താൾ:CiXIV290-02.pdf/32

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൬

ചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിദ്വാന്മാർ അഗ്നിപൎവ്വതങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുന്ന വിവരം, ഇപ്രകാരം തെളിയിക്കുന്നു.

ഒന്നാമത. അനവധി ലോഹാദികളും, ആയിരുകളും; ഗ
ന്ധകവും മറ്റും തീപിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും, അടുത്ത പ്രദേശ
ങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകയും, ൟ വസ്തുക്കൾ ഒന്നിച്ച കൂടി അടുത്തടു
ത്ത, ഇളക്കം കൂടാതെ കിടന്നാൽ, ഇവയിൽ വെള്ളം ഒഴുകി ഒ
ന്നോടൊന്ന കുഴഞ്ഞ ചേരുമ്പോൾ, ഇവ തമ്മിൽ മുട്ടി പൊ
ട്ടി തെറിക്കയും, അഗ്നിയും പുകയും പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

രണ്ടാമത. ഒരോരൊ വസ്തു വെള്ളത്താൽ അതാതിന്റെ
ആദ്യമൂലകങ്ങളായിട്ട തിരിയപ്പെട്ട, ഉറച്ചത വെള്ളമായിട്ടും
വെള്ളമായിട്ടുള്ളത ആവികളായിട്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒന്നിച്ചു
കൂടി വീൎത്ത, ഭൂമിയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളെ ഇളക്കപ്പെടുന്നു, ഇ
തിനാൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകയും, ൟ ഒന്നിച്ചു കൂടിയ വസ്തു
ക്കൾ മുമ്പെ കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത കിടപ്പാൻ കഴിയാത്തത
കൊണ്ട, മുകൾഭാഗത്തെ മണ്ണും പാറകളും ഇളക്കി ഒരു കൂമ്പ
ലുണ്ടാകയും അവ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊട്ടിച്ചിതറു
കയും ചെയ്യുന്നു. അഗ്നിപൎവ്വതങ്ങൾ സാമാന്യമായി സമുദ്ര
ത്തിന്ന അരികയും, ചിലപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന മീതെ കാണാ
കുന്നവയായി മറ്റു ചിലത, സമുദ്രത്തിന അടിയിലും കാ
ണ്മാനുണ്ട. ഇങ്ങിനെ ഇവ ആഴമുള്ള സമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകു
ന്നതുകൊണ്ട, ചെറിയ ദ്വീപുകളും പാറകളും കണ്ടെത്തപ്പെ
ടുന്നുണ്ട. പല അഗ്നിപൎവ്വതങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ച പൊ
ട്ടുകയും മറ്റു ചിലത വെവ്വേറായി അഗ്നിയും പുകയും പുറ
പ്പെടുവിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തിൽ ൬൦,൦൦൦
ചതുരനാഴിക സ്ഥലം, അഗ്നിപൎവ്വതങ്ങൾകൊണ്ട നിറയപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നു: എന്നാൽ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ അവ അധികം ഇ
ടയിൽ ഉണ്ട എന്ന നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത ഊ
ഹിക്കതക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു കാൎയ്യം മാത്രമെ ഉള്ളൂ.

ഭൂകമ്പങ്ങൾ

ഏതാനും ദേശങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ ഇളക്കത്താൽ മനുഷ്യർ
അധികം സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട, ൟ ഇളക്കം ചില ദിവസങ്ങ
ളിൽ ഓരൊ കരയ്ക്ക മാത്രം കാണപ്പെടുകയും, ചിലപ്പോൾ പ
ലരാജ്യങ്ങളും കൂടെ ഭ്രമിക്കത്തക്കവണ്ണം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യു
ന്നുണ്ട.

ഇതിന്റെ കാരണം, ഭൂമിയുടെ കാതല കരിങ്കല്ല ആകുന്നു
എന്നും, ഇതിന നടുവെ അധികമായിട്ടു തീ കൂടിയിരിപ്പുണ്ട
എന്നും, ഇതിന്റെ ജ്വാല പുറപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ദ്വാ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/32&oldid=180237" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്