താൾ:CiXIV271.pdf/8

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ലൊക സൃഷ്ടി ക്രിസ്തു മുൻ
൭ാം കാലം
യെറുശലെമിന്റെ നാശം മുതൽ ക്രിസ്തു വരെ ൫൮൮ വൎഷം
൩൪൧൬ യെറുശലെമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ നാശം ൫൮൮
൩൪൧൭ യെഹൂദന്മാർ യറമിയായെ എജിപ്തിലെക്ക കൊ
ണ്ടുപൊയി അവൻ അവിടെ വെച്ച ദീൎഘദ
ൎശനം പറയുന്നത
൫൮൭
൩൪൧൯ ഒബദിയാ ദീൎഘദൎശനം പറയുന്നത ൫൮൫
൩൪൨൪ നബുഖദനെസർ ഒരു പൊൻ ബിംബത്തെ ഉ
ണ്ടാക്കി വച്ചതും എബ്രായ ബാലകന്മാർ തീ
ചൂളയിൽനിന്ന രക്ഷപെട്ടതും
൫൮൦
൩൪൬൬ ബെൽശസറിന്റെ വിരുന്നും, കൂറൊസ രാ
ജ്യം പിടിക്കുന്നതും, രാജ്യം ദാറിയുസിന എ
ല്പിക്കപ്പെടുന്നതും, രാജാവ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും
ഇപ്രകാരം ഒന്നാമത്തെ മഹാ രാജ്യമായ
ബാബിലൊൻ അവസാനിച്ചു
൫൮൮
൩൪൬൮ ദാറിയുസിന പിമ്പ കൂറൊസ രാജ്യം വാഴുന്ന
തും യെഹൂദന്മാരുടെ അടിമ ഒഴിച്ച യെറു
ശലെം വീണ്ടും പണി ചെയ്യുന്നതിനും അവ
രുടെ ദെവാലയ ഉപകരണങ്ങൾ തിരികെ
കൊടുക്കുന്നതിനും തീൎപ്പ ഉണ്ടാകുന്നത
൫൩൬
൩൪൮൪ ഹഗ്ഗായിയും സെഖറിയായും ദീൎഘദൎശനം പറ
യുന്നത
൫൨൦
൩൪൮൮ യെഹൂദ സ്ത്രീയായ എസ്തെറിനെ അഹശുവറു
സ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത
൫൧൬
൩൪൮൯ യെറുശലെമിലെ രണ്ടാമത്തെ ദെവാലയത്തി
ന്റെ പ്രതിഷ്ഠ
൫൧൫
൩൫൩൭ യെഹൂദന്മാരുടെ ദെശകാൎയ്യങ്ങളെ ക്രമപ്പെടു
ത്തുന്നതിനും, മതകാൎയ്യങ്ങളെ നന്നാക്കുന്നതി
നുമായിട്ട എസ്രാ യെറുശലെമിലെക്ക അയ
ക്കപ്പെട്ടത
൪൬൭
൩൫൫൦ യെറുശലം വീണ്ടും പണി ചെയ്യുന്നതിന നഹ
മിയായിക്ക അനുവാദം കിട്ടുന്നത
൪൫൪
൩൫൬൩ നഹമിയാ അൎത്തഹ്ശസ്തയുടെ അടുക്കലെക്ക തി
രിച്ചുവരുന്നത
൪൪൧
൩൫൬൫ നഹമിയാപിന്നെയും യെറുശലെമിലെക്ക പൊ
യി മാൎഗ്ഗം നന്നാക്കുന്നതും, എഴുത്ത പുസ്തക
ങ്ങളായിരുന്ന പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ
എല്ലാം എസ്രാ ശൊധന ചെയ്ത, നാളാഗമ
പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി
൪൩൯
൩൫൬൬ പഴയ നിയമ എഴുത്തുകാരിൽ ഒടുക്കത്തവനാ
യ മലാഖി ദീൎഘദൎശനം പറയുന്നത
൪൩൮
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV271.pdf/8&oldid=177760" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്