഒറ്റ കരിങ്കല്ല തന്നെയും
ആകുന്നു. പലപ്പോഴും നുറുങ്ങിപോകയും ഇടയിൽ ഉറവക
ളും ഉടഞ്ഞ പാറകളും, മണ്ണും മുകളിൽനിന്ന ചാലുകളിൽ ഒഴു
കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റുപൎവ്വതങ്ങൾ പ്രളയസമയത്ത വെ
ള്ളത്തിന്റെ ഇളക്കത്താൽ, ആകൃതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ ആകു
ന്നു. ഇവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാറകൾ, തടങ്ങളായിട്ടും, ഒടി
ഞ്ഞ നട നിരകളായിട്ടും ഉള്ളവ ആകുന്നു. ഇവയിൽ കവിടി
കളും, കല്ലായി ചമഞ്ഞ മരങ്ങളും, മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികളും,
മറ്റ പലതും കാണ്മാനുണ്ട. അഗ്നിപൎവ്വതങ്ങൾ ആവിവായു
മുതലായവ കൊണ്ട, ഭൂമി പൊന്തമായി വീൎക്കുന്നവ ആകു
ന്നു. ആയത ഒടുക്കം മുകൾ ഭാഗത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വശത്തെ
വിള്ളലുകളിൽ വെച്ച പൊട്ടി, അഗ്നിയും പുകയും പുറപ്പെടു
വിക്കുന്നു. മലമുകളിൽ എത്ര അധികം കരേറുന്നുവൊ, അത്ര
യും തണുപ്പായി കണ്ടുവരുന്നു; ഇത പലപ്പോഴും ഉഷ്ണപ്രദേ
ശങ്ങളിലും ഹിമാലയം പൎവ്വതങ്ങളെ പോലെ, എന്നും ഉറച്ച
മഞ്ഞുകൊണ്ട മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അടിവാരത്ത, വാ
യു അത്ര അധികം ചൂടുള്ളതാകുന്നു, അതിനാൽ കായ്കറി വിള
വ പൊരിഞ്ഞുപോകുന്നു. എന്നാൽ മുകൾ ഭാഗത്ത അത്ര അ
ധികം തണുപ്പ ഏറീട്ട, മഞ്ഞും, നീരും ഉറച്ച, വെള്ളം കിട്ടുവാ
നായിട്ട, അത തീകൊണ്ട ചൂട പിടിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. ഇത ഭൂ
മിയിൽ എത്ര ഉയൎന്നുപൊങ്ങുന്നുവൊ, അത്ര അധികം വാ
യു ലഘുവാകുന്നതിനാൽ, ഉണ്ടാകുന്നവ ആകുന്നു.

പ്രധാനമായി അറിയപ്പെട്ട പൎവ്വതങ്ങളും അവക്ക സമുദ്ര
ത്തിന മീതെയുള്ള ഉയൎച്ചസംഖ്യം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/30&oldid=180235" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്