താൾ:CiXIV290-02.pdf/16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦

ദ്ധങ്ങളും, അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം രാജ്യങ്ങൾക്ക സഹായി
ക്കയും നശിപ്പിക്കയും ചെയ്കയുണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലാണ്ടിലെ
അപ്പോഴത്തെ രാജാവ സകലവും നന്നാക്കി നടത്തേണ്ടതി
ന ചില പട്ടാളക്കാരെയും ജഡ്ജിമാരെയും സത്യവേദം പഠിപ്പി
ക്കുന്നതിന പട്ടക്കാരെയും, പ്രധാനകോട്ടകളിലെ ചില ഗവ
ൎണന്മാരെയും അയപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഇംഗ്ലാണ്ടിൽ ഒരു ദി
വാനെയും ഇന്ദ്യാദേശവും, അതിന്റെ വസ്തുക്കളും നല്ലവണ്ണം
ശീലിച്ച അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ൧൨ വിദ്വാന്മാരെയും, പ്രധാ
ന ആധിപത്യം നടത്തിപ്പാനായിട്ട ന ശ്ചയിച്ചു; ൟ വിദ്വാ
ന്മാരെ ബൊർ്ഡ. ഡിറക്കറ്റൊർ്സ എന്നും ദിവാനും അവ
ന്റെ രായസക്കാരും ബൊർ്ഡ കൊന്റ്രാൽ എന്നും വിളിക്ക
പ്പെട്ടു. ആ രാജാവും അവന്റെ ശേഷമുണ്ടായ രാജാക്കന്മാ
രും രാജസ്ത്രീയും, ഇന്ദ്യാദേശം മേൽപറഞ്ഞ രണ്ടു സമൂഹക്കാ
രെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ഇന്ദ്യാദേശം ഭരിച്ച കരം പി
രിവിന്റെയും പട്ടാളക്കാരുടെ വേലവിവരത്തിന്റെയും, മ
റ്റു, പ്രധാന കാൎയ്യങ്ങളുടെയും കണക്കുകൾ, ആണ്ടുതോറും
പാർല്യാമെന്തിൽ കേൾപ്പിക്കുകയും വേണം. കുമ്പിനിയാര എ
ന്ന പറയുന്ന കൂട്ടക്കാര ഇവരാകുന്നു. ഇവർ ഹിമാലയം പ
ൎവതം മുതൽ കന്യാകുമാരിവരെ,൧൮൫൦ നാഴികയിൽ അധി
കം നീളവും പ്രൊം മുതൽ ഇണ്ടസ്സനദിവരെ ഏകദേശം
അത്രയും വീതിയും ഉള്ള ദേശങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നു. ഇവൎക്ക
൧൮൦,൦൦൦,൦൦൦ ജനങ്ങൾ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ഉൾപ്പെട്ടി
രിക്കുന്നു. വളരെ രാജാക്കന്മാര കപ്പം കൊടൂക്കയും, വളരെ ജന
ങ്ങൾ സൌഖ്യത്തോടെ ഭരിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ വസ്തു
ക്കളും ആളുകളും, രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും വരുന്നു. നല്ല വഴികളും
ചിറകളും അണക്കെട്ടുകളും പാലങ്ങളും തോടുകളും ഉണ്ടാക്കി
ട്ടുണ്ട. ഊഴിയവും അടിമയും ഇല്ല. ഓരോരുത്തന അവനവ
ന്റെ വസ്തുവകയും ഭാൎയ്യയും മക്കളും അവന്റെ സ്വന്തമായി
ട്ട തന്നെ പറയാം. ഇവൎക്ക ൬൦,൦൦൦ വെള്ളക്കാര പടയാളികളും
൩൦൦,൦൦൦ ശിവായിമാരും അവരുടെ ശമ്പളക്കാരായിട്ട ഉള്ള
പ്പോൾ, ഇന്ദ്യായിലെ പൊറുതി ഇളക്കത്തിന്ന ഏത ശിങ്കി,
പറുങ്കി, അല്ലെങ്കിൽ റുശ്യാൻ വരുമെന്ന വിചാരിക്കാമൊ?
ഇനിയും എത്ര ആയിരം ഭടന്മാർ വേണ്ടിയിരുന്നാൽ, ഇം
ഗ്ലാണ്ടിൽനിന്ന അയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഇംഗ്ലാണ്ടിലെ രാജസ്ത്രീ

റാണിമഹാരാജാ അവർകൾ, കാലംചെയ്ത രാജാവിന്റെ
മരുമകൾ ആകുന്നു: അവിടത്തെ പിതാവ പുത്രന്മാരില്ലാത്ത

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/16&oldid=180219" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്