താൾ:CiXIV290-02.pdf/9

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ദന്മാർ ൪ ലക്ഷവും, മഹമ്മതകാർ ൯൬ ലക്ഷവും, ബ്രഹ്മാവി
നെ വന്ദിക്കുന്നവർ ൧൨൦ ലക്ഷവും, ബുദ്ധമതക്കാർ ൩൨൦
ലക്ഷവും, പലവന്ദനക്കാരും മൂഡന്മാരും കൂടെ ൧൦൦ ലക്ഷ
വും ഉണ്ട.

വാമത. പിന്നെയും മനുഷ്യജാതി വിഭാഗിക്കപ്പെടുന്നത
യൂറോപ്പിലും, ഏഷ്യായുടെ പടിഞ്ഞാറെ രാജ്യങ്ങളിലും, അ
പ്പ്രിക്കായുടെയും അമ്മെറിക്കായുടെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളിലും കൂ
ടെ കുടിയിരിക്കുന്നതും; ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞൊരു നാളായിട്ട ഓ
സ്ത്രേലിയായിലും കൂടെ പരന്നിരിക്കുന്ന കൊക്കൈഷ്യർ; അ
ല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കാര.

മൊങ്കോൽ്സ, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞനിറമോ ഇരുനിറമോ ഉള്ള
വംശക്കാർ; കിഴക്കേ ഏഷ്യായിലും, റുശ്യായുടെയും ചീനയു
ടെയും അമ്മെറിക്കായുടെയും ചില ഭാഗങ്ങളിലും പാൎക്കുന്നു.

തലമുടി ചുരുണ്ടും ചിടയായിട്ടും മൂക്ക പരന്നിരിക്കുന്നവരു
മായ കാപ്പിരികൾ, അപ്പ്രിക്കായുടെ നടുക്കും തെക്കേ ഭാഗ
ത്തും പല ദ്വീപിലും ഒസ്ത്രേലിയായിലും പാൎത്തുവരുന്നു.
ൟ വംശക്കാർ ഒക്കെയും ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാമി
ൽനിന്ന ഉണ്ടായവരും നോഹായുടെ മൂന്ന മക്കളുടെ സന്തതി
കളും ആകുന്നു. നോഹായുടെ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്ത
കവും,അവന്റെ മക്കൾക്ക വച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും നോ
ക്കി വായിച്ചാൽ, ഇത തെളിഞ്ഞിരിക്കും. ഇളയ മകനായ യാ
ഫേത്ത, യൂറോപ്പുകാരുടെ പിതാവും, മൂത്ത മകനായ ഷേം
ഇരുനിറക്കാരുടെയും, ഹാം കാപ്പിരികളുടെയും പിതാവാകുന്നു
ൟ പലവൎണ്ണമുള്ള ജനങ്ങൾ കൂടി കലശിയിരിക്കകൊണ്ട, മൂ
ന്നു കൂട്ടക്കാരെയും വേർതിരിച്ച സൂക്ഷമായിട്ട കാണിക്കുന്ന
തിന ഇപ്പോൾ പ്രയാസം തന്നെ ആകുന്നു. ൯൦൦ ലക്ഷം മ
നുഷ്യജാതിയുള്ളതിൽ ൧൫൦ ലക്ഷം വെള്ളക്കാരും, അതിനോ
ടു ചേരുന്നവരും കൂടെ മിക്കവാറും വെളുത്തവരും ആയിട്ട യൂ
റൊപ്പിൽ കുടിയേറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തുൎക്കിയിലും വടക്കേ ഏ
ഷ്യായിലും ഹിന്തുസ്താൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ പാൎക്കുന്ന
വെള്ളക്കാരും കൂടി ൧൫ ലക്ഷവും അമ്മെറിക്കായിലും അപ്പ്രി
ക്കായിലും ഒസ്ത്രേലിയായിലും കൂടെ ഏകദേശം ൩൬ ലക്ഷ
വും ഉണ്ട. എല്ലാം കൂടെ ലോകത്തിൽ ഏകദേശം ൨൩൧ ലക്ഷം
വെള്ളക്കാരുണ്ട. മൊങ്കൽ്സ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുനിറമുള്ള ജന
ങ്ങൾ ഏഷ്യായിലും അമ്മെറിക്കായിലും കൂടെ ൫൧൫ ലക്ഷ
ത്തോളും ഉണ്ട. ശേഷം ൪൫ ലക്ഷം ആളുകൾ ഹീനാവസ്ഥ
യിൽ സാമാന്യേന മൂഢസ്വഭാവമുള്ള കറുത്ത ആളുകൾ ആ
കുന്നു.

A2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/9&oldid=180212" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്