താൾ:CiXIV290-02.pdf/17

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൧

തന്റെ സഹോദരനായ രാജാവ മരിക്കുന്നതിന മുമ്പെ, മരി
ച്ചു. അവിടത്തെ ഭൎത്താവ, ജർമനിയിലെ ഒരു രാജാവിന്റെ
സഹോദരനാകുന്നു. അവരുടെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ മൂത്തകു
മാരൻ രാജ്യം ഭരിക്കയും ചെയ്യും, അവിടത്തേക്ക എട്ട മക്കൾ
ഉണ്ട. മൂത്തത ഒരു കുമാരിയാകുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ തലയാ
യിരിക്കുന്ന രാജസ്ത്രീ, പട്ടാളങ്ങൾക്കും പടക്കപ്പലുകൾക്കും
കല്പന കൊടുക്കയും, ബിഷോപ്പന്മാരെയും ജഡ്ജിമാരെയും നി
യമിച്ച ആക്കുകയും, ഗവൎണ്ണന്മാരെ ഓരൊരൊ സ്ഥലത്തെ
ക്ക അയ്ക്കയും, ഇവരെ ആരെയെങ്കിലും മാറ്റുന്നതിന്ന അ
ധികാരവും ഉണ്ട. ചട്ടങ്ങൾ നിശ്ചയിപ്പാനും കരംകൂട്ടുവാനും
കുറപ്പാനും, ആരെയെങ്കിലും പാറാവിൽ വെപ്പാനും, പാർ
ല്യാമെന്തിലെ സമ്മതംകൂടാതെ വഹിയാ, ഇവർ ദേശത്തെ
പ്രഭുക്കന്മാർ ഒരു സംഘമായിട്ടും വല്യ പട്ടണങ്ങളിലും രാജ്യ
ങ്ങളിലും നിന്ന രാജസ്ത്രീയുടെ അടുക്കൽ അയക്കപ്പെട്ട മ
റ്റൊരു സംഘക്കാരും, ഇവര രണ്ടുകൂട്ടം ആളുകളും കൂടെ, എ
ണ്ണത്തിൽ ൯൦൦പേരും ആകുന്നു. രാജസ്ത്രീയോ പ്രഭുക്കന്മാ
രൊ ഒരു പുതിയ ചട്ടം നിശ്ചയിച്ചാൽ, അത ന്യായമാകുന്നു
എന്ന, പാതിയിൽ അധികംപെർ സമ്മതിച്ചതിന്റെ ശേ
ഷം, എല്ലാവരും അനുസരിക്കണം. രാജസ്ത്രീക്ക് വല്യ രാജ
ധാനികളും കാവലുകളും ഉണ്ട, ചിലപ്പോൾ അവരും അവി
ടത്തെ ഭൎത്താവും മക്കളും, മറ്റുള്ള ആളുകളെപൊലെ നടപ്പാ
ൻ പോകും, എങ്കിലും അവരെ കണ്ടറിയുമ്പോൾ, എല്ലാവരും
നിന്ന വണക്കം ചെയ്കയും, ആൎപ്പവിളിക്കയും, അവർ കട
ന്നപോകുന്നതുവരെ താമസിക്കയും ചെയ്യും, അവരും അവി
ടത്തെ ഭൎത്താവും തങ്ങൾ ചെയ്തുവരുന്ന നന്മക്കായിട്ടും പ്രജ
കളൊടു കാണിക്കുന്ന നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾക്കായിട്ടും ഏറ്റം പ്രി
യപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലാണ്ടിൽ ഒരു രാജാവോ രാജസ്ത്രീ
യൊ, കിരീടം ധരിക്കുമ്പോൾ, സകല പ്രഭുക്കന്മാരും ബി
ഷോപ്പന്മാരും, ലണ്ടനിൽ പ്രധാന പള്ളിയിൽ കൂടും: അവി
ടെ വച്ച തന്നെ ഏറിയ കാലങ്ങളായിട്ട രാജാക്കന്മാരെ നി
ശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു. ആൎച്ചബിഷോപ്പ എന്ന വിളിക്കപ്പെടു
ന്ന ഇംഗ്ലീഷ പള്ളിയിലെ പ്രധാന ബിഷോപ്പ, പുതിയതാ
യിട്ട നിശ്ചയിക്കുന്ന രാജാവിനെകൊണ്ട, പ്രൊതിസ്താന്ത
മതക്കാരനായി നടന്നുകൊള്ളാമെന്നും, ന്യായപ്രമാണത്തിൻ
പ്രകാരവും, ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തിൻപ്രകാരവും മാത്രം,
ഭരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും, ആണ ഇടുവിക്കയും ചെയ്യുന്നു. പി
ന്നെ വലത്തെ കയ്യിൽ ഒരു ചെങ്കോലും വാളും കൊടുത്ത, നി
യമിക്കപ്പെട്ട ആളിന്റെതലയിൽ കിരീടവും വച്ച, അവര അ

B2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/17&oldid=180221" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്