താൾ:CiXIV290-02.pdf/15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ഉണ്ട. റുശ്യക്കാർ യവനായക്കാരും, പ്രൊതിസ്താന്തകാരെ
പോലെ പാപ്പായോട മത്സരിച്ചുവരുന്നവരും ആകുന്നു, ഇ
തിന്റെ കാരണം, പാപ്പാ, പള്ളിയുടെ തലവനായിരിക്കുന്നു
എന്ന ചൊല്ലുന്നതകൊണ്ട. ഇവരുടെ പള്ളിയിൽ ഇവനെ
ശാപം ഇട്ടും വരുന്നു.

ലോകത്തിലെ അധികാരികൾ.

എമ്പ്രദോർ എന്ന പറയുന്നത, ലത്തീൻഭാഷയും വ
ലിയ യജമാനൻ എന്ന അൎത്ഥമാകുന്ന ഒരു സ്ഥാനപേർ ആ
കുന്നു. ൟ പേർ പുറജാതിക്കാരായ റോമ്മാക്കാർ അവരുടെ
സേനാപതിമാൎക്കും പിന്നത്തേതിൽ അവരുടെ രാജാക്കന്മാ
ൎക്കും കൊടുത്തു, ഇപ്പോഴും രാജാവ എന്ന വാക്കിന പകരം,
പ്രാൻ്സ, ഓസ്ത്രിയ, റുശ്യാ മറ്റും ചിലചെറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക ൟ പേർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഡൊമിങ്കൊ
എന്നുള്ള ദ്വീപിൽ ഒരു കാപ്പിരിക്കാരനും ൟ പേർ ധരിച്ചി
രിക്കുന്നു. മനുഷ്യൎക്ക വലിയ ഉപദ്രവിയും, തന്നെത്താൻ പ്രാ
പ്തിയുള്ളവനാക്കുന്നതിന ആഗ്രഹിച്ചവനും ആയ ഗ്രീഗറി
എന്ന പാപ്പാ, പ്രാൻ്സരാജാവിന്റെ ദിവാന്ന ൟ പേർ കൊ
ടുത്തു. അതിന്റെശേഷം ജർമനി മുതലായ രാജ്യങ്ങളുടെ
എമ്പ്രദോർ എന്ന വിളിക്കപ്പെട്ടു. റോമക്കാർ എമ്പ്രദോരിനെ
യൂറൊപ്പിലും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനി രാജാക്കന്മാരിൽവച്ചും രാജ്യാ
ധികാരത്തിന്ന തലവൻ എന്ന വിചാരിച്ചു, എങ്കിലും മേൽ
പറഞ്ഞപ്രകാരം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ, പ്രധാന അധികാരി,
രാജാവ എന്നും, ചിലടത്ത എമ്പ്രദോർ എന്നും ചിലടത്ത
പ്രസിടന്ത എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാം അർത്ഥം ഒന്നു
തന്നെ. പാപ്പായിക്ക തന്റെ സഭയിലുള്ള സകല പട്ടക്കാ
ൎക്കും ഏതുദേശത്തോ രാജ്യത്തോ റോമാമതസംബന്ധമുള്ള
കാൎയ്യാദികളെയും നടത്തിക്കുന്നതിന മാത്രം കല്പനകൊടുക്കു
ന്നതല്ലാതെ, മറ്റൊരു രാജാവിന്റെ മേലും അധികാരമില്ല.

കുമ്പിനിയാര പണ്ടെതന്നെ ഇംഗ്ലാണ്ടിലും ഇന്ദ്യായി
ലും കൂടി കച്ചവടം ചെയ്തുവന്ന ഒരു സംഘകച്ചവടക്കാരായി
രുന്നു. അവർ മിടുക്കന്മാരും എല്ലാതരത്തിലുള്ള വിദ്യയും ധൈ
ൎയ്യവും ഉണ്ടെന്ന രാജാക്കന്മാർ കണ്ടപ്പോൾ, യുദ്ധത്തിൽ സ
ഹായിക്കുന്നതിന്ന അവരെ കൂടെ കൂട്ടി, കോട്ടകൾ പണിയി
ച്ച അവരുടെ വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന, അഞ്ചീംഗ ത
ങ്കച്ചേരി മുതലായ്ത പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അവൎക്ക കൊടു
ത്തു. കാലക്രമത്തിൽ കുമ്പിനിയാരുടെ ദേശങ്ങളും അനുഭവ
ങ്ങളും വൎദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി, അവരുടെ സ്വന്തമായി ചിലവിട്ട യു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/15&oldid=180218" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്