താൾ:CiXIV271.pdf/9

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ലൊക സൃഷ്ടി ക്രിസ്തു മുൻ
൩൬൦൪ പഴയ നിയമത്തിന്റെ കഥ ൟ സമയത്ത അ
വസാനിക്കുന്നു
൪൦൦
൩൬൭൨ മഹാനായ ആലക്സന്തർ ആസിയാ ജയിച്ച യെ
റുശലെമിൽ വന്ന യദ്വായെന്ന പ്രധാനാ
ചാൎയ്യനെ ബഹുമാനിച്ച യെഹൂദന്മാൎക്ക ഒ
ത്താശ ചെയ്യുന്നത
൩൩൨
൩൬൭൪ ആലക്സന്തർ പർതക്കാരുടെയും മെതക്കാരുടെയും
രാജ്യമായ രണ്ടാമത്തെ മഹാ രാജ്യം നശി
പ്പിച്ച, ഗ്രെക്കു മഹാ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത
൩൩൦
൩൭൨൦ പഴയ നിയമം ഗ്രെക്കു ഭാഷയിൽ പരിഭാഷ
പ്പെടുത്തിയത
൨൮൪
൩൮൩൭ സുറിയായിലെ രാജാവായ അന്തയൊക്കസി
ന്റെ കല്പനയാൽ അന്തിയൊക്കിയായിൽ
വെച്ച ൭ സഹൊദരന്മാരും അവരുടെ മാ
താവും രക്തസാക്ഷിക്കാരായി മരിച്ചു
൧൬൭
൩൮൩൯ മക്കാബിക്കാരനായ യൂദാസ സുറിയാക്കാരുടെ
കൈയിൽനിന്ന യെറുശലം പിടിച്ച, ദൈ
വത്തിന്റെ വന്ദന വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്നത
൧൬൫
൩൯൩൯ റൊമാക്കാർ സുറിയാ ജയിച്ച, മൂന്നാമത്തെ മഹാ
രാജ്യമായ ഗ്രെക്ക രാജ്യം അവസാനിപ്പിച്ച,
അവരുടെ സ്വന്ത രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത
൬൫
൩൯൪൧ യെഫ്രദിയാ ഒരു റൊമാ സമസ്ഥാനമാക്കപ്പെ
ട്ടത
൬൩
ക്രി. പിമ്പ
൩൯൯൯ യെശു ക്രിസ്തുവിന ആറ മാസം മുമ്പിൽ യൊ
ഹന്നാൻ ബപ്തിസ്ത ജനിച്ചത
൪൦൦൦ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം
൮ാം കാലം
ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം മുതൽ ഒന്നാമത്തെ നൂറു വൎഷത്തിന്റെ അവ
സാനം വരെ
൪൦൧൨ ക്രിസ്തു പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ദെവാലയത്തിൽ
വെച്ച വെദപ്രമാണ ശാസ്ത്രികളൊടു തൎക്കി
ക്കുന്നത
൪൦൩൨ പീലാത്തൊസ നാടുവാഴി ആയിട്ട യെഹൂദി
യായിലെക്ക വന്നത
൨൮
൪൦൩൩ യൊഹന്നാൻ ബപ്തിസ്മ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നത ൨൯
൪൦൩൪ ക്രിസ്തുവിന്റെ ബപ്തിസ്മ ൩൦
൪൦൩൭ യെശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ തറെക്കപ്പെട്ടത ൩൩
൪൦൩൯ പൌലൂസിന്റെ മനസ്സ തിരിവ ൩൫
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV271.pdf/9&oldid=177761" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്