താൾ:CiXIV290-02.pdf/11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

അവർ മുഖ്യസ്ഥനായ ൎദൈവമെന്നുവച്ച, പരബ്രഹ്മത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും, ശിവനും അവന്നു
കീഴിൽ, മൂന്ന അധികാരികളും; ൩൩൩,൦൦൦,൦൦൦ താഴെയുള്ള ദേ
വന്മാരൊ പിശാചുക്കളൊ, ഇവർ ഒക്കെയും ദുൎന്നടപ്പിനും ദു
ൎമ്മോഹത്തിനും ദുഷ്ടതയ്ക്കും മാത്രം കീൎത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇ
വർ ആത്മാക്കൾക്ക മറുജന്മം ഉണ്ടെന്നും, തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചേ
രാത്ത ജാതിക്കാരായിട്ട വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും, വിശ്വ
സിക്കുന്നു. ഇവർ ഇന്ദ്യായിൽ മാത്രം കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു.

൨. ബുദ്ധമതക്കാർ. ഇവർ ദൈവം പലപ്രാവശ്യം മനു
ഷ്യനായിട്ട അവതരിച്ചു എന്നും, ഇപ്പോൾ തിബെറ്റിൽ
പാൎക്കുന്ന ഒരു ആളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും വിചാരിക്കുന്നു.
അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ അവന പകരം സ്ഥാ
പിക്കപ്പെടുന്നു. ൟ മതക്കാർ ജാതിഭേദം വൎജ്ജിക്കുന്നില്ല, എ
ങ്കിലും ആത്മാക്കൾക്ക മറുജന്മം ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ട.
ചീനക്കാൎക്കും ബൎമ്മക്കാർക്കും അവരുടെ അയൽക്കാൎക്കും ൟ
വിശ്വാസം തന്നെ പ്രമാണം.

൩. പാൎശിക്കാർ. ആദിത്യൻ ദൈവമാകുന്നു എന്ന വിചാ
രിച്ച, തീയെ വന്ദിക്കുന്നു, അവരുടെ മരിച്ചവരെ ആകാശ
ത്തിലെ പക്ഷികൾക്ക കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവർ ചുരുക്ക
വും ബോംബായിലും മറ്റുചില സ്ഥലങ്ങളിലുമേ കാണ്മാ
നുള്ളൂ.

൪. അറിവില്ലാത്തവരും മൂഡരുമായ മറ്റുചില കൂട്ടക്കാ
രുമുണ്ട. ഇവർ ദൈവങ്ങൾ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും വെ
ള്ളത്തിലും മലകളിലും പാറകളിലും, ചില മൃഗങ്ങളിലും കൂടെ
വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു: അവർ പല
പ്പോഴും നരബലി കഴിക്കുന്നു. അവരുടെ മൎയ്യാദകൾ കടുപ്പ
മുള്ളതും, പലപ്പോഴും അവരുടെ മുറകൾ മൃഗത്തെ പോലെ
യുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ കാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

റോമ്മാക്കാർ.

പാപ്പാ അവരുടെ മതത്തിന്റെ ജ്ഞാനദാതാവ എന്ന പ
റഞ്ഞവരുന്നു. പാരമ്പൎയ്യന്യായവും പരിശുദ്ധന്മാരോടും, മരി
ച്ചവൎക്ക വേണ്ടിയുള്ള പ്രാൎത്ഥനയും, കൂദാശകൾ ഒരു ബലി
യായിട്ട കഴിക്കയും, വിഗ്രഹങ്ങളെ വന്ദിക്കയും, പട്ടക്കാർ വി
വാഹം ചെയ്യുന്നതിന വിരോധിക്കയും, ഏഴു കൂദാശകൾ പ്ര
മാണിക്കയും, വസ്തുഭേദവും, ബസ്പുൎക്കാനായും, ഒടുക്കത്തെ ഉ
പ്പ്രിശുമായും, പ്രായശ്ചിത്തവും, പ്രമാണിക്കയും; അയ്മേനി
കൾക്ക വേദവവാക്യം, തന്നെത്താൻ പൊരുൾ കാണിക്കാത്ത

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/11&oldid=180214" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്