താൾ:CiXIV271.pdf/10

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ലൊക സൃഷ്ടി ക്രി. പിമ്പ
൪൦൪൮ ഹെറൊദസ യാക്കൊബിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന
തും പത്രൊസ കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന ദൈ
വദൂതനാൽ വിടിയിക്കപ്പെട്ടതും
൪൪
൪൦൬൪ പൌലുസ ബന്ധനായി റൊമായിലെക്ക അയ
ക്കപ്പെട്ടത
൩൦
൪൦൭൧ പൌലുസും പത്രൊസും രക്തസാക്ഷിക്കാരായി
മരിക്കുന്നതും യെഹൂദന്മാരുടെ യുദ്ധം തുട
ങ്ങുന്നതും
൬൫
൪൦൭൧ റൊമാ സെനാപതി യെറുശലെമിനെ നിരൊ
ധിക്കുന്നതിൽനിന്ന മാറിയപ്പൊൾ ക്രിസ്തിയാ
നികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചന പ്രകാരം
യൎദെന്റെ അക്കരയിലുള്ള പെല്ലായെന്ന ന
ഗരത്തിൽ ഒടി ചെന്ന രക്ഷപെടുന്നത
൬൭
൪൦൭൪ തീത്തൂസ വെസ്പെസിയൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദീൎഘ
ദൎശന പ്രകാരം യെറുശലം നിരൊധിച്ച പി
ടിച്ച, ൧,൧൦൦,൦൦൦ ആളുകൾ ക്ഷാമം കൊ
ണ്ടും തീ കൊണ്ടും വാളുകൊണ്ടും കുരിശിൽ
തറെക്കുന്നതുകൊണ്ടും മരിച്ചു; ൯൭,൦൦൦ അടി
മക്കാരായി വില്ക്കപ്പെട്ടു; ഇതുക്രടാതെ യെറു
ശലമിന്റെ പലപല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച
അനവധി ആളുകൾ നശിച്ചു
൭൨
൪൦൭൫ യറുശലമും ദെവാലയവും ഇടിച്ചു നിലത്തൊ
ട സമമാക്കപ്പെട്ടത
൭൧
൪൦൯൯ ദൊമിത്തിയാൻ എന്ന മഹാ രാജാവ യൊഹ
ന്നാനെ പത്തെമൂസ എന്ന ദ്വീപിലെക്ക രാ
ജ്യ ഭ്രഷ്ടനായി തള്ളികളയുന്നതും, അവിടെ
വെച്ച അവൻ അറിയിപ്പ പുസ്തകത്തെ എ
ഴുതിയതും
൯൫
൪൧൦൧ യൊഹന്നാൻ തിരികെ വന്ന സുവിശെഷം എ
ഴുതിയത
൯൭
൪൧൦൪ യൊഹന്നാൻ ൧൦൦ വയസ്സിൽ മരിച്ചു. അപ്പൊ
സ്തൊലന്മാരിൽ ഒടുക്കത്തവൻ ഇവനായിരു
ന്നു. സ്വഭാവികെനെയുള്ള മരണം ഇവനെ
ഉണ്ടായുള്ളു
൧൦൦

അവസാനം

COTTAYAM:—Printed at the Church Mission Press, 1847.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV271.pdf/10&oldid=177762" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്