താൾ:CiXIV290-02.pdf/10

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ഭൂലോകത്തിലെ മതങ്ങൾ

൧ാമത. ഏകദൈവത്തെ മാത്രം അനുസരിക്കുന്നവർ.

യഹോവാ ആയിരിക്കുന്ന ഏകദൈവം, ഒരുവനെയുള്ളൂ
എന്ന പറയുന്ന മതക്കാർ മൂന്നുണ്ട. ക്രിസ്ത്യാനിക്കാർ, യെഹൂ
ദന്മാർ, മഹമ്മതകാർ

൧. ക്രിസ്ത്യാനി സഭ മൂന്ന ഭാഗമായിട്ട വേർതിരിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. ലത്തീങ്കാർ, പാപ്പാ അവരുടെ തലവനും വിശ്വാസ
ത്തിന്റെ ന്യായദാതാവ എന്നും പറഞ്ഞവരുന്നു. ൟ വിശ്വാ
സം യൂറോപ്പിലെ തെക്കെ ഭാഗത്തും തെക്കെ അമ്മെറിക്കായി
ലും ഇന്ദ്യായിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിലും പ്രബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
പ്രോതിസുന്ത മതം, യൂറൊപ്പിൽ വടക്കും പടിഞ്ഞാറും ഏക
ദേശം വടക്കെ അമ്മെറിക്കാ മുഴുവനും, ഇന്ദ്യായിൽ ചില ഭാ
ഗങ്ങളും കൂടെ പ്രബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രോതിസ്താന്ത മത
ത്തിന്റെ വിശേഷത, വേദവാക്യം മാത്രം വിശ്വാസത്തി
ന്റെയും കൎമ്മത്തിന്റെയും മുറയാകുന്നു എന്ന പിടിച്ചിരിക്കു
ന്നു. റുശ്യായിലും തുൎക്കിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും നടന്ന വ
രുന്ന യവനായ സഭ ഏകദേശം ഇന്ദ്യായിലെ സുറിയാനി
ക്കാരോട ചേൎന്നിരിക്കുന്നു.

൨ യെഹൂദന്മാർ ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കയും, വി
ഗ്രഹാരാധനയെ നിരസിച്ച, പഴയ നിയമം മാത്രം വേദ
വാക്യമെന്ന വിചാരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. മശിഹായെ തള്ളിക
ളഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണത്താൽ, അവൎക്ക തനിച്ച രാജ്യം ഇല്ലാതെ
യും; ശിക്ഷെക്കായിട്ട, ലോകത്തിൽ എല്ലാടത്തും ചിതറപ്പെട്ടും
ഇരിക്കുന്നു.

൩. മഹമ്മത മതക്കാരും ഒരു ദൈവത്തെ വന്ദിക്കുകയും, യെ
ഹൂദന്മാർ മോശയെ വിചാരിച്ചുവന്നപ്രകാരം, മഹമ്മതിനെ
ഒരു ദീൎഘദൎശിയായിട്ട വിചാരിച്ചവരുന്നു. അവരുടെ നടപ
ടികൾ, പ്രാൎത്ഥനയും ശുദ്ധീകരണവും ഉപവാസവും ധൎമ്മം
കൊടുക്കുന്നതും പരദേശയാത്രയും ആകുന്നു. അറബിയിലും
തുൎക്കിയിലും അപ്പ്രിക്കായിലും ഇന്ദ്യായിൽ ഏതാനും ഭാഗങ്ങ
ളിലും, ൟ മതം അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വാമത. പല ദേവവന്ദനക്കാർ

൧. പുറജാതിക്കാരിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ബ്രാഹ്മണ മതം,

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/10&oldid=180213" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്