താൾ:CiXIV290-02.pdf/12

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ത എന്ന വച്ച, വിരോധിക്കയും; പ്രാൎത്ഥനകൾ അറിയാത്ത
ഭാഷയിൽ കഴിക്കയും; ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന മുമ്പേ
ഏതാനും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത; ക്രിസ്തുവിനാലും
യെഹൂദന്മാരാലും ശുദ്ധമുള്ളതായി പ്രമാണിക്കാത്തത, ഇവർ
വേദപുസ്തകത്തോട കൂട്ടിച്ചേൎക്കയും ചെയ്തുവരുന്നു: പ്രോതി
സ്താന്തക്കാർ റൊമാസഭയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന ഇടവരു
ത്തിയ്ത ൟ കാരണങ്ങൾ തന്നെ ആകുന്നു.

പ്രോതിസ്താന്തകാർ.

ഒന്നാമത്തെ ൩൦൦ വൎഷങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിസഭ കൈക്കൊ
ണ്ടുവന്ന ഉപദേശത്തെ കൈക്കൊൾകയും; വിശ്വാസത്തി
ന്റെയും ഉപദേശത്തിന്റെയും സംഗതികൾക്ക വേണ്ടിയു
ള്ള ഏക അധികാരം, വേദപുസ്തകം മാത്രം എന്ന പ്രമാണി
ക്കയും ഓരോരുത്തൻ അവനവന്റെ സ്വന്ത ഭാഷയിൽ അ
തിനെ വായിക്കേണ്ടുന്നതാകുന്നു എന്ന ആഗ്രഹിക്കയും, ആ
യ്ത ഇപ്പോൾ ൨൪൦ ഭാഷയുൽ അധികമായി പൊരുൾ തിരി
ക്കയും, വേദപുസ്തകങ്ങളെയും പട്ടക്കാരെയും പുറജാതിക്കാരു
ടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നതിന വളരെ ചിലവിടുകയും, ചെ
യ്തുവരുന്നു. പ്രോതിസ്താന്തകാരൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം
ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ തെറ്റുകൾക്ക വിരോധം പറയുന്നവൻ
എന്നാകുന്നു. ഇവർ റൊമാക്കാാരാലും യവനായക്കാരാലും പ്ര
മാണിച്ച വരുന്ന മേൽപറഞ്ഞ സകല ഉപദേശങ്ങളേയും,
അഭിലാഷങ്ങളേയും വേദവാക്യത്തിൽ കാണായ്ക കൊണ്ട, ത്യ
ജിച്ചുകളയുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മസംബന്ധമുള്ള സഭ
യാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നപ്രകാരം, ക്രിസ്ത്യാനിക്കാ
ൎക്ക ആവശ്യമുള്ള രണ്ട കൂദാശകൾ ഇവർ പ്രമാണിച്ച വരു
ന്നു, വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം ഉള്ള നീതികരണവും, പരിശു
ദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉള്ള ശുദ്ധീകരണവും, പ്രവൃത്തികൾ ഒരു
സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഫലങ്ങളും സാക്ഷികളും കാണിപ്പാ
ൻ ആവശ്യമുള്ളതാകുന്നു, എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനാൽ മാത്രം വീ
ണ്ടെടുപ്പ ഉള്ളൂ എന്നും, പ്രമാണിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രോതിസ്താന്ത
കാർ റോമായിൽനിന്ന ൨൫൫൫ാമാണ്ട വേർപിരിഞ്ഞ, ലൂ
ത്തർ ജർമനിയിലും, ക്രാന്മറ, റിഡ്ലിയും, മറ്റു ബിഷോപ്പന്മാ
രും രാജാവും, പ്രഭുക്കന്മാരും കൂടി ഇംഗ്ലാണ്ടിലും, ജനങ്ങളെ
വഴി കാണിച്ച, പാപ്പായിൽനിന്ന പിരിഞ്ഞ, ഓരോരൊ സ
ഭകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.

യവനായക്കാർ,

എന്ന പറയുന്നവർ, പരിശുദ്ധാത്മാവ പുത്രനിൽനിന്ന പു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/12&oldid=180215" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്